Урок 50

<< - Урок №49
розмовна практика
<< - Урок №49


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

CRAZY RESIDENTS
ШАЛЕНІ МЕШКАНЦІ
GRANT RESIDENCE
НАДАЮТЬ РЕЗИДЕНЦІЮ
TO THOSE WHO HAD BEEN CRAZY
ТИМ, ХТО БУВ БОЖЕВІЛЬНИМ
AND CAN PROVIDE REFERENCES
І МОЖУТЬ НАДАТИ ДОВІДКУ
1.Mr. A. resides in a big house.
1.Містер А. проживає у великому будинку.
2.But he is not a resident. Yet.
2.Але він не резидент. Поки.
3.And will never be.
3.І ніколи не буде.
4.Because, you see,
4.Бо, бачите,
he is crazy.
він - божевільний.
5.Does it mean that
5.Чи означає це, що
there are no crazy residents?
немає божевільних резидентів?
6.By no means. There are.
6.Ні в якому разі. Є.
Quite a lot. Nearly all.
Доволі багато. Майже всі.
7.In fact, all of them are crazy.
7.Фактично, всі вони - божевільні.
8.But it is very difficult
8.Але дуже важко
to become resident
стати резидентом
for those who are crazy.
для тих, хто божевільний.
9.Being crazy
9.Стан божевілля
does not matter for those
не має значення для тих,
who have been born residents.
які народилися резидентами.
10.But for those who have not,
10.Але для тих, які - ні,
it creates additional
це створює додаткові
handicaps.
перешкоди.
11.It is extremely inconvenient.
11.Це надзвичайно незручно.
12.Strangely enough,
12.Дивним чином,
an immediate residence
негайна резиденція
is granted
надається
to those who had been crazy
тим, хто були божевільні
in their country
у своїй країні,
of origin.
звідки вони походять.
13.Of course, they have to prove it
13.Звичайно, вони повинні довести це
using hard evidence.
використовуючи вагомі докази.
THE UNEXPECTED TURN OF EVENTS
НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ ПОДІЙ
IS VERY REGRETTABLE
ДУЖЕ ПРИКРО
1.I will regret it
1.Я шкодуватиму про це
to the end of my life.
до кінця мого життя.
2.The fact is,
2.Справа у цьому, що
3.I did not know
3.я не знав,
4.that
4.що
5.the events
5.події
6.would take this turn.
6.приймуть такий оберт.
7.They have taken
7.Вони взяли
an unexpected turn.
несподіваний поворот.
SOLDIERS WORE BULLET-PROOF VESTS
СОЛДАТИ ОДЯГЛИ БРОНЕЖИЛЕТИ,
BUT THE NATION AWAITED ELECTION
АЛЕ НАЦІЯ ЧЕКАЛА ВИБОРІВ
1.He remembered this date
1.Він пам'ятав цю дату
very vividly.
дуже жваво.
2.They introduced curfew.
2.Вони ввели комендантську годину.
3.Tanks were in the streets.
3.На вулицях були танки.
4.Soldiers walked
4.Солдати ходили
with batons
з кийками
and bullet-proof vests.
та у бронежилетах.
5.They arrested
5.Вони заарештували
best people of nation.
найкращих людей нації.
6.The nation will resist.
6.Народ чинитиме опір.
7.The nation will not surrender.
7.Народ не здасться.
SOLUTION IS COMPLICATED
РІШЕННЯ СКЛАДНЕ
BY CALCULATION
ЗА РОЗРАХУНКОМ
1.To solve this problem is
1.Вирішити цю проблему -
not easy.
нелегко.
2.It deals with
2.Вона стосується
decimal fractions
десяткових дробів
and differential equations.
та диференціальних рівнянь.
3.In fact,
3.Справа у цьому, що
algebraic solution
алгебраїчне рішення
presents no difficulty.
не становить труднощів.
4.The difficulty is
4.Складність полягає
in calculation.
у обчисленні.
5.The calculation is
5.Обчислення
very complicated.
дуже складне.
SOME FOOLS
ДЕЯКІ ДУРНІ
REVERT TO SOPHISTICATED PROCEDURES
ПРИБІГАЮТЬ ДО СКЛАДНИХ ПРОЦЕДУР
TO PROMOTE THEIR PERSONALITY,
ЩОБ РЕКЛАМУВАТИ СВОЮ ОСОБИСТІСТЬ,
HOWEVER
ОДНАК
THAT KILLS THEIR MORAL IMAGE
ЦЕ ВБИВАЄ ЇХ МОРАЛЬНИЙ ВИГЛЯД
1.That fool bored me like hell.
1.Цей дурень мені страшно набрид.
2.He told endless
2.Він розповідав нескінченно
stories.
історії.
3.He told flat jokes,
3.Він розповідав плоскі жарти,
4.after which he laughed alone.
4.після чого сміявся один.
5.As for me,
5.Що стосується мене,
I wanted to weep.
я хотів плакати.
6.At such moments
6.У такі моменти
I wanted to murder him.
я хотів убити його.
7.I wanted to strangle him
7.Я хотів задушити його
with my own hands.
власними руками.
8.In his stories
8.У цих історіях
he always posed as a hero.
він завжди виступав як герой.
9.Sometimes
9.Іноді
his artistic ego
його артистичне я
was not successful
не мало успіху
in realistic terms.
у реалістичних умовах.
10.But then
10.Але потім
there were moral implications
був моральний підтекст
to his advantage.
на його користь.
A DIFFICULT DECISION
ВАЖКЕ РІШЕННЯ
HAS BEEN MADE
БУЛО ПРИЙНЯТО,
AND NOTHING CAN BE DONE.
І НІЧОГО НЕ МОЖНА ЗРОБИТИ
1.YOU SEE THAT FOREST,
1.ВИ БАЧИТЕ ТІЙ ЛІС,
2.DON'T YOU?
2.НЕ ЧИ ТАК?
3.I DO.
3.Я РОБЮ.
4.I SEE IT VERY WELL.
4.Я БАЧУ ЙОГО ДУЖЕ ДОБРЕ.
5.WE SHALL RIDE THERE
5.МИ БУДЕМО ЇХАТИ ТУДИ
6.TOMORROW.
6.ЗАВТРА.
7.I AM SORRY BUT I CAN'T.
7.Я шкодую, але я не можу.
8.WHY?
8.ЧОМУ?
9.YOU SEE,
9.БАЧИТЕ,
10.I DECIDED
10.Я ВИРІШИВ
NOT TO RIDE THERE.
НЕ ЇХАТИ ТУДИ.
11.IT WAS A DIFFICULT
11.ЦЕ БУЛО Важке
DECISION.
РІШЕННЯ.
12.BUT I HAD TO TAKE IT.
12.АЛЕ Я ПОВИНЕН БУВ ПРИЙНЯТИ ЙОГО.
A DISCOUNT WILL COME HANDY
ЗНИЖКА БУДЕ ЗРУЧНА,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS TOO EXPENSIVE.
ЦЕ ЗАНАДТО ДОРОГО.
1.DISCOUNT, PLEASE.
1.ЗРОБІТЬ ЗНИЖКУ, будь ласка.
2.THIS IS TOO EXPENSIVE
2.ЦЕ - ЗАНАДТО ДОРОГО
3.FOR ME.
3.ДЛЯ МЕНЕ.
4.THE PRICE IS TOO HIGH.
4.ЦІНА ЗАНАДТО ВИСОКА.
5.IF YOU DISCOUNT,
5.ЯКЩО ВИ ЗРОБИТЕ ЗНИЖКУ,
6.I CAN AFFORD IT.
6.Я ЗМОЖУ СОБІ ЦЕ ДОЗВОЛИТИ.
THE GOOD ARE HUMBLY EXPECTING
ДОБРО СМИРЕННО ОЧІКУЄ,
THAT THE EVIL BECOME GOOD.
ЩО ЗЛО СТАНЕ ДОБРИМИ.
1.She does not do good things.
1.Вона не робить добрих речей.
2.Never.
2.Ніколи.
3.It never enters
3.Це ніколи не приходить
her head.
їй на думку.
4.She is very evil.
4.Вона - дуже зла.
5.How can one do
5.Як може людина робити
good things if one is evil ?
добрі речі, якщо він злий?
6.What about those who are good ?
6.Як щодо тих, які - добрі?
7.Ah, the good!
7.А, добрі!
Their situation is very humble.
Їхнє становище - дуже покірне.
8.The good always lose to the evil
8.Добрі завжди програють злим,
because
тому що
9.they always hope
9.вони завжди сподіваються,
10.that the evil will become good.
10.що злі стануть добрими.
THE LUCKY DEVIL ESCAPED
ЩАСЛИВЧИК ВТІК
AND WAS SAVED.
І БУВ ВРЯТУВАНИЙ.
BUT OTHERS GOT BUSTED.
А ІНШІ ВИБУХНУЛИ.
1.He is a lucky devil.
1.Він щасливчик.
2.He is lucky
2.Він - щасливий,
because
тому що
he did not take that one.
він не взяв того.
3.He took another.
3.Він узяв іншого.
4.This saved the lucky devil.
4.Це врятувало щасливчика.
5.The one he took
5.Той, якого він взяв,
was harmless.
був нешкідливий (незавадний).
6.What about the one he left?
6.Що щодо того, якого він залишив?
7.Better to forget it.
7.Краще забути про це.
8.It busted.
8.Він вибухнув.
9.Those who took it,
9.Ті, які взяли його,
busted as well.
Вибухнули теж.
10.But he escaped.
10.А він втік.
THE LEADER OF THE PARTY
ЛІДЕР ПАРТІЇ
WENT TO HELL
ПІШОВ ДО ЧОРТІВ,
BECAUSE HE WAS A CROOK.
ТОМУ ЩО ВІН БУВ ШАХРАЙ.
1.The head of the party promised
1.Голова партії обіцяв,
that
що
2.after a short
2.після короткого
historical period
історичного періоду
3.There would be prosperity.
3.буде процвітання.
4.He said that
4.Він сказав, що
the country could occupy
країна займе
a leading place
провідне місце
5.in food production
5.у виробництві їжі
and
і
6.in food consumption
6.в споживанні їжі
7.per capita.
7.на душу населення.
8.Public transport
8.Громадський транспорт
would be free of charge.
буде безкоштовним.
9.However,
9.Однак,
the promised period has passed,
обіцяний період пройшов,
and
і
10.not only
10.не тільки
the food production
виробництво їжі
has not been increased,
не було збільшено,
but
але
11.it has been reduced to zero!
11.воно було зменшено до нуля!
12.The leader has been punished
12.Лідер був покараний
by God.
Богом.
13.He died and went to hell.
13.Він помер і пішов до біса.
WHAT I NEED IS EIGHTEEN
МЕНІ ПОТРІБНО ВІСІМНАДЦЯТЬ,
AT LEAST.
НАЙМЕНШЕ.
NOTHING LESS WILL DO
МЕНШЕ НІЧОГО НЕ ПІДІДЕ
1.HOW MANY DO YOU NEED?
1.Скільки вам потрібно?
2.AT LEAST EIGHTEEN.
2.Найменше вісімнадцять.
3.MANY MORE.
3.Набагато більше.
4.BUT NOT LESS.
4.Але не менше.
5.YOU WILL HAVE TO DO WITH THIRTEEN.
5.Вам доведеться обійтися тринадцятьма.
6.NO. IT IS IMPOSSIBLE.
6.Ні. це неможливо.
7.I BETTER TAKE NOTHING AT ALL.
7.Я краще зовсім нічого не візьму.
8.FAREWELL!
8.Прощайте!
9.OKI GIVE YOU SEVENTEEN.
9.Добре. я даю вам сімнадцять.
10.NO. IT WILL BE
10.Ні. це буде
EITHER EIGHTEEN OR NOTHING.
або вісімнадцять, або нічого.
WHEN STUMPS ARE LISTENING,
КОЛИ ПНІ СЛУХАЮТЬ,
IT IS RATHER INCONVENIENT
ДОСИТЬ НЕЗРУЧНО
TO SPEAK PERSONALLY
ГОВОРИТИ ОСОБИСТО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
THE PLANS OF TRAVEL
ПЛАНИ ПОДОРОЖІ
MAY CHANGE.
МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
1.Is that Mr.Johnson?
1.Це - містер Джонсон?
2.Yes, listening. Please!
2.Так, слухаю. Прошу вас!
3.You don't know me, I am afraid.
3.Ви не знаєте мене, я боюсь.
4.My name is Red Stump.
4.Мене звуть Червоний Пень.
5.You see, my wish is
5.Чи бачите, моє бажання -
to meet you
зустріти вас.
6.The matter is,
6.Справа в тому, що
I came from other country.
я приїхав із іншої країни.
7.I have a message for you.
7.У мене є для вас повідомлення.
8.Well, go ahead!
8.Ну, давайте!
9.Well, you see,
9.Ну, бачите,
the message is rather
повідомлення досить
confidential.
конфіденційно.
10.It would be rather inconvenient
10.Було б досить незручно
to say it over the phone.
говорити його по телефону.
11.So, it would be nice
11.Так ось, було б добре
to see you personally.
бачити вас особисто.
12.If you have difficulty
12.Якщо у вас складнощі
to travel,
з пересуванням,
I shall come to your place.
я прийду до вас додому.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.additional
2.advantage
3.afford
4.algebraic
5.arrested
6.artistic
7.batons
8.busted
9.calculation
10.capita
11.charge
12.complicated
13.confidential
14.consumption
15.creates
16.curfew
17.decimal
18.differential
19.difficulty
20.ego
21.endless
22.enters
23.equations
24.evidence
25.fractions
26.granted
27.handicaps
28.harmless
29.historical
30.humble
31.immediate
32.implications
33.inconvenient
34.increased
35.jokes
36.laughed
37.leading
38.message
39.moments
40.occupy
41.origin
42.personally
43.posed
44.price
45.production
46.prosperity
47.realistic
48.regret
49.resident
50.resides
51.ride
52.solution
53.solve
54.strangely
55.strangle
56.stump
57.successful
58.surrender
59.tanks
60.terms
61.transport
62.vests
63.vividly
64.weep
65.zero
Learned total: 2818