Урок 14

<< - Урок №13Урок №15 - >>
розмовна практика
<< - Урок №13Урок №15 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

HE IS OUT.
ВІН ВИЙШОВ.
CALL LATER
ДЗВОНІТЬ ПІЗНІШЕ
1.How are you today?
1.Як ви сьогодні?
2.Fine. Thanks.
2.Добре. Дякую.
3.And you?
3.А ви?
4.Oh, me? Splendid.
4.О, я? Чудово.
5.How is Mr. Johnson?
5.Як поживає пан Джонсон?
6.He is fine.
6.Добре.
7.Can I speak to him?
7.Чи можу я з ним поговорити?
8.I am afraid, not.
8.Боюсь що ні.
9.He is out.
9.Він вийшов.
10.Unfortunately.
10.На жаль.
11.Call later.
11.Подзвоніть пізніше.
12.Good-bye.
12.До побачення.
I AM VERY PLEASED TO MEET YOU,
ДУЖЕ ПРИЄМНО ПОЗНАЙОМИТИСЯ З ВАМИ,
MARY
МЕРІ
1.Who is that man?
1.Хто ця людина?
2.He is Mr. Johnson.
2.Це пан Джонсон.
3.Oh, please, introduce me.
3.О, будь ласка, познайомте мене.
4.No problem.
4.Без проблем.
It is very easy.
Це дуже легко.
5.Hallo, Mr. Johnson.
5.Привіт, містере Джонсон.
This is my friend Mary.
Це моя подруга Мері.
6.Oh, I am very pleased.
6.О, я дуже радий.
7.I am very pleased
7.Дуже приємно
to meet you.
з вами познайомитися.
WE LIKED THESE
НАМ СПОДОБАЛИСЯ ЦІ,
AND
І
THOSE WERE GOOD, TOO
ТІ БУЛИ ДОБРІ ТАКОЖ
1.These were good.
1.Ці були хороші.
2.We liked them.
2.Нам сподобалися вони.
3.What about those?
3.Що щодо тих?
4.Those!
4.Ті!
5.Those were good.
5.Ті були хороші.
6.Quite good.
6.Цілком хороші.
7.We liked those,
7.Нам сподобалися ті,
8.too.
8.теж.
9.Because
9.Тому що
10.they were quite good.
10.вони були цілком хороші.
PREPARE THE DISHES
ПРИГОТУЙТЕ СТРАВИ
AND
І
LAY THE TABLE.
НАКРИЙТЕ СТІЛ.
1.THERE ARE MANY THINGS
1.МАЄТЬСЯ БАГАТО РЕЧЕЙ
ON THE TABLE.
НА СТОЛІ.
2.THIS DISH IS VERY BIG.
2.ЦЕ БЛЮДО - ДУЖЕ ВЕЛИКЕ.
3.PREPARE THE SOUP
3.ПРИГОТУЙТЕ СУП
FOR DINNER
ДЛЯ ОБІДУ
AND
І
BRING IT HERE.
ПРИНЕСІТЬ ЙОГО СЮДИ.
4.WE WANT
4.МИ ХОЧЕМО
TO LAY THE TABLE
НАКРИТИ СТІЛ
NOW
ЗАРАЗ
BECAUSE
ТОМУ ЩО
5.DINNER IS AT FIVE O'CLOCK.
5.ВЕЧЕРЯ О П'ЯТІЙ
SHE DOES NOT SEE.
ВОНА НЕ БАЧИТЬ.
AND WE DO NOT EITHER.
І МИ НЕ РОБИМО ТАКОЖ.
1.DO YOU SEE?
1.ВИ БАЧИТЕ?
2.I DO.
2.ТАК.
3.AND DOES SHE?
3.А ВОНА?
4.SHE DOES NOT.
4.ВОНА НІ.
5.AND HE?
5.А ВІН?
6.HE DOES NOT, EITHER.
6.ВІН НЕ БАЧИТЬ ТЕЖ.
FROM SCHOOL
ЗІ ШКОЛИ
HE WENT WITH HIS FRIEND
ВІН ПІШОВ ЗІ СВОЇМ ДРУГОМ
1.Did he go?
1.Він пішов?
2.He went.
2.Він пішов.
3.From where?
3.Звідки?
4.From school.
4.Зі школи.
5.With whom?
5.З ким?
6.With Don.
6.З Доном.
7.Who was Don?
7.Хто був Дон?
8.His friend.
8.Його друг.
9.He went with his friend.
9.Він пішов зі своїм другом.
HE CAME WITH OTHERS
ВІН ПРИШОВ З ІНШИМИ,
AND
І
IT WAS NOT BAD
ЦЕ БУЛО НЕ ПОГАНО
1.He came with others.
1.Він прийшов з іншими.
2.He was not alone.
2.Він був не один.
3.Others came,
3.Інші прийшли,
4.and he came, too.
4.і він прийшов теж.
5.With others.
5.З іншими.
6.It is good to come with others.
6.Це добре приходити з іншими.
7.But to come alone is not good.
7.Але приходити одному не добре.
8.At all.
8.Зовсім.
9.Not good at all.
9.Погано зовсім.
THE GIRL IN THE ROOM IS KATE.
ДІВЧИНА В КІМНАТІ - КЕЙТ.
1.WHERE IS THE BOOKCASE?
1.ДЕ КНИЖКОВА ШАФА?
2.IT IS NEAR THE WINDOW.
2.- БІЛЯ ВІКНА.
3.WHAT IS NEAR THE DOOR?
3.ЩО БІЛЯ ДВЕРЕЙ?
4.A LOW TABLE.
4.НИЗЬКИЙ СТІЛ.
5.ON THE RIGHT IS KATE.
5.ПРАВОРУЧ КЕЙТ.
6.WE SEE HER FACE.
6.МИ БАЧИМО ЇЇ ОБЛИЧЧЯ.
7.AND
7.А
8.WHAT IS IN FRONT?
8.ЩО ПОПЕРЕДУ?
9.NOTHING IS IN FRONT.
9.НІЧОГО ПОПЕРЕДУ.
THE GIRL IS IN THE
ДІВЧИНА - У
LIVING ROOM.
ВІТАЛЬНІ.
TV IS IN FRONT.
ТЕЛЕВІЗОР - ПОПЕРЕДУ.
1.LOOK AT THIS PICTURE.
1.ДИВІТЬСЯ НА ЦЮ КАРТИНУ.
2.IT SHOWS A LIVING ROOM.
2.ВОНА ПОКАЗУЄ ВІТАЛЬНЮ.
3.JANE IS IN FRONT.
3.ДЖЕЙН - ПОПЕРЕДУ.
4.WE CANNOT SEE HER
4.МИ НЕ МОЖЕМО БАЧИТИ ЇЇ
FACE.
ОБЛИЧЧЯ.
5.WE CAN SEE HER BACK.
5.МИ МОЖЕМО БАЧИТИ ЇЇ СПИНУ.
6.THERE IS A BOOKCASE.
6.ТАМ Є КНИЖКОВА ШАФА.
7.THE BALCONY DOOR
7.БАЛКОННІ ДВЕРІ -
IS ON THE RIGHT.
ПРАВОРУЧ.
8.A LOW TABLE IS
8.НИЗКИЙ СТІЛ -
NEAR THE WALL.
БІЛЯ СТІНИ.
9.IN FRONT OF THE TV-SET.
9.ПОПЕРЕДУ ТЕЛЕВІЗОРА.
10.THE SOFA IS IN THE CORNER.
10.ДИВАН - В КУТІ.
YOU HAVE TO LEARN A LOT
ВИ ПОВИННІ ВЧИТИСЯ БАГАТО
1.To read
1.Читати
and
і
2.to write
2.писати
3.is not easy.
3.нелегко.
4.It is difficult.
4.Це важко.
5.You have to learn
5.Ви повинні вивчати
6.a lot.
6.багато.
7.Quite a lot.
7.Досить багато.
I CAN HEAR SOME TALK
Я МОЖУ ЧУТИ ЯКУСЬ РОЗМОВУ
1.Can you hear?
1.Можете ви чути?
2.I can.
2.Я можу.
3.What can you hear?
3.Що ви можете чути?
4.Some talk.
4.Якась розмова.
5.Who talks?
5.Хто розмовляє?
6.Jimmy and Jenny.
6.Джиммі та Дженні.
7.They talk and I hear.
7.Вони розмовляють, а я чую.
8.I am sorry.
8.Я шкодую.
I WANT TO SEE WHAT IS IN
Я ХОЧУ БАЧИТИ, ЩО ВСЕРЕДИНІ.
1.COULD YOU
1.МОГЛИ БИ ВИ
2.GIVE ME THAT BOX?
2.ДАТИ МЕНІ ТУ КОРОБКУ?
3.THAT RED BOX.
3.ТУ ЧЕРВОНУ КОРОБКУ.
4.THERE IS SOMETHING
4.Є ЩОСЬ
5.IN.
5.ВСЕРЕДИНІ.
6.I WANT TO SEE
6.Я ХОЧУ БАЧИТИ
7.WHAT IS IN.
7.ЩО ВСЕРЕДИНІ.
THEY BUILD A HOUSE
ВОНИ БУДУЮТЬ БУДИНОК
TO LIVE IN.
ЩОБ ЖИТИ ВСЕРЕДИНІ.
1.THESE WORKERS WORK WELL.
1.ЦІ РОБОЧІ ПРАЦЮЮТЬ ДОБРЕ.
2.WHAT DO THEY BUILD?
2.ЩО ВОНИ БУДУТЬ?
3.THEY BUILD A HOUSE.
3.Вони будують будинок.
4.WHAT FOR?
4.ДЛЯ ЧОГО?
5.TO LIVE.
5.ЩОБ ЖИТИ.
YOU SEE THE TAIL
ВИ БАЧИТЕ ХВІСТ
AND
І
YOU SEE THE FACE
ВИ БАЧИТЕ ОБЛИЧЧЯ
1.There
1.Там
2.there is a cat.
2.є кіт.
3.You see his tail.
3.Ви бачите його хвіст.
4.And in front
4.І попереду
5.you see the face.
5.ви бачите обличчя.
6.The face of the cat.
6.Обличчя кота.
HE IS QUIET.
ВІН - СПОКІЙНИЙ.
1.He is a very quiet person.
1.Він - дуже спокійна людина.
2.He does not talk much.
2.Він не говорить багато.
3.When people speak, he listens.
3.Коли дюді говорять, він слухає.
4.But when he speaks,
4.Але коли він каже,
5.he speaks very quietly.
5.він говорить дуже спокійно.
HIS FATHER WITH DARK EYES
ЙОГО БАТЬКО З ТЕМНИМИ ОЧИМИ
HAS SHOES
МАЄ ТУФЛІ
AND WORKS AT A FACTORY
І ПРАЦЮЄ НА ЗАВОДІ
1.My friend Tom has dark eyes.
1.Мій друг Том має темні очі.
2.His father works at the factory.
2.Його батько працює на фабриці.
3.The factory of shoes.
3.Фабриці туфель.
4.Not tall.
4.Невисокий.
5.Forty-two.
5.Сорок два.
6.Thin.
6.Худий.
7.Black hair.
7.Чорне волосся.
8.Shoes
8.Туфлі
9.on his feet.
9.на його ногах.
PENSIONERS DO NOT WORK.
ПЕНСІОНЕРИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
1.THIS IS OUR FAMILY.
1.ЦЕ - НАША СІМ'Я.
2.IT IS NOT BIG.
2.ВОНА НЕ ВЕЛИКА.
3.WHAT ARE GRANDFATHER
3.ЩО Є ДІД
AND GRANDMOTHER?
І БАБЦЯ?
4.THEY ARE PENSIONERS.
4.ВОНИ - ПЕНСІОНЕРИ.
5.THEY DO NOT WORK.
5.ВОНИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
POINT TO HIS YOUNG SISTER.
ВКАЖІТЬ НА ЙОГО МОЛОДУ СЕСТРУ.
1.HE IS THIRTEEN.
1.ЙОМУ - ТРИНАДЦЯТЬ.
2.HE IS A BOY.
2.ВІН - Хлопчик.
3.THIS IS THE BOY'S SISTER.
3.ЦЕ - Хлопчика СЕСТРА.
4.HIS SISTER IS YOUNG.
4.ЙОГО СЕСТРА МАЛЕНЬКА.
5.LOOK!
5.ДИВІТЬСЯ!
6.POINT TO A BAG.
6.Вкажіть на сумку.
7.TO A BALL.
7.НА М'ЯЧ.
8.THANK YOU.
8.ДЯКУЮ.
SHE WEARS A SKIRT,
ВОНА НОСИТЬ СПІДНИЦЮ,
A BADGE,
ЗНАЧОК,
A RAINCOAT
ПЛАЩ
AND A SCARF.
І ШАРФ.
IN WINTER.
ВЗИМКУ.
1.HE WEARS A SHIRT,
1.ВІН НОСИТЬ СОРОЧКУ,
A JACKET AND A BLAZER.
ПІДЖАК І СВІТЕР.
AND A BADGE.
І ЗНАЧОК.
2.SHE WEARS A BLOUSE
2.ВОНА НОСИ БЛУЗКУ
AND A SKIRT.
І СПІДНИЦЮ.
3.THE HAT HAS A BADGE
3.Капелюх МАЄ ЗНАЧОК
IN FRONT.
ПОПЕРЕДУ.
4.SHE WEARS STOCKINGS
4.ВОНА НОСИТЬ ПАНЧОХИ
AND SHOES.
І ВЗУТТЯ.
5.IN WINTER SHE WEARS
5.ЗИМОЙ ВОНА НОСИТЬ
A SCARF.
ШАРФ.
6.AND A COAT.
6.І ПАЛЬТО.
7.IN ENGLAND
7.В АНГЛІЇ
IT IS NOT COLD.
НЕ ХОЛОДНО.
8.IT DOES NOT SNOW.
8.СНІГ НЕ ЙДЕ.
9.BUT IT RAINS.
9.АЛЕ ЙДЕ ДОЩ.
OFTEN.
Часто.
10.THEY WEAR RAINCOATS.
10.ВОНИ НОСЯТЬ ПЛАЩІ.
STOP AND WAIT.
ЗУПИНІТЬСЯ І ЧЕКАЙТЕ.
YOU CAN NOT GO ON.
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
1.STOP HERE AND WAIT.
1.Зупиніться тут і чекайте.
2.HOW LONG?
2.ЯК ДОВГО?
3.SOME TIME.
3.ДЕЯКИЙ ЧАС.
4.WAIT SOME TIME.
4.ЧЕКАЙТЕ ДЕЯКИЙ ЧАС.
5.AND THEN
5.А ПОТІМ
6.GO ON.
6.Продовжуйте.
7.YOU CAN NOT GO ON
7.ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПРОДОВЖУВАТИ
NOW.
ЗАРАЗ.
8.BUT
8.АЛЕ
9.AFTER SOME TIME
9.ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС
10.YOU CAN GO ON.
10.ВИ МОЖЕТЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
THOSE WHO UNDERSTAND TEA,
ТІ, ХТО РОЗУМІЄ, ЩО ТАКЕ ЧАЙ
UNDERSTAND BUSINESS
РОЗУМІЮТЬ У СПРАВІ
1.HE CAME.
1.ВІН ПРИШОВ.
2.WHAT FOR?
2.ДЛЯ ЧОГО?
3.TO DRINK TEA.
3.Щоб пити чай.
4.IT IS GOOD BUSINESS
4.ЦЕ - ДОБРА СПРАВА -
TO DRINK TEA.
ПИТИ ЧАЙ.
5.ESPECIALLY
5.ОСОБЛИВО
6.WHEN YOU DO IT
6.КОЛИ ВИ РОБИТЕ ЦЕ
7.WITH A GOOD MAN.
7.З ХОРОШОЮ ЛЮДИНОЮ.
8.WITH A MAN
8.З ЛЮДИНОЮ,
WHO UNDERSTANDS BUSINESS.
ХТО РОЗУМІЄ СПРАВИ.
9.AND TEA.
9.І ЧАЙ.
10.WHO UNDERSTANDS TEA.
10.ХТО РОЗУМІЄ ЧАЙ.
TO KNOW IT,
ЩОБ ЗНАТИ ЦЕ,
THEY MUST UNDERSTAND.
ВОНИ ПОВИННІ РОЗУМІТИ.
1.I WANT THEM TO KNOW
1.Я ХОЧУ ЩОБ ВОНИ ЗНАЛИ,
WHAT I THINK.
ЩО Я ДУМАЮ.
2.BUT
2.АЛЕ
3.THEY CANNOT KNOW
3.ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗНАТИ,
IF
ЯКЩО
4.YOU DO NOT SAY.
4.ВИ НЕ ГОВОРИТЕ.
5.YOU MUST SAY IT
5.ВИ ПОВИННІ СКАЗАТИ ЦЕ,
AND
І
6.THEY MUST HEAR.
6.ВОНИ ПОВИННІ ПОЧУТИ.
7.AND
7.І
8.THEY MUST UNDERSTAND.
8.ВОНИ ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ.
WAIT FOR ME.
ЧЕКАЙТЕ МЕНЕ.
I WILL COME.
Я ПРИЙДУ.
1.WAIT HERE, PLEASE.
1.ЧЕКАЙТЕ ТУТ, БУДЬ ЛАСКА.
2.WAIT FOR ME.
2.ЧЕКАЙТЕ МЕНЕ.
3.I WILL COME
3.Я ПРИЙДУ
4.VERY SOON.
4.Дуже скоро.
5.DO NOTHING AND WAIT.
5.НЕ РОБІТЬ НІЧОГО І ЧЕКАЙТЕ.
6.IT WILL BE SOON.
6.ЦЕ БУДЕ ШВИДКО.
WE ARE WAITING
МИ ЧЕКАЄМО
WHILE
У ТОЙ ЧАС ЯК
MOTHER IS MAKING TEA
МАМА ГОТУЄ ЧАЙ
1.THEY ARE SITTING.
1.Вони сидять.
2.CUPS OF TEA
2.Чашки Чаю -
ARE ON THE TABLE.
НА СТОЛІ.
3.MOTHER IS MAKING TEA.
3.МАМА РОБИТЬ ЧАЙ.
4.THEY ARE WAITING.
4.ВОНИ ЧЕКАЮТЬ.
5.AT LAST!
5.НАРЕШТІ!
6.SHE IS BRINGING TEA.
6.ВОНА ПРИНОСИТЬ ЧАЙ.
8.WE DRINK HOT TEA.
8.Ми п'ємо гарячий чай.
THE BEAUTIFUL FOREST
ЧУДОВИЙ ЛІС
MADE ME HAPPY.
ЗРОБИВ МЕНЕ ЩАСЛИВИМ.
1.YESTERDAY
1.ВЧОРА
2.WE WENT OUT OF TOWN.
2.МИ ПОЇХАЛИ ЗА МІСТО.
3.THE AIR WAS FRESH.
3.Повітря БУЛО СВІЖЕ.
8.She goes to the cinema.
8.Вона ходить у кіно.
4.GRASS WAS GREEN.
4.ТРАВА БУЛА ЗЕЛЕНА.
5.THE SUN WAS BRIGHT.
5.СОНЦЕ БУЛО ЯРКЕ.
6.THE SKY WAS BLUE.
6.НЕБО БУЛО СИНІШЕ.
7.THE FOREST WAS BEAUTIFUL.
7.ЛІС БУВ ЧУДОВИЙ.
8.I WAS HAPPY.
8.Я БУВ ЩАСЛИВИЙ.
HE MUST WASH AND DRESS
ВІН ПОВИНЕН ВМИВАТИСЯ І ОДЯГАТИСЯ
AND
І
GO TO THE FOURTH FORM.
І ЙТИ У ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС.
1.THIS UKRAINIAN BOY
1.ЦЕЙ УКРАЇНСЬКИЙ Хлопчик
LIVES IN KIEV.
ЖИВЕ У КИЄВІ.
2.WITH MOTHER AND FATHER.
2.З МАМОЮ І ТАТОМ.
3.AND WITH A BROTHER.
3.І З БРАТОМ.
4.HE USUALLY GETS UP.
4.ВІН ЗВИЧАЙНО ВСТАЄ.
5.HE WASHES AND DRESSES.
5.ВІН ВМИВАЄТЬСЯ І ОДЯГАЄТЬСЯ.
6.IN THE LIVING ROOM
6.У вітальні
HE HAS BREAKFAST.
ВІН МАЄ СНІДАНОК.
7.HE IS IN THE FOURTH FORM.
7.ВІН У ЧЕТВЕРТОМУ КЛАСІ.
SHE WENT AND CAME
ВОНА ПІШЛА І ПРИШЛА
BECAUSE
ТОМУ ЩО
SHE THINKS
ВОНА ДУМАЄ
AFTER SHE DOES,
ПІСЛЯ ТОГО ЯК ВОНА РОБИТЬ,
ALWAYS.
ЗАВЖДИ.
1.SHE WENT.
1.ВОНА ПІШЛА.
2.BUT THEN SHE CAME
2.А ПОТІМ ВОНА ПРИЙШЛА
3.AGAIN.
3.ЗНОВУ.
4.SUDDENLY.
4.Раптово.
5.HOW SUDDENLY?
5.ЯК раптово?
6.VERY SUDDENLY.
6.Дуже раптово.
7.WHY?
7.ЧОМУ?
8.YOU SEE,
8.БАЧИТЕ,
9.SHE IS ALWAYS SO.
9.ВОНА ЗАВЖДИ ТАК.
10.FIRST SHE DOES
10.СПОЧАТКУ ВОНА РОБИТЬ,
11.AND THEN
11.А ПОТІМ
12.SHE THINKS.
12.ВОНА ДУМАЄ
TO SCHOOL
У ШКОЛУ
SHE GOES MORE OFTEN
ВОНА ХОДИТЬ БІЛЬШ ЧАСТО,
THAN TO THE CINEMA
НІЖ У КІНО
1.She goes to school
1.Вона ходить до школи
2.every day.
2.кожен день.
3.Does she?
3.Робить вона?
4.She does.
4.Вона робить.
5.And
5.А
6.does she go
6.вона ходить
7.to the cinema?
7.в кіно?
9.She goes often,
9.Вона ходить часто,
10.but not every day.
10.але не щодня.
THERE ARE THOSE WHO
Є ТІ, ЯКІ
UNDERSTAND
РОЗУМІЮТЬ,
AND THOSE
І ТІ,
WHO DO NOT WANT
ЯКІ НЕ ХОЧУТЬ
TO UNDERSTAND.
РОЗУМІТИ.
1.YOU MUST SAY IT.
1.ВИ ПОВИННІ СКАЗАТИ ЦЕ.
2.GO THERE AND SAY IT.
2.ЙДІТЬ ТУДИ І СКАЖІТЬ ЦЕ.
3.THEY MUST UNDERSTAND.
3.ВОНИ ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ.
4.IF THEY DO NOT,
4.ЯКЩО ВОНИ НЕ РОБИТЬ,
5.COME BACK AND SAY IT.
5.ПОВЕРТАЙТЕСЬ І СКАЖІТЬ ЦЕ.
6.THEN ALL WILL KNOW.
6.Тоді всі знатимуть.
7.THEY WILL KNOW
7.ВОНИ БУДУТЬ ЗНАТИ,
THAT
ЩО
THOSE
ТІ,
WHO DO NOT UNDERSTAND
ЯКІ НЕ РОЗУМІЮТЬ -
ARE BAD.
Погані.
8.THEY DO NOT WANT
8.ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ
TO UNDERSTAND.
РОЗУМІТИ.
SHE SAYS AND DOES NOTHING
ВОНА НЕ КАЖЕ І НЕ РОБИТЬ НІЧОГО
1.What does she say?
1.Що вона каже?
2.She says nothing.
2.Вона не каже нічого.
3.Mainly nothing.
3.В основному нічого.
4.And
4.А
5.what does she do?
5.що вона робить?
6.She does nothing
6.Вона не робить нічого
7.either.
7.теж.
8.She does mainly nothing.
8.Вона не робить в основному нічого.
TO LEARN READING
ВЧИТИ ЧИТАННЯ
AND WRITING
І ПИСЬМО -
IS NOT EASY
НЕ ЛЕГКО
1.To read and to write
1.Читати і писати -
2.is not as simple
2.не так просто,
3.as it may seem.
3.як може здатися.
4.Before
4.Раніше ніж
5.you start to do it,
5.ви почнете робити це,
6.you have to learn a lot.
6.ви повинні вчитися багато.
7.You have to learn letters,
7.Ви повинні вивчати букви,
words and sentences.
слова та речення.
8.It is a very difficult business.
8.Це дуже важка справа.
TO READ THE LESSON
ЧИТАТИ УРОК
TWICE OR THREE TIMES
ДВІЧІ АБО ТРИ РАЗИ -
IS NOT ENOUGH
НЕ ДОСИТЬ
1.Have you read your lesson?
1.Ви читали ваш урок?
2.Yes,
2.Так,
3.I have read it twice.
3.я читав його двічі.
4.Even three times.
4.Навіть тричі.
5.I have read it three times.
5.Я читав це тричі.
6.That seems not to be enough.
6.То, здається, недостатньо.
7.You should have read it
7.Ви повинні були б прочитати це
four times.
чотири рази.
8.at least.
8.принаймні.
TO TEACH AND TO LEARN
НАВЧАТИ ТА ВЧИТИСЯ -
IS A VERY DIFFICULT BUSINESS
ДУЖЕ ВАЖКА СПРАВА
1.My grandfather is very clever.
1.Мій дідусь дуже розумний.
2.He knows English like hell.
2.Він знає англійську зі страшною силою.
3.He teaches me
3.Він навчає мене
4.every day.
4.Щодня.
5.Nearly every day.
5.Майже кожен день.
6.Not every day.
6.Не кожен день.
7.Every week.
7.Кожен тиждень.
8.Once a week.
8.Раз на тиждень.
9.You see,
9.Бачите,
10.to teach is difficult.
10.навчати важко.
11.To learn is also difficult,
11.Вчитися теж важко,
12.but to teach is very difficult.
12.А навчати дуже важко.
TO WAIT TILL TOMORROW
ЧЕКАТИ ДО ЗАВТРА -
IS NOT TOO LONG,
НЕ ЗАДУЖЕ ДОВГО,
IS IT ?
ТАК ЧИ ?
1.When will it be?
1.Коли це буде?
2.It will be very soon.
2.Це буде дуже скоро.
3.In fact,
3.Фактично,
4.it will be tomorrow.
4.це буде завтра.
5.Tomorrow
5.Завтра
6.you will see.
6.ви побачите.
7.It is not long to wait
7.Недовго чекати
8.till tomorrow.
8.до завтра.
UNFORTUNATELY
НА ЖАЛЬ,
I SPEAK ONLY ONE LANGUAGE.
Я РОЗМОВЛЯЮ ТІЛЬКИ НА ОДНІЙ МОВІ.
FORTUNATELY IT IS ENGLISH
НАЩАСТЯ, ЦЕ - АНЛІЙСЬКА
1.In what language is it ?
1.Якою мовою це?
2.In English.
2.Анлійською.
3.Oh, it is very good.
3.О, це дуже добре.
4.You see,
4.Як бачите,
5.I can read only English.
5.я моу читати тільки анлійською.
6.I can read
6.Я не можу читати
no other languages.
ні якою іншою мовою.
7.Unfortunately.
7.На жаль.
VERY UNFORTUNATELY,
ДО ВЕЛИКОГО ЖАЛЮ,
HIS GRANDFATHER DIED.
ЙОГО ДІД ПОМЕР.
1.He has an aunt and an uncle.
1.Він має тітку та дядька.
2.What about grandfather ?
2.Що щодо дідуся?
3.He has none.
3.Він немає ніякого.
4.Unfortunately.
4.На жаль.
5.His grandfather died
5.Його дідусь помер
three years ago.
три роки тому.
6.He was very old,
6.Він був дуже старий,
7.and he died.
7.і він помер.
VERY UNFORTUNATELY,
ДО ВЕЛИКОГО ЖАЛЮ,
IT DOES NOT LOOK SO
ЦЕ НЕ ВИЛЯДАЄ ТАК.
1.You know,
1.Ви знаєте,
2.it is not quite so.
2.Це не так.
3.You say it,
3.Ви кажете це,
4.but
4.але
5.it looks
5.це вилядає,
6.as if
6.начебто
7.it is not so.
7.це не так.
8.unfortunately.
8.На жаль.
WAIT HALF AN HOUR
ЧЕКАЙТЕ ПІВ-ГОДИНИ,
AND WE SHALL GO TOGETHER
І МИ ПІДЕМО РАЗОМ
1.Wait for me
1.Чекайте на мене
2.here
2.тут
3.one moment.
3.один момент.
4.I shall come
4.Я прийду
5.very soon.
5.дуже скоро.
6.In half an hour.
6.Через пів-години.
7.Then
7.Потім
8.we shall go home.
8.Ми підемо додому
9.together.
9.разом.
WE WERE GLAD
МИ БУЛИ РАДІ,
THAT IT STOPPED
ЩО ЦЕ ПРИПИНИЛОСЬ
1.We waited.
1.Ми чекали.
2.And
2.І
3.the rain stopped.
3.дощ припинився.
4.We waited long.
4.Ми чекали довго.
5.And
5.І
6.it stopped.
6.він припинився.
7.It stopped at last.
7.Він припинився нарешті.
8.We were glad.
8.Ми були дуже раді
9.We were glad that it stopped.
9.Ми були раді, що він припинився.
THE FARMER IN THE FIELD
ФЕРМЕРУ В ПОЛІ
IS TWENTY
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ
1.The farmer in the picture
1.Фермер на картинці -
is young.
молодий.
2.He is twenty.
2.Йому двадцять років.
3.The farmer is in the field.
3.Фермер у полі.
4.He is working.
4.Він працює.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.after
2.air
3.also
4.always
5.as
6.back
7.badge
8.balcony
9.ball
10.before
11.blazer
12.blouse
13.bookcase
14.bright
15.bringing
16.build
17.business
18.cinema
19.clever
20.coat
21.corner
22.cups
23.dark
24.died
25.dinner
26.dish
27.door
28.dresses
29.enough
30.especially
31.fact
32.farmer
33.field
34.fresh
35.gets
36.grandfather
37.grandmother
38.grass
39.half
40.hell
41.hour
42.house
43.introduce
44.jacket
45.language
46.languages
47.last
48.later
49.lay
50.least
51.liked
52.listens
53.living
54.looks
55.low
56.mainly
57.making
58.meet
59.nearly
60.none
61.o'clock
62.pensioners
63.person
64.pleased
65.point
66.prepare
67.problem
68.quiet
69.quietly
70.rain
71.raincoats
72.rains
73.room
74.seem
75.seems
76.sentences
77.set
78.shoes
79.should
80.shows
81.simple
82.sitting
83.skirt
84.snow
85.sofa
86.soup
87.splendid
88.stopped
89.suddenly
90.tail
91.teaches
92.thanks
93.thinks
94.till
95.times
96.tv
97.twice
98.waited
99.washes
100.wears
101.week
102.window
103.working
104.years
Learned total: 582