Урок 11

<< - Урок №10Урок №12 - >>
розмовна практика
<< - Урок №10Урок №12 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

I UNDERSTAND NOTHING,
Я НЕ НІЧОГО НЕ РОЗУМІЮ,
THEREFORE
ТОМУ
I CAME TO STUDY
Я ПРИШОВ ВЧИТИСЯ
1.I came to study.
1.Я прийшов вчитися.
2.To study English.
2.Вчити англійську.
3.Why?
3.Чому?
4.You see,
4.Як бачите,
5.I came to this country
5.Я приїхав до цієї країни
6.not long ago.
6.Нещодавно.
7.And they all speak
7.І вони всі говорять
English here.
англійською тут.
8.Even children.
8.Навіть діти.
9.Even children speak English
9.Навіть діти розмовляють англійською
in this country.
в цій країні.
9.It is awful.
9.Це жахливо.
10.I understand nothing.
10.Я нічого не розумію.
11.Therefore
11.Тому
12.I came here
12.я прийшов сюди
to study English.
щоб вивчати англійську.
WHO KNOWS THE THING
ХТО ЗНАЄ ТЕ,
THAT NO ONE UNDERSTANDS?
ЩО НІХТО НЕ РОЗУМІЄ?
1.Who knows it?
1.Хто знає це?
2.No one.
2.Ніхто.
3.Why?
3.Чому?
4.You see,
4.Бачите,
5.this is a thing
5.це - те,
6.that
6.що
7.no one knows.
7.ніхто не знає.
8.and
8.і
9.no one understands.
9.Ніхто не розуміє.
OF COURSE, WE LEARN ENGLISH.
ЗВІСНО, ​​МИ ВЧИМО АНГЛІЙСЬКУ.
1.WHERE DO WE SIT?
1.ДЕ МИ СИДИМО?
2.HERE.
2.ТУТ.
3.WE SIT HERE.
3.МИ СИДІМО ТУТ.
4.WHY?
4.ЧОМУ?
5.WHY DO WE SIT?
5.ЧОМУ МИ СИДИМО?
6.TO LEARN.
6.ЩОБ ВЧИТИ.
7.WE SIT TO LEARN.
7.МИ СИДИМО ЩОБ ВЧИТИ.
8.TO LEARN WHAT?
8.ВЧИТИ ЩО?
9.ENGLISH.
9.АНГЛІЙСЬКУ.
10.TO LEARN ENGLISH,
10.ВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ,
11.OF COURSE.
11.ЗВИЧАЙНО.
RED IS A BAD COLOUR
ЧЕРВОНИЙ - ПОГАНИЙ КОЛІР,
WHEN IT IS IN FRONT.
КОЛИ ВІН - ПОПЕРЕДУ.
1.WHERE IS IT?
1.ДЕ ЦЕ?
2.THERE, IN FRONT.
2.ТАМ. ПОПЕРЕДУ.
3.LOOK! IT IS
3.ДИВІТЬСЯ! ЦЕ
NEAR.
БЛИЗКО.
4.DO YOU SEE?
4.ВИ БАЧИТЕ?
5.I SEE QUITE WELL.
5.Я БАЧУ ЗОВСІМ ДОБРЕ.
6.IS IT BIG?
6.ЦЕ - ВЕЛИКЕ?
7.YES, QUITE BIG.
7.ТАК. ЗОВСІМ ВЕЛИКЕ.
8.WHAT COLOUR?
8.ЯКОГО КОЛЬОРУ?
9.RED COLOUR.
9.ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ.
10.STOP,
10.Зупиніться,
PLEASE.
БУДЬ ЛАСКА.
11.IT IS BAD
11.ЦЕ ПОГАНО,
WHEN RED IS IN FRONT.
КОЛИ ЧЕРВОНИЙ ПОПЕРЕДУ.
IT IS EASY TO UNDERSTAND
ЛЕГКО РОЗУМІТИ,
WHEN YOU KNOW.
КОЛИ ВИ ЗНАЄТЕ.
1.It is not difficult
1.Це - не важко
2.to understand
2.розуміти,
3.when you know.
3.Коли ви знаєте.
4.It is not difficult.
4.Це не важко.
5.It is easy.
5.Це - легко.
6.Quite easy.
6.Зовсім легко.
YOU MAY NOT DO IT
ВИ МОЖЕТЕ ЦЬОГО НЕ РОБИТИ
1.May I?
1.Чи можу я?
2.No,
2.Ні,
3.you may not.
3.ви не можете.
4.Who are you
4.Хто ви,
that
що
5.you say this?
5.ви кажете це?
6.I am the teacher.
6.Я вчитель.
7.And
7.а
8.I say
8.я кажу,
that
що
9.you may not.
9.ви не можете.
WE ARE GOING TO THE CHURCH
МИ ІДЕМО В ЦЕРКВУ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS SUNDAY
НЕДІЛЯ
1.Good morning.
1.Доброго ранку.
2.Good morning.
2.Доброго ранку.
3.How are you?
3.Як ви?
4.Very fine, thank you.
4.Дуже добре, дякую.
5.Where are you going?
5.Куди ви йдете?
6.I'm going to the Church.
6.Я йду до церкви.
7.Oh, what day is it today?
7.О, який день сьогодні?
8.It is Sunday.
8.Неділя.
9.I must go to the Church, too.
9.Я повинен йти до церкви теж.
10.Everybody must go to the Church
10.Всі повинні ходити до церкви
on Sunday.
в неділю.
WHEN YOU KNOW,
КОЛИ ВИ ЗНАЄТЕ,
IT IS EASY.
ЦЕ ЛЕГКО.
1.WHEN YOU KNOW,
1.КОЛИ ВИ ЗНАЄТЕ,
2.IT IS EASY.
2.ЦЕ ЛЕГКО.
3.IT IS NOT DIFFICULT.
3.ЦЕ НЕ Важко.
4.BUT
4.АЛЕ
5.WHEN YOU DO NOT KNOW,
5.КОЛИ ВИ НЕ ЗНАЄТЕ,
6.IT IS DIFFICULT
6.ЦЕ Важко.
7.IT IS NOT EASY
7.ЦЕ НЕ ЛЕГКО.
8.AT ALL.
8.ЗОВСІМ.
WHO DOES IT
ХТО РОБИТЬ ЦЕ
AND
І
WHO DOES NOT?
ХТО НЕ РОБИТЬ?
1.WHO DOES IT?
1.ХТО РОБИТЬ ЦЕ?
2.HE DOES.
2.ВІН РОБИТЬ.
3.AND
3.А
4.DOES SHE?
4.РОБИТЬ ВОНА?
5.NO, SHE DOES NOT.
5.НІ,ВОНА НЕ РОБИТЬ.
6.OF COURSE,
6.ЗВИЧАЙНО.
7.SHE DOES NOT.
7.ВОНА НЕ РОБИТЬ.
WORK IS FAR
РОБОТА ДАЛЕКО,
BUT
АЛЕ
HE WALKS
ВІН ХОДИТЬ
1.He lives not near.
1.Він живе не близько.
2.He lives far.
2.Він живе далеко.
3.He lives with his family.
3.Він живе зі своєю сім'єю.
4.He walks to work.
4.Він ходить працювати.
5.Work is far.
5.Робота далеко.
6.It is not near.
6.Вона не близько.
YOU CAN NOT TAKE IT,
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЯТИ ЦЕ,
BUT YOU MUST
АЛЕ ВИ ПОВИННІ
1.No, thank you.
1.Ні, дякую вам.
2.I can not.
2.Я не можу.
3.I can not take it.
3.Я не можу взяти їх.
4.But you must.
4.Але ви повинні.
5.You must take it.
5.Ви повинні взяти це.
6.Take it, please.
6.Візьміть це, будь ласка.
7.Take it and go.
7.Візьміть це та йдіть.
THEY DO READING AND WRITING
ВОНИ РОБЛЯТЬ ЧИТАННЯ І ПИСЬМО
AND
І
THEY DO OTHER THINGS
ВОНИ РОБЛЯТЬ ІНШІ РЕЧІ
1.These things.
1.Ці речі.
2.What things?
2.Які речі?
3.Reading and writing.
3.Читання та письмо.
4.They do them at school.
4.Вони роблять їх у школі.
5.They do reading
5.Вони роблять читання
and
та
6.they do writing.
6.вони роблять письмо.
7.And some other things, too.
7.І деякі інші речі.
8.Some.
8.Деякі.
9.Only some.
9.Тільки деякі.
10.Not all.
10.Не всі.
FROM SCHOOL
ЗІ ШКОЛИ
HE GOES WITH HIS FRIEND
ВІН ЙДЕ ЗІ СВОЇМ ДРУГОМ
1.Does he go?
1.Він іде?
2.He goes.
2.Він йде.
3.From where?
3.Звідки?
4.From school.
4.Зі школи.
5.With whom?
5.З ким?
6.With Bruce.
6.З Брюсом.
7.Who is Bruce?
7.Хто - Брюс?
8.His friend.
8.Його друг.
9.He goes with his friend.
9.Він йде зі своїм другом.
I DO NOT TAKE A BUS
Я НЕ СІДАЮ НА АВТОБУС,
BUT I WALK,
А ІДУ ПІШКИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS NEAR
ЦЕ - БЛИЗЬКО
1.Where is that place?
1.Де те місце?
2.It is quite near.
2.Воно дуже близько.
3.Do you take a bus?
3.Ви сідаєте на автобус?
4.No, I walk there.
4.Ні, я йду туди.
5.I walk
5.Я йду,
6.because
6.бо
7.it is quite near.
7.це - дуже близько.
SHE IS A GIRL WITH RED LIPS
ВОНА - ДІВЧИНКА З ЧЕРВОНИМИ ГУБАМИ
1.Her head is round.
1.У неї кругла голова.
2.Her hair is black and short.
2.У неї волосся - чорне і коротке.
3.Eyes are black too.
3.Очі чорні теж.
4.Her nose is short.
4.Її ніс короткий.
5.Lips are thick and red.
5.Губи - товсті та червоні.
6.She is not tall.
6.Вона не висока.
7.Hands and feet are small.
7.Руки та ноги маленькі.
WE WASH,
МИ МИЄМОСЯ,
EAT FISH
ЇМО РИБУ
AND
І
SAY GOOD-BYE.
ГОВОРИМО ДО ПОБАЧЕННЯ.
1.WE DRESS
1.МИ ОДЯГАЄМОСЯ
AND
І
2.WASH.
2.МИЄМОСЯ.
3.THEN
3.ТОДІ
4.WE EAT BREAKFAST.
4.Ми їмо сніданок.
5.USUALLY
5.ЗВИЧАЙНО
6.IT IS MILK,
6.ЦЕ - МОЛОКО,
7.BREAD
7.ХЛІБ
8.AND
8.І
9.BUTTER.
9.МАСЛО.
10.AND FISH.
10.І РИБА.
11.SOMETIMES.
11.Іноді.
12.WE SAY GOOD-BYE
12.МИ ГОВОРИМО ДО ПОБАЧЕННЯ
AUNT WENT FAR
ТІТКА ПОЇХАЛА ДАЛЕКО,
AND
І
I WAS NOT SORRY
Я НЕ ПОШКОДУВАЛА
1.Aunt went.
1.Тітка поїхала.
2.Where?
2.Куди?
3.Far.
3.Далеко.
4.When?
4.Коли?
5.Yesterday.
5.Вчора.
6.Hurrah!
6.Ура!
7.It is good.
7.Це добре.
8.Hate her?
8.Ненавидите її?
9.Yes. Very much.
9.Так. Дуже сильно.
10.Happy?
10.Щасливі?
11.Very happy.
11.Дуже.
FIRST YOU UNDERSTAND NOTHING,
СПОЧАТКУ ВИ НІЧОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ,
BUT THEN
АЛЕ ПОТІМ
YOU START TO UNDERSTAND EVERYTHING
ВИ ПОЧИНАЄТЕ РОЗУМІТИ ВСЕ
1.To understand is bad.
1.Розуміти - погано,
2.but
2.а
3.not to understand is good.
3.не розуміти - добре.
4.When you understand,
4.Коли ви розумієте,
5.it is very bad.
5.це - дуже погано.
6.You remember nothing.
6.Ви нічого не запам'ятовуєте.
7.But when you do not understand,
7.А коли ви не розумієте,
8.it is very good.
8.це - дуже добре.
9.You remember everything
9.Ви все запам'ятовуєте.
10.And then you
10.І тоді ви
start to understand everything.
починаєте все розуміти.
11.Little by little
11.Потроху
12.you start to understand.
12.ви починаєте розуміти.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.ago
2.aunt
3.awful
4.breakfast
5.bruce
6.by
7.church
8.colour
9.country
10.everybody
11.feet
12.fish
13.front
14.going
15.happy
16.hate
17.head
18.hurrah
19.i'm
20.may
21.milk
22.remember
23.start
24.stop
25.sunday
26.teacher
27.usually
28.walk
29.walks
30.whom
31.yesterday
Learned total: 405