Урок 49

<< - Урок №48Урок №50 - >>
розмовна практика
<< - Урок №48Урок №50 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

BENEFITS ARE OBVIOUS
ВИГОДИ ОЧЕВИДНІ
ONLY IN CASE OF SUCCESS
ТІЛЬКИ У ВИПАДКУ УСПІХУ,
BUT NOT IN CASE OF FAILURE
АЛЕ НЕ В ВИПАДКУ ПРОВАЛУ
1.The benefits of the project
1.Вигоди проекту -
are obvious.
очевидні.
2.However,
2.Однак,
the whole thing may fail.
все це може провалитися.
3.In case of failure
3.У разі провалу
it will become inoperative.
це не працюватиме.
4.So, it is either failure
4.Отже, це - або провал,
or success.
або успіх.
5.In case of success
5.У разі успіху
benefits are obvious.
вигоди очевидні.
DESPITE PROGRESSIVE FORCES
НЕГЛЯДЯЧИ НА ПРОГРЕСИВНІ СИЛИ,
THE COUNTRY IS DEMOCRATIC
КРАЇНА - ДЕМОКРАТИЧНА
1.In Australia
1.В Австралії
there are fifteen million people.
п'ятнадцять мільйонів людей.
2.There are only
2.Є всього лише
about seven hundred thousand
близько семисот тисяч
aborigines
туземців,
who live in the desert.
які живуть у пустелі.
3.Australia is
3.Австралія -
a multi-party
багатопартійна
democratic state,
демократична держава,
but formally
але формально
the head of state is
глава держави -
the Queen of England.
Королева Англії.
4.The capital is Canberra,
4.Столиця - Канберра,
but each state has a parliament.
але кожен штат має парламент.
5.The country has
5.Країна веде
independent policy directed at
незалежну політику, спрямовану на
nuclear disarmament.
ядерне роззброєння.
6.Progressive forces fight for peace.
6.Прогресивні сили борються за мир.
I WILL ESCORT YOU
Я ПРОВОЖУ ВАС
TO THE POLICE
У ПОЛІЦІЮ,
AND THE JUDGE WILL EXPLAIN
І СУДДЯ ПОЯСНИТЬ
1.This is police. I am sorry.
1.Це поліція. Мені дуже шкода.
2.What the hell! I am not guilty.
2.Що за маячня! Я не винен.
I have done nothing.
Я нічого не зробив.
3.You will explain it
3.Ви поясніть це
to the judge.
судді.
4.My business is to escort you
4.Моє діло - проводити вас
to the police station.
у відділення поліції.
5.Investigation will show
5.Розслідування покаже,
if you are guilty or not.
винні ви чи ні.
6.If you attempt to escape,
6.Якщо ви спробуєте втекти,
I will shoot.
я стрілятиму.
BUSINESSMEN NEVER CASH CHECKS
БІЗНЕЗМІНИ НІКОЛИ НЕ КАСУЮТЬ ЧЕКИ
FOR LEGITIMATE PURPOSES
У ЗАКОННИХ МЕТАХ
1.Sometimes financial crimes
1.Іноді фінансові злочини
are detected very early.
виявляються дуже швидко.
2.A businessman
2.Бізнесмен
does not walk out of a bank
не виходить із банку
with $20 000 in currency
з 20 000 доларами готівкою
for a legitimate purpose.
у законних цілях.
3.If you looked records
3.Якби ви подивилися рахунки
for a businessman
якогось бізнесмена
and found checks for cash,
і знайшли чеки на готівку,
which meant
які означали б,
that businessman went into a bank,
що цей бізнесмен пішов у банк,
cashed a check
перевести в готівку чек,
and walked out with green bucks.
і вийшов із готівкою доларами.
4.It had to be
4.Це мало бути
for illegitimate purpose.
у незаконних цілях.
A LANGUAGE IS TAUGHT
МОВА ВИВЧАЄТЬСЯ
FROM THE ENVIRONMENT
ВІД СЕРЕДОВИЩА,
RATHER THAN BY INDIVIDUALS
ШВИДШЕ ЧИМ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ
1.One way of pronouncing this
1.Ви можете вимовляти цей
sound is this:
звук ось так:
2.You keep your mouth
2.Ви тримаєте рот
nearly closed,
майже закритий,
and then explode your lips.
а потім ваші губи вибухають.
3.English-speaking people
3.Англомовні люди
do it unconsciously,
роблять це несвідомо,
but others have to learn.
але іншим треба вчитися.
4.It is difficult
4.Важко
to learn a language
вивчити мову,
because
тому що
5.a language is learned
5.мови вчаться
from the environment,
з навколишнього середовища,
6.not from parents
6.не від батьків
or other individuals,
або інших осіб,
7.but from the environment
7.а у середовища
as a whole.
в цілому.
8.All through the lifetime.
8.Протягом усього життя.
THE INAUDIBLE SOUND
НЕЧУТНИЙ ЗВУК
CAN NOT BE HEARD
НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЧУТИЙ
1.Can you hear?
1.Можете ви чути?
2.No. I can not.
2.Ні, я не можу.
What is it ?
Що це ?
3.A weak sound.
3.Слабкий звук.
4.Hush!
4.Тихо!
5.Sorry. I hear nothing.
5.Вибачте. Я нічого не чую.
6.I try but I can not.
6.Я намагаюся, але я не можу.
7.It is completely inaudible.
7.Це зовсім не чути.
THE MISTAKES OF LOVE
ПОМИЛКИ КОХАННЯ
MAY BE VERY INSTRUCTIVE.
МОЖУТЬ БУТИ ДУЖЕ НАВЧАЛЬНІ.
FOR OTHERS.
ДЛЯ ІНШИХ.
1.Captain Crook has always dealt
1.Капітан Крук завжди мав справу
with aborigines.
з туземцями.
2.Aborigines were his weak point.
2.Туземці були його слабкою точкою.
3.He loved them.
3.Він любив їх.
4.It was his mistake.
4.Це була його помилка.
5.Because they caught him
5.Тому що вони зловили його
6.and cut him into pieces.
6.і розрізали його на шматочки.
7.And roasted him.
7.І засмажили його.
8.And ate him.
8.І з'їли його.
9.Unfortunately.
9.На жаль.
WHAT IMPRESSES THE FOES,
ЩО ВРАЖАЄ ВОРОГІВ,
FRIENDS DON'T FORGIVE
ДРУЗІ НЕ ПРОБАЧАЮТЬ
1.Courage is
1.Хоробрість є
a very important characteristic
дуже важливою характеристикою
of human behaviour.
людської поведінки.
2.It may be very impressive.
2.Вона може бути дуже вражаючою.
3.And what is curious,
3.І що цікаво,
courage impresses friends
хоробрість вражає друзів
more than the foes.
більше, ніж ворогів.
4.For the foes
4.Для ворогів
courage goes without saying.
мужність само собою зрозуміла.
5.But with friends
5.Але з друзями
it is a tricky business.
це - складна справа.
6.The less you are trying
6.Чим менше ви намагаєтеся
to impress them,
справити на них враження,
7.the better man
7.тим кращою людиною
they think you are.
вони вас рахують.
WHETHER TO USE
ЧИ ВИКОРИСТОВУВАТИ
USELESS THINGS
БЕЗКОРИСНІ РЕЧІ -
IS DECIDED BY INTELLIGENCE
ВИРІШУЄТЬСЯ РОЗУМОМ
1.We cannot use this
1.Ми не можемо використовувати це,
2.because
2.бо
3.it is useless.
3.це - марно
4.Quite useless.
4.Абсолютно марно.
5.It is usually useless
5.Це зазвичай марно
6.to use useless things.
6.використати марні речі.
7.But
7.Але
8.who decides
8.хто вирішує,
9.what is useless
9.що - марне,
and what is useful ?
і що - корисне?
10.Intelligence.
10.Розум.
WITH THIS THING
З ЦІЄЮ РІЧЧЮ
IT WOULD BE CONVENIENT
БУЛО Б ЗРУЧНО
TO GO ELSEWHERE.
ПІТИ КУДИ-НЕБУДЬ У ІНШЕ МІСЦЕ.
BUT NOT HERE.
АЛЕ НЕ СЮДИ.
1.Do not come here
1.Не приходьте сюди
2.any more,
2.більше,
3.please.
3.Будь ласка.
4.With this thing
4.З цією річчю
5.you have to go
5.ви повинні піти
6.elsewhere.
6.кудись в інше місце.
7.Here
7.Тут
8.they come with other things.
8.они приходять з іншими речами.
9.Not with this one.
9.Не з цим.
10.This one is not convenient.
10.Цей - незручний.
YOU ARE REGARDED
ВАС ВВАЖАЮТЬ
AS AN ENEMY
ЗА ВОРОГА
INDEPENDENT OF
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО,
WHETHER
АБО
YOU ARE TRYING TO PLEASE
ВИ НАМАГАЄТЕСЯ ДОГОДИТИ
OR TO DISPLEASE
ЧИ НЕДОГОДИТИ.
1.It is very difficult
1.Дуже важко
to please them.
догодити їм.
2.Whatever you do,
2.Що б ви не робили,
they are displeased.
вони незадоволені.
3.The situation is very ambiguous.
3.Ситуація дуже двозначна.
4.A person trying to please
4.Людина, яка намагається догодити,
is regarded as an enemy.
сприймається як ворог.
5.A person trying to displease -
5.Людина, яка намагається невгодити -
6.all the more so.
6.тим більше.
SPEAKING AND LISTENING
ГОВОРИТИ І СЛУХАТИ -
ARE DIFFERENT THINGS
ДУЖЕ РІЗНІ РЕЧІ.
BUT THEY ARE EQUALLY IMPORTANT
АЛЕ ВОНИ ОДНАКОВО ВАЖЛИВІ
FOR
БО
ONE CANNOT GO WITHOUT THE OTHER.
ОДНЕ НЕ МОЖЕ ЙТИ БЕЗ ІНШОГО.
1.Listening is not speaking.
1.ПРОСЛУХОВУВАННЯ це не РОЗМОВА.
2.To listen is not to speak.
2.Слухати - це не говорити.
3.Of course,
3.Звичайно,
4.to listen is easier than to speak.
4.Слухати - легше, ніж говорити.
5.And
5.А
6.to speak is more difficult
6.говорити - важче,
than to listen.
ніж слухати.
7.However,
7.Однак,
8.it is very important
8.дуже важливо
to understand while listening.
розуміти, коли слухаєш.
I WISH YOU HAD DONE SO,
Я ШКОДУЮ, ЩОБ ВИ ТАК ЗРОБИЛИ,
SINCE
БО
YOU WERE SUPPOSED
ПЕРЕДБАЧАЛОСЯ, ЩО ВИ
TO HAVE DONE SO.
ВЖЕ ЗРОБИЛИ ЦЕ.
IT WOULD HAVE BEEN RIGHT
ЦЕ БУЛО Б ПРАВИЛЬНО.
1.It would have been right
1.Було б правильно,
for you to have done so,
якби ви вже зробили це,
2.because you were supposed
2.тому що передбачалося, що ви
to have done so.
вже зробили це.
3.If you had not been supposed
3.Якби не передбачалося, що ви
to have done so,
вже зробили це,
4.you would not have
4.ви не повинні були б
to have done so.
вже зробити це.
5.But since you were supposed
5.Але тому що передбачалося, що ви
to have done so,
вже зробили це,
6.you had to have done so.
6.Ви повинні були вже зробити це.
7.I wish you had done so.
7.Шкода, що ви цього не зробили.
TO TOLERATE
ТЕРПІТИ
THAT IMPUDENT MUG
ТУ НАГАЛУ ПИКУ
IS ABOMINABLE
- ОГИДНО
1.Why should you tolerate
1.Навіщо ви повинні виносити
this despicable person
цю ганебну людину
any more?
і далі?
2.Yes, you are quite right.
2.Так, ви маєте рацію.
3.He is abominable.
3.Він огидний.
4.His impudence is unsurpassable.
4.Його нахабство неперевершене.
5.And look at his mug!
5.А подивіться на цю пику!
6.At his bloody stupid
6.На цю криваву тупу пику,
pancake of a mug!
схожу на млинець!
7.It is intolerable.
7.Це нестерпно.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.aborigines
2.ambiguous
3.attempt
4.behaviour
5.benefits
6.businessman
7.captain
8.cashed
9.characteristic
10.checks
11.courage
12.crook
13.dealt
14.decides
15.desert
16.despicable
17.detected
18.directed
19.disarmament
20.displease
21.easier
22.elsewhere
23.escort
24.explode
25.failure
26.financial
27.foes
28.forces
29.formally
30.human
31.hush
32.illegitimate
33.impress
34.impresses
35.impudence
36.inaudible
37.independent
38.individuals
39.intelligence
40.intolerable
41.investigation
42.judge
43.legitimate
44.lifetime
45.mistake
46.mug
47.multi
48.nuclear
49.pancake
50.peace
51.policy
52.progressive
53.project
54.purpose
55.records
56.regarded
57.roasted
58.tolerate
59.tricky
60.unconsciously
61.unsurpassable
Learned total: 2749