Урок 20

<< - Урок №19Урок №21 - >>
розмовна практика
<< - Урок №19Урок №21 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

YOU CAN LEAVE IT AND GO.
ВИ МОЖЕТЕ ЗАЛИШИТИ ЦЕ І ЙТИ.
1.LEAVE THIS BOOK
1.ЗАЛИШТЕ ЦЮ КНИГУ
ON THE TABLE.
НА СТОЛІ.
2.IT IS GOOD
2.ЦЕ ДОБРЕ,
THAT YOU BROUGHT IT.
ЩО ВИ ПРИНЕСЛИ ЦЕ.
3.I AM GLAD
3.Я РАДИЙ,
THAT YOU DID IT.
ЩО ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ.
4.THANK YOU.
4.ДЯКУЮ ВАМ.
5.NOW LEAVE IT HERE
5.ТЕПЕР ЗАЛИШАЙТЕ ЦЕ ТУТ
6.AND GO.
6.І ЙДІТЬ
FAMILY SIT
РОДИНА СИДИТЬ
IN THE LIVING ROOM
У ВІТАЛЬНІЙ
AND WATCH TV.
І ДИВИТЬСЯ ТЕЛЕВІЗОР.
1.IN THE EVENING
1.ВЕЧОРОМ
THEY SIT IN THE LIVING ROOM.
Вони сидять у вітальні.
2.THE BOY DOES HOMEWORK.
2.Хлопчик РОБИТЬ ДОМАШНУ РОБОТУ.
3.FATHER SITS IN HIS ARMCHAIR.
3.БАТЬКО СИДИТ У СВОЄМ КРІСЛІ.
4.HE READS A NEWSPAPER.
4.ВІН ЧИТАЄ ГАЗЕТУ.
5.MOTHER SITS
5.МАТИ СИДИТЬ
IN FRONT OF THE TV.
ПЕРЕД ТЕЛЕВІЗОРОМ.
6.THEY WATCH.
6.ВОНИ ДИВИТЬСЯ.
7.THEN
7.ПОТІМ
8.THEY GO TO BED.
8.Вони лягають спати.
9.ALL PEOPLE GO TO BED
9.ВСІ ЛЮДИ лягають спати
10.AT NIGHT.
10.Вночі.
I HAVE NO MILK.
Я НЕ МАЮ МОЛОКА.
GIVE ME SOME.
ДАЙТЕ МЕНІ ТРОХИ.
1.I HAVE NO MILK.
1.Я НЕ МАЮ МОЛОКА.
2.GIVE ME SOME.
2.ДАЙТЕ МЕНІ ТРОХИ.
3.I CAN TAKE IT.
3.Я МОЖУ ВЗЯТИ ЦЕ.
4.IS IT GOOD?
4.ЦЕ - ГАРНЕ?
5.I WANT TO DRINK IT.
5.Я ХОЧУ ПИТИ ЦЕ.
6.YOU GIVE ME SO LITTLE.
6.Ви даєте мені так мало.
7.WHY?
7.ЧОМУ?
I HAVE NOT
Я НЕ МАЮ
AND
І
SHE HAS NOT
ВОНА НЕ МАЄ
EITHER.
ТЕЖ.
1.HAVE THEY?
1.МАЮТЬ ВОНИ?
2.YES, THEY HAVE.
2.ТАК,ВОНИ МАЮТЬ.
3.THAT IS VERY GOOD.
3.ТО ДУЖЕ ДОБРЕ.
4.AND YOU?
4.А ВИ?
5.HAVE YOU?
5.МАЄТЕ ВИ?
6.NO. I HAVE NOT.
6.НІ. Я НЕ МАЮ.
7.AND SHE?
7.А ВОНА?
8.HAS SHE?
8.МАЄ ВОНА?
9.SHE HAS NOT.
9.ВОНА НЕ МАЄ.
10.EITHER.
10.ТЕЖ.
FRIENDS BELIEVE.
ДРУЗІ ВІРЯТЬ.
THEY NEVER DISBELIEVE
ВОНИ НІКОЛИ НЕ СУМНІВАЮТЬСЯ
1.Is it so?
1.Це так?
2.Yes, it is so.
2.Так, це так.
3.You see, I told you so.
3.Чи бачите, я сказав вам так.
4.But you disbelieve.
4.А ви сумніваєтеся.
5.I am sorry.
5.Я жалкую.
6.You must believe me
6.Ви повинні вірити мені,
7.because
7.бо
8.I am your friend.
8.я ваш друг.
I CAN NOT SAY NO
Я НЕ МОЖУ СКАЗАТИ НІ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
SHE IS BEAUTIFUL
ВОНА - КРАСУНЯ
1.When Ann speaks,
1.Коли Анна говорить,
2.she speaks quite well.
2.вона говорить досить добре.
3.When I hear,
3.Коли я чую,
4.I like it very much.
4.мені подобається це дуже.
5.While she speaks
5.В той час, як вона каже,
she smiles.
вона посміхається.
6.She is young and beautiful.
6.Вона - молода та красива.
7.When she saw me,
7.Коли вона побачила мене,
she said:
вона сказала:
8.You must do it.
8.Ви повинні зробити це.
9.Why do you say no?
9.Чому ви кажете ні?
10.I do not say no.
10.Я не говорю ні.
11.I say yes.
11.Я говорю так.
12.She is very beautiful.
12.Вона дуже гарна.
WE ARE WAITING AND WAITING
МИ ЧЕКАЄМО І ЧЕКАЄМО
HERE.
ТУТ.
HERE WE ARE WAITING.
ТУТ МИ ЧЕКАЄМО.
1.We are waiting and waiting.
1.Ми чекаємо і чекаємо.
2.But you are not coming.
2.А ви не приходьте.
3.We are waiting
3.Ми чекаємо,
and
а
you are not coming.
ви не приходьте.
4.Why are you not coming?
4.Чому ви не приходите?
5.I don't know.
5.Я не знаю.
6.You see,
6.Як бачите,
7.I am here,
7.я тут,
and
а
8.you are there.
8.ви - там.
9.You are there
9.Ви там,
and
і
10.I do not know that you are there.
10.я не знаю, що ви там.
11.And I am waiting here.
11.І я чекаю тут.
11.But you are not coming.
12.А ви не приходьте.
DO ME A FAVOUR, PLEASE.
ЗРОБІТЬ МЕНІ ПОСЛУГУ, БУДЬ ЛАСКА.
1.DO NOT DO SUCH THINGS.
1.НЕ РОБІТЬ ТАКІ РЕЧІ.
2.WHY?
2.ЧОМУ?
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.I DISLIKE IT.
4.МЕНЕ ЦЕ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ.
5.WHEN YOU DO AND I DISLIKE,
5.КОЛИ ВИ РОБИТЕ, І МЕНІ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ,
6.I FEEL BAD.
6.Я ПОЧУВАЮ СЕБЕ ПОГАНО.
7.PLEASE, SAVE ME.
7.Будь ласка, ВРЯТУЙТЕ МЕНЕ.
8.DO NOT DO SUCH THINGS.
8.НЕ РОБІТЬ ТАКІ РЕЧІ.
IT IS ALREADY LATE
ВЖЕ ПІЗНО
1.It is almost night.
1.Майже ніч.
2.I have to go.
2.Я маю йти.
3.My home is very far.
3.Мій будинок дуже далеко.
4.It is very late
4.Дуже пізно
5.already.
5.вже.
HE DOES NOT UNDERSTAND
ВІН НЕ РОЗУМІЄ,
WHAT HE IS WRITING
ЩО ВІН ПИШЕ
1.He is writing there.
1.Він пише там.
2.Where?
2.Де?
3.There, on the blackboard.
3.Там, на дошці.
4.What is he writing?
4.Що він пише?
5.He is writing figures.
5.Він пише цифри.
6.Does he understand?
6.Він розуміє?
7.Not very much.
7.Не дуже.
8.He understands in letters more.
8.Він розуміє у літерах більше.
9.But in figures
9.Але у цифрах
10.he understands nothing.
10.він нічого не розуміє.
PUPILS DO EXERCISES,
УЧНІ РОБИТЬ ВПРАВИ,
PLAY, READ AND WRITE
ГРАЮТЬ, ЧИТАЮТЬ І ПИШУТЬ,
AND
І
THEY EAT PIES
ВОНИ ЇДЯТЬ ПИРОГИ
1.Pupils read and write.
1.Учні читають та пишуть.
2.What other things do they do?
2.Які інші речі вони роблять?
3.They do
3.Вони роблять
a lot of other things,
багато інших речей
too.
теж.
4.For example?
4.Наприклад?
5.They play
5.Вони грають,
6.and they do exercises.
6.і вони роблять вправи.
7.And also they eat pies.
7.А також вони їдять пиріжки.
RECALL IT AND NEVER FORGET
ЗГАДАЙТЕ ЦЕ І НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЬТЕ
1.Say this sentence again,
1.Скажіть це речення ще раз,
2.please.
2.Будь ласка.
3.No, this is quite wrong.
3.Ні, це зовсім неправильно.
4.When you said it last time,
4.Коли ви сказали це минулого разу,
5.it sounded quite good.
5.це звучало досить добре.
6.Try to recall it
6.Спробуйте згадати це,
and
і
say it again.
скажіть це знову.
7.And please,
7.І будь ласка,
8.do not forget it next time.
8.не забувайте це наступного разу.
ONE IS IN FRONT
ОДИН ПОПЕРЕДУ,
AND ONE IS BEHIND,
А ОДИН ПОЗАДУ,
AND ONE IS BETWEEN THOSE TWO
А ОДИН МІЖ ТИМИ ДВОМА
1.The windows of their house
1.Вікна їх будинку
are shut,
закриті,
2.see some apples
2.я бачу яблука
behind the windows.
за вікнами.
3.The apples are from their garden.
3.Яблука - з їхнього саду.
4.The garden is in front,
4.Сад - попереду,
5.the kitchen garden is behind.
5.город - позаду.
And
А
6.the house is between.
6.будинок - між.
7.It stands between the garden
7.Він стоїть між садом
and the kitchen garden.
та городом.
8.It is a good house,
8.Це - хороший будинок,
because
тому що
9.it is between.
9.він між.
ONE PART IS POOR,
ОДНА ЧАСТИНА - БІДНА,
AND
А
THE OTHER PART IS RICH
ІНША ЧАСТИНА - БАГАТА
1.London is the British capital.
1.Лондон - британська столиця.
2.The oldest part is the City.
2.Найстарішою частиною є Місто.
3.To the east is the East End.
3.Схід - Іст Енд.
4.This is the poorest part.
4.Це - найбідніша частина.
5.All colors live there.
6.Там живуть люди всіх кольорів.
6.Large docks make London
6.Великі доки складають Лондон,
a large port.
і тому Лондон великий порт.
7.This is a big city.
7.Це велике місто.
8.The other part is rich.
8.Інша частина багата.
PEOPLE LIVE AND WORK
ЛЮДИ ЖИВУТЬ І ПРАЦЮЮТЬ
IN A BIG CITY
У ВЕЛИКОМУ МІСТО
2.It is the capital.
2.Це столиця.
3.The city is beautiful.
3.Місто - красиве.
4.It is very old.
4.Він - дуже старий.
5.It has many factories,
5.У ньому є багато заводів,
schools and theatres.
шкіл та театрів.
6.People go to work
6.Люди їдуть працювати
in buses and trams.
в автобусах та трамваях.
7.They smile.
7.Вони посміхаються.
POUR SOME TO THE
НАЛИЙТЕ ТРОХИ
THIRSTY MAN
ЗАСПРАГЛІЙ ЛЮДИНІ,
WHO WANTS TO DRINK
ЯКИЙ ХОЧЕ ПИТИ,
1.Pour me some water.
1.Налийте мені трішки води.
2.Are you thirsty?
2.Ви хочете пити?
3.Yes,
3.Так.
4.I am awfully thirsty.
4.я дуже хочу пити.
5.And
5.а
6.Are you hungry?
6.ви хочете їсти?
7.No, I am not hungry.
7.Ні, я не хочу їсти.
8.But
8.Але
9.I am thirsty.
9.я хочу пити.
NO ONE CAN DO IT
НІХТО НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ ЦЕ
THE FIRST TIME
У ПЕРШИЙ РАЗ
1.Come and see it!
1.Приходьте подивитися!
2.No, I can't.
2.Ні, я не можу.
3.I'm too busy.
3.Я надто зайнятий.
4.I shall come another time.
4.Я прийду в інший раз.
5.And then we shall see.
5.І тоді ми подивимося.
6.We shall see it another time.
6.Ми подивимося в інший раз.
7.It is difficult to do it
7.Важко зробити це
the first time.
в перший раз.
8.No one can do it.
8.Ніхто не може зробити це.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.almost
2.armchair
3.awfully
4.between
5.british
6.buses
7.can't
8.capital
9.disbelieve
10.dislike
11.docks
12.east
13.evening
14.example
15.feel
16.figures
17.forget
18.garden
19.homework
20.hungry
21.newspaper
22.oldest
23.part
24.poorest
25.port
26.pour
27.recall
28.save
29.schools
30.sentence
31.shut
32.sits
33.sounded
34.stands
35.theatres
36.their
37.thirsty
38.trams
39.windows
Learned total: 765