Урок 15

<< - Урок №14Урок №16 - >>
розмовна практика
<< - Урок №14Урок №16 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

I GOT UP,
Я ВСТАВ,
HAD BREAKFAST
ПОСНІДАВ,
AND
І
RAN TO SCHOOL
ПОБІГ ДО ШКОЛИ
1.Yesterday
1.Вчора
the alarm clock rang early.
будильник продзвонив рано.
2.I jumped out of bed.
2.Я вискочив із ліжка.
3.I went to the bathroom.
3.Я пішов у ванну.
4.I washed and dried
4.Я помився і обтерся
with a towel.
рушником.
5.I took my place
5.Я зайняв своє місце
at breakfast.
за сніданком.
6.I put my things in my bag.
6.Я поклав свої речі у сумку.
7.I ran out.
7.Я вибіг.
THE STUPID
ТУПИЙ
KNOWS NOTHING
НЕ ЗНАЄ НІЧОГО
1.WHY DO YOU ASK HIM?
1.ЧОМУ ВИ ПИТАЄТЕ ЙОГО?
2.HE KNOWS NOTHING.
2.ВІН НЕ ЗНАЄ НІЧОГО.
3.HE IS STUPID.
3.ВІН - ТУПИЙ.
4.HOW CAN HE UNDERSTAND
4.ЯК МОЖЕ ВІН ЗРОЗУМІТИ,
IF
ЯКЩО
5.HE IS A STUPID?
7.ВІН - ТУПИЙ?
THOSE EYES
ТІ ОЧІ
ARE BLACK AND WHITE
ЧОРНІ І БІЛІ
AND BEAUTIFUL.
І ЧУДОВІ.
1.THEY ARE BEAUTIFUL.
1.ВОНИ - ЧУДОВІ.
2.WHAT?
2.ЩО?
3.HER EYES.
3.ЇЇ ОЧІ.
4.ARE THEY BEAUTIFUL?
4.ВОНИ - ЧУДОВІ?
5.VERY BEAUTIFUL.
5.ДУЖЕ ЧУДОВІ.
6.WHAT COLOUR?
6.ЯКТЙ КОЛІР?
7.BLACK AND WHITE.
7.ЧОРНИЙ І БІЛИЙ.
8.YOU SEE,
8.БАЧИТЕ,
9.SOME EYES ARE
9.ДЕЯКІ ОЧІ
BLACK AND WHITE,
ЧОРНІ І БІЛІ,
10.AND
10.А
11.SOME EYES ARE
11.ДЕЯКІ ОЧІ -
BROWN.
КОРИЧНЕВІ.
HE KNOWS ALL ABOUT HER NOSE
ВІН ЗНАЄ ВСЕ ПРО ЇЇ НІС
1.Her nose is big.
1.У неї великий ніс.
2.And he knows it.
2.І він знає це.
3.He knows and he says:
3.Він знає і він каже:
4.No big nose for me!
4.Мені не потрібний великий ніс!
5.I want a small nose.
5.Мені потрібний маленький ніс.
8.AND
8.І
6.Tell her
6.Скажіть їй,
7.I am not here.
7.що мене немає.
IT IS NOT RIGHT,
ЦЕ НЕ ПРАВИЛЬНО,
I AM AFRAID.
Я БОЮСЬ.
1.I AM AFRAID,
1.Я БОЮСЯ,
THAT
ЩО
2.IT IS NOT SO.
2.ЦЕ НЕ ТАК.
3.YOU ARE NOT RIGHT,
3.ВИ НЕ ПРАВІ,
4.I AM AFRAID.
4.Я БОЮСЯ.
5.IT IS TOO BAD,
5.ЦЕ ЗАНАДТО ПОГАНО,
6.I AM AFRAID.
6.Я БОЮСЯ.
IT IS QUITE EASY,
ЦЕ ДОСИЛЬНО ЛЕГКО,
BUT YOU SAY
А ВИ ГОВОРИТЕ,
IT IS DIFFICULT.
ЦЕ ВАЖКО.
1.EASY.
1.ЛЕГКО.
2.IT IS EASY,
2.ЦЕ ЛЕГКО.
3.NOT DIFFICULT.
3.НЕ Важко.
4.YOU SAY
4.ВИ ГОВОРИТЕ,
IT IS DIFFICULT.
ЦЕ ВАЖКО.
5.BUT I SAY
5.А Я КАЖУ,
IT IS NOT.
ЦЕ НІ.
6.NOT DIFFICULT.
6.НЕ Важко.
7.EASY.
7.ЛЕГКО.
WELL, SO!
АХ ТАК!
WAIT AND SEE!
ЗАЧЕКАЙТЕ ТА ПОБАЧИТЕ!
1.SO!
1.ТАК!
2.YOU ARE SO WITH ME?
2.ВИ ТАК ЗІ МНОЮ?
3.WELL,
3.НУ,
4.I WILL SHOW YOU.
4.Я ПОКАЖУ ВАМ.
5.YOU WILL SEE.
5.ВИ ПОБАЧИТЕ.
6.WAIT
6.ЗАЧЕКАЙТЕ
AND
І
7.YOU WILL SEE.
7.ВИ ПОБАЧИТЕ.
WE WASH,
МИ МИЄМОСЯ,
EAT FISH
ЇМО РИБУ
AND
І
SAY GOOD-BYE.
ГОВОРИМО ДО ПОБАЧЕННЯ.
1.WE DRESS
1.МИ ОДЯГАЄМОСЯ
AND
І
2.WASH.
2.МИЄМОСЯ.
3.THEN
3.ТОДІ
4.WE EAT BREAKFAST.
4.Ми їмо сніданок.
5.USUALLY
5.ЗВИЧАЙНО
6.IT IS MILK,
6.ЦЕ - МОЛОКО,
7.BREAD
7.ХЛІБ
10.AND FISH.
10.І РИБА.
11.SOMETIMES.
11.Іноді.
12.BUTTER.
12.МАСЛО.
13.WE SAY GOOD-BYE
13.МИ ГОВОРИМО ДО ПОБАЧЕННЯ
14.AND RUN OUT.
14.І ВИБІГАЄМО.
WHAT IS THIS WOMAN'S NAME?
ЯК ЗВУТЬ ЦЮ ЖІНКУ?
IS SHE YOUNG OR OLD?
ВОНА МОЛОДА ЧИ СТАРА?
1.THIS WOMAN IS A WORKER.
1.ЦЯ ЖІНКА - РОБІТНИЦЯ.
2.SHE WORKS OUT OF TOWN.
2.ВОНА ПРАЦЮЄ ЗА МІСТОМ.
3.WHAT IS HER NAME?
3.ЯК ЇЇ ЗВАТИ?
4.HER NAME IS MARY.
4.ЇЇ ЗВУТЬ МЕРІ.
5.IS HER WORK FAR?
5.ЇЇ РОБОТА ДАЛЕКО?
6.YES, IT IS FAR.
6.Так, вона далеко.
7.IT IS OUT OF TOWN.
7.ВОНА ЗА МІСТОМ.
8.IS SHE YOUNG?
8.ВОНА - МОЛОДА?
9.NO.
9.НІ.
10.SHE IS OLD.
10.ВОНА - СТАРА.
11.QUITE OLD.
11.ДОСИТЬ СТАРА.
HE DOES NOT KNOW.
ВІН НЕ ЗНАЄ.
HE IS NOT RIGHT.
ВІН НЕ МАЄ РАЦІЮ.
1.He says
1.Він каже,
2.it is not so.
2.це - не так.
3.But
3.Але
4.he is not right.
4.він не правий.
5.He does not know.
5.Він не знає.
6.He says so,
6.Він каже так,
7.but
7.але
8.he does not know.
8.він не знає.
HE IS THERE IN FRONT
ВІН ТАМ ПОПЕРЕДУ
1.There is one.
1.Є один.
2.He is there.
2.Він там.
3.Go and see.
3.Ідіть і подивіться.
4.Where?
4.Де?
5.There.
5.Там.
6.Go now.
6.Ідіть зараз.
7.He is in front.
7.Він попереду.
WORKERS WORK AND SLEEP
РОБОЧІ ПРАЦЮЮТЬ І СПЯТЬ
IN THE CITY.
В МІСТІ.
AND WATCH MOVIES
І ДИВЛЯТЬСЯ КІНО
1.In this city workers live.
1.У цьому місті робітники живуть.
2.They work
2.Вони працюють
3.at factories.
3.на заводах.
4.They sleep
4.Вони сплять
5.at home.
5.вдома.
6.Sometimes
6.Іноді
7.they see movies
7.вони бачать кіно
8.or football.
8.або футбол.
9.In the morning
9.Вранці
10.they go to work
10.вони йдуть на роботу
11.again.
11.знову.
TAKE IT
ВІЗЬМІТЬ ЦЕ
AND
І
HOLD IT
ТРИМАЄТЕ.
AND
І
DO NOT LET IT GO
НЕ ВИПУСКАЙТЕ
1.I LIKE IT VERY MUCH.
1.МЕНЕ ЦЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ.
2.GIVE ME SOME.
2.ДАЙТЕ МЕНІ ТРОХИ.
3.SOME MORE, PLEASE.
3.Трохи ще, будь ласка.
4.HOLD IT!
4.ТРИМАЙТЕ ЦЕ!
5.HERE IT IS.
5.ОСЬ.
6.TAKE IT AND HOLD IT.
6.Візьміть це і тримайте.
7.DO NOT LET IT GO.
7.НЕ ВИПУСКАЙТЕ.
THANK YOU.
ДЯКУЄМО.
IT IS BRILLIANT
ЦЕ БЛИСКУЧО
1.TRANSLATE.
1.ПЕРЕВІДІТЬ.
2.WHAT?
2.ЩО?
3.THIS.
3.ЦЕ.
4.TRANSLATE THIS.
4.ПЕРЕВІДІТЬ ЦЕ.
5.TRANSLATE INTO ENGLISH.
5.ПЕРЕВІДІТЬ НА АНГЛІЙСЬКУ.
6.IT IS GOOD.
6.ДОБРЕ.
7.IT IS BRILLIANT.
7.Це БЛИСКУЧО.
8.THANK YOU.
8.ДЯКУЮ.
9.THANK YOU VERY MUCH.
9.ВЕЛИКЕ СПАСИБІ.
THE GOOD CANNOT BE
ДОБРІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ
WITHOUT THE BAD
БЕЗ ПОГАНИХ
AND
І
THE BAD CANNOT BE
ПОГАНІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ
WITHOUT THE GOOD.
БЕЗ ХОРОШИХ
1.WE ARE GOOD
1.МИ - ДОБРІ,
AND
А
2.THEY ARE BAD.
2.Вони - погані.
3.IT IS BECAUSE THEY ARE BAD,
3.ЦЕ ТОМУ, ЩО ВОНИ ПОГАНІ,
THAT WE ARE GOOD.
ЩО МИ ДОБРІ.
AND
І
4.IT IS BECAUSE WE ARE GOOD
4.ЦЕ ТОМУ ЩО МИ ДОБРІ,
THAT THEY ARE BAD.
Що вони - погані.
5.WE CANNOT BE WITHOUT THEM,
5.МИ НЕ МОЖЕМО БУТИ БЕЗ НИХ,
AND
А
6.THEY CANNOT BE WITHOUT US.
6.ВОНИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ БЕЗ НАС.
TO LEARN IS NOT EASY AT ALL
ВЧИТИСЯ ЗОВСІМ НЕ ЛЕГКО
1.They teach us.
1.Вони навчають нас.
2.We try to learn.
2.Ми намагаємося вчитися.
3.We listen a lot.
3.Ми багато слухаємо.
4.But we cannot learn.
4.Але не можемо навчитися.
5.You see,
5.Бачите,
6.to learn is very difficult.
6.Вчитися дуже важко.
7.It is not easy.
7.Це нелегко.
8.at all.
8.Зовсім.
YOU UNDERSTAND NOTHING
ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ НІЧОГО
AND
І
YOUR EYES SHOW NOTHING
ВАШІ ОЧІ НЕ ПОКАЗАЮТЬ НІЧОГО
1.I think
1.Я думаю,
that
що
2.you understand nothing.
2.ви не розумієте нічого.
3.When I look in your eyes,
3.Коли я дивлюся у ваші очі,
4.they show nothing.
4.вони не показують нічого.
5.I see nothing there.
5.Я не бачу нічого там.
A BOY OF EIGHT
ХЛОПЧИК ВІСЬМИ РОКІВ
HAS LONG ARMS
МАЄ ДОВГІ РУКИ
AND SOCKS
І ШКАПЕТКИ
ON HIS FEET.
НА СВОЇХ НОГАХ.
1.HE IS EIGHT YEARS OLD.
1.ЙОМУ вісім років.
2.HIS ARMS ARE LONG.
2.ЙОГО РУКИ ДОВГІ.
3.HE IS WEARING A JACKET
3.ВІН НОСИТЬ ПІДЖАК
AND TROUSERS.
І ШТАНИ.
4.HE HAS NEITHER A CAP
4.ВІН НЕ МАЄ НІ КЕПКИ,
NOR A HAT.
НІ ШЛЯПИ.
5.BUT SOCKS AND SHOES
5.АЛЕ НОСКИ І ТУФЛІ -
ARE ON HIS FEET.
НА ЙОГО НОГАХ.
IT STARTS IN THE MAIN ROOM
ЦЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ У ГОЛОВНІЙ КІМНАТІ,
WHICH IS IN THE MIDDLE.
ЯКА В СЕРЕДИНІ.
1.IT STARTS SOON.
1.ЦЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ Незабаром.
2.WHEN?
2.КОЛИ?
3.THEN.
3.ТОДІ.
4.WHERE?
4.ДЕ?
5.IN THE MAIN ROOM.
5.У ГОЛОВНІЙ КІМНАТІ.
6.AND
6.А
WHERE IS THE MAIN ROOM?
ДЕ ГОЛОВНА КІМНАТА?
7.IT IS IN THE MIDDLE.
7.ВОНА - У СЕРЕДИНІ.
8.THE MAIN ROOM
8.ГОЛОВНА КІМНАТА -
IS IN THE MIDDLE.
У СЕРЕДИНІ.
SOME PEOPLE UNDERSTAND A LOT,
ДЕЯКІ ЛЮДИ РОЗУМІЮТЬ БАГАТО,
BUT
АЛЕ
THEY TALK LITTLE
ВОНИ РОЗМОВЛЯЮТЬ МАЛО
1.Does she understand?
1.Вона розуміє?
2.Not all.
2.Не все.
3.She understands something.
3.Вона розуміє щось.
4.But it is very little.
4.Але це дуже мало.
5.There are quite a lot of people
5.Є досить багато людей,
6.who understand a lot more,
6.які розуміють набагато більше,
7.however,
7.проте,
8.they do not talk about it.
8.они не говорять про це.
9.They understand
9.Вони розуміють,
but they do not talk.
але вони не кажуть.
WITHOUT DRINKING TEA
ЯКЩО Я НЕ ПИТИ ЧАЮ,
I CAN SAY NOTHING.
Я НІЧОГО НЕ МОЖУ СКАЗАТИ.
1.YOUR ANSWERS ARE VERY GOOD.
1.ВАШІ ВІДПОВІДІ - ДУЖЕ ДОБРІ.
2.I ANSWER BETTER
2.Я ВІДПОВІДАЮ КРАЩЕ,
3.WHEN I DRINK TEA.
3.КОЛИ Я П'Ю ЧАЙ.
4.BRING ME SOME TEA,
4.Принесіть мені трохи чаю,
5.AND
5.І
6.I SHALL TELL YOU
6.Я СКАЖУ ВАМ
EVERYTHING.
ВСЕ.
7.BUT WITH NO TEA
7.АЛЕ БЕЗ ЧАЮ
8.I CAN SAY NOTHING.
8.Я НЕ МОЖУ СКАЖУ НІЧОГО.
YOUR COMING IS VERY IMPORTANT.
ВАШ ПРИХІД ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ.
1.I WANT TO SEE YOU.
1.Я ХОЧУ БАЧИТИ ВАС.
2.BE KIND AND COME.
2.БУДЬТЕ ДОБРИМИ ТА ПРИХОДЬТЕ.
3.I WANT TO TELL SOMETHING.
3.Я ХОЧУ ЩОСЬ СКАЗАТИ.
4.IT IS VERY IMPORTANT.
4.ЦЕ - ДУЖЕ ВАЖЛИВО.
5.DO NOT MAKE ME WAIT.
5.НЕ ЗМУШУЙТЕ МЕНЕ ЧЕКАТИ.
6.COME
6.ПРИХОДЬТЕ
AS SOON AS YOU CAN.
ЯКОМОГА ШВИДШЕ.
THERE ARE THOSE WHO
Є ТІ, ЯКІ
UNDERSTAND
РОЗУМІЮТЬ,
AND THOSE
І ТІ,
WHO DO NOT WANT
ЯКІ НЕ ХОЧУТЬ
TO UNDERSTAND.
РОЗУМІТИ.
1.YOU MUST SAY IT.
1.ВИ ПОВИННІ СКАЗАТИ ЦЕ.
2.GO THERE AND SAY IT.
2.ЙДІТЬ ТУДИ І СКАЖІТЬ ЦЕ.
3.THEY MUST UNDERSTAND.
3.ВОНИ ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ.
4.IF THEY DO NOT,
4.ЯКЩО ВОНИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ,
5.COME BACK AND SAY IT.
5.ПОВЕРНІТЬСЯ І СКАЖЕТЕ ЦЕ.
6.THEN ALL WILL KNOW.
6.Тоді всі знатимуть.
7.THEY WILL KNOW
7.ВОНИ БУДУТЬ ЗНАТИ,
THAT
ЩО
THOSE
ТІ,
WHO DO NOT UNDERSTAND
ЯКІ НЕ РОЗУМІЮТЬ -
ARE BAD.
Погані.
8.THEY DO NOT WANT
8.ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ
TO UNDERSTAND.
РОЗУМІТИ.
YOU GIVE IT TO US
ВИ ДАЄТЕ ЦЕ НАМ
AND LET US GO
І ВІДПУСКАЄТЕ НАС
1.What we want is this:
1.Що ми хочемо, це ось це:
2.You take that thing
2.Ви берете ту річ
3.and give it to us.
3.і даєте її нам.
4.We take it and we go.
4.Ми беремо це і ми йдемо.
5.And you must stay
5.А ви повинні залишитися
and do nothing.
і не робити нічого.
6.And you must let us go.
6.І ви повинні нас відпустити.
TAKE IT AGAIN,
ВІЗЬМІТЬ ЦЕ ЗНОВУ,
AND
І
NEXT TIME WE SHALL SEE
У НАСТУПНИЙ РАЗ МИ ПОБАЧИМО.
1.It is bad.
1.Це погано.
2.Very bad.
2.Дуже погано.
3.Take it again
3.Візьміть це знову
4.next time.
4.наступного разу.
5.We must read the same
5.Ми повинні читати те саме
6.next time.
6.наступного разу.
7.I hope,
7.Я сподіваюся,
8.it will be better
8.це буде краще
9.next time.
9.наступного разу.
10.But
10.Але
11.this time
11.цього разу
12.it is quite bad.
12.це було досить погано.
THE DISHES ARE ON THE TABLE.
ТАРІЛКИ - НА СТОЛІ.
ALREADY.
ВЖЕ.
1.We prepare the table.
1.Ми готуємо стіл.
2.We bring dishes
2.Ми приносимо тарілки
and lay the table.
та накриваємо стіл.
3.There are already
3.Є вже
many things there.
багато речей там.
4.Each dish is
4.Кожна тарілка -
for one man.
для однієї людини.
THE HAPPY FAMILY IS WATCHING TV
ЩАСЛИВА СІМ'Я ДИВИТЬСЯ ТЕЛЕВІЗОР
1.What does the picture show?
1.Що показує картина?
2.The picture shows a room.
2.Картина показує кімнату.
3.What can we see?
3.Що ми можемо бачити?
4.We can see a girl in the room.
4.Ми можемо бачити дівчинку в кімнаті.
5.Where is she sitting?
5.Де вона сидить?
6.She is sitting in front.
6.Вона сидить попереду.
7.What is on the left?
7.Що ліворуч?
8.A bookcase is on the left.
8.Книжкова шафа зліва.
9.where is the balcony door?
9.Де балконні двері?
10.The balcony door is on the right.
10.Балконні двері праворуч.
11.What is on a low table?
11.Що на низькому столі?
12.The TV is on a low table.
12.Телевізор на низькому столі.
13.Where are
13.Де
father and brother sitting?
сидять батько та брат?
14.Father and brother are sitting
14.Батько і брат сидять
on the sofa.
на дивані.
HE CAME WITH OTHERS
ВІН ПРИШОВ З ІНШИМИ
AND
І
IT WAS NOT BAD
ЦЕ БУЛО НЕПОГАНО
1.He came with others.
1.Він прийшов з іншими.
2.He was not alone.
2.Він був не один.
3.Others came
3.Інші прийшли,
4.and he came too.
4.і він прийшов теж.
5.With others.
5.З іншими.
6.It is good to come with others.
6.Добре приходити з іншими.
7.But to come alone is not good.
7.Але приходити одному погано.
8.At all.
8.Зовсім.
EVERYONE KNOWS EVERYTHING
ВСІ ВСЕ ЗНАЮТЬ
THESE DAYS
У НАШІ ДНІ
1.When was it?
1.Коли це було?
2.Yesterday.
2.Вчора.
3.Did anyone see?
3.Хто-небудь бачив?
4.No one saw.
4.Ніхто не бачив.
5.No one saw but everyone knows.
5.Ніхто не бачив, але всі знають.
6.These days
6.У наші дні
7.everyone knows everything.
7.всі знають все.
8.No one sees but everyone knows.
8.Ніхто не бачить, але всі знають.
YOU HAVE TO DO BECAUSE
ВИ ПОВИННІ РОБИТИ, ТОМУ ЩО
EVERYBODY DOES.
ВСІ РОБЛЯТЬ
1.Do you?
1.Ви робите?
2.Yes, I do.
2.Так, я роблю.
3.I always do.
3.Я завжди роблю.
4.And do they?
4.А вони роблять?
5.Of course, they do.
5.Звичайно, вони роблять.
6.He does and
6.Він робить та
7.she does.
7.вона робить.
8.They both do.
8.Вони обидва роблять.
9.But you do not.
9.А ви не робите.
10.It is not good
10.Це не добре,
that you do not.
що ви не робите.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.already
2.answer
3.answers
4.anyone
5.ask
6.bathroom
7.better
8.both
9.brilliant
10.city
11.days
12.dried
13.each
14.everyone
15.football
16.hope
17.important
18.jumped
19.left
20.make
21.middle
22.movies
23.next
24.ran
25.rang
26.same
27.sees
28.sleep
29.stupid
30.took
31.towel
32.translate
33.trousers
34.try
35.washed
36.wearing
37.without
Learned total: 625