Урок 21

<< - Урок №20Урок №22 - >>
розмовна практика
<< - Урок №20Урок №22 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

WE ARE HAVING SOME
У НАС ДЕЯКІ
PROBLEMS,
ПРОБЛЕМИ,
BUT WE ARE HAPPY
АЛЕ МИ ЩАСЛИВІ
TO BE TOGETHER
БУТИ РАЗОМ
As you can see, Mother,
Як бачиш, мамо,
we're having a few problems
у нас є кілька проблем
here at Sludge Beach,
тут, на Сладж-Біч,
but we're happy.
але ми щасливі.
We're happy to be on vacation,
Ми щасливі, що у нас канікули,
and we're happy to be together.
і ми щасливі, що ми разом.
See you soon.
Скоро побачимося.
Love,
Цілую,
Ethel
Етель
ENGLISH SOUP IS LIKE WATER
АНГЛІЙСЬКИЙ СУП - ЯК ВОДА
1.How does it look?
1.Як це виглядає?
2.It looks
2.Це виглядає
3.like water.
3.як вода.
4.What looks like water?
4.Що виглядає як вода?
5.Soup.
5.Суп.
6.Why?
6.Чому?
7.Because,you see,
7.Бо, бачите,
8.it is English.
8.він - англійський.
BEFORE YOU DO,
ПЕРЕД ТИМ ЯК ВИ РОБИТЕ,
YOU HAVE TO THINK.
ВИ ПОВИННІ ПОДУМАТИ.
THEN
ТОДІ
EVERYTHING WILL BE OK
ВСЕ БУДЕ У ПОРЯДКУ
1.LET US THINK ABOUT It TOGETHER.
1.ДАВАЙТЕ ПОДУМАЄМО ПРО ЦЕ РАЗОМ.
2.WE CANNOT DO It
2.МИ НЕ МОЖЕМО ЦЕ ЗРОБИТИ,
3.BEFORE WE THINK.
3.РАНІШЕ НІЖ МИ ДУМАЄМО.
4.WHEN YOU DO NOT THINK
4.КОЛИ ВИ НЕ ДУМАЄТЕ
BEFORE,
РАНІШЕ,
5.YOU CAN DO NOTHING.
5.ВИ НІЧОГО НЕ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ.
6.BUT WHEN YOU THINK
6.АЛЕ КОЛИ ВИ ДУМАЄТЕ,
AND THEN DO,
А ПОТІМ РОБИТЕ,
7.EVERYTHING IS OK
7.ВСЕ У ПОРЯДКУ.
CHECK MY HOMEWORK
ПЕРЕВІРТЕ МОЮ ДОМАШНУ РОБОТУ
NEXT TIME
У НАСТУПНИЙ РАЗ
1.HAVE YOU DONE YOUR
1.ВИ ЗРОБИЛИ ВАШУ
HOMEWORK?
ДОМАШНУ РОБОТУ?
2.I WANT TO CHECK It.
2.Я ХОЧУ ПЕРЕВІРИТИ ЇЇ.
3.OPEN YOUR COPY-BOOK
3.ВІДКРИЙТЕ ВАШ Зошит.
4.AND SHOW It.
4.І ПОКАЖІТЬ.
5.I AM SORRY.
5.Я шкодую.
6.I HAVE NOT DONE It.
6.Я НЕ ЗРОБИВ ЇЇ.
7.It WILL BE READY
7.ВОНА БУДЕ ГОТОВА
5.AND
5.І
8.NEXT TIME.
8.В НАСТУПНИЙ РАЗ.
SOME HAVE SEEN IT
ДЕЯКІ БАЧИЛИ ЦЕ,
BUT
А
OTHERS HAVE NOT
ІНШІ НЕ БАЧИЛИ
1.Have you seen it?
1.Ви бачили це?
2.No.
2.Ні.
3.I have not.
3.Я не бачив.
4.And
4.А
5.has she?
5.бачила вона?
6.Yes,
6.Так,
7.she has.
7.вона бачила.
8.And he?
8.А він?
9.He has.
9.Він бачив.
10.But they have not.
10.А вони не бачили.
11.They have not seen it.
11.Вони не бачили це.
I WANTED TO TAKE IT
Я ХОТІВ ВЗЯТИ ЦЕ,
BUT
АЛЕ
THERE WAS NOTHING.
НІЧОГО НЕ БУЛО.
1.HOW WAS It?
1.ЯК ЦЕ БУЛО?
2.It WAS SO.
2.ЦЕ БУЛО ТАК.
3.I WANTED TO TAKE It
3.Я ХОТІВ ВЗЯТИ ЦЕ,
4.AND
4.І
5.I CAME.
5.Я ПРИШОВ.
6.BUT
6.АЛЕ
7.THEY SAID
7.ВОНИ СКАЗАЛИ,
8.THERE WAS NOTHING.
8.ЩО НІЧОГО НЕ БУЛО.
I WANT THEM TO HEAR
Я ХОЧУ ЩОБ ВОНИ ЧУЛИ,
WHAT I SAY.
ЩО Я ГОВОРЮ.
AND TO UNDERSTAND.
І ЩОБ РОЗУМІЛИ.
1.I WANT THEM TO COME.
1.Я ХОЧУ ЩОБ ВОНИ ПРИШЛИ.
2.YOU SEE,
2.БАЧИТЕ,
3.I WANT THEM TO SEE ME
3.Я ХОЧУ ЩОБ ВОНИ БАЧИЛИ МЕНЕ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
4.I WANT THEM TO HEAR ME.
4.Я ХОЧУ ЩОБ ВОНИ ЧУВАЛИ МЕНЕ.
5.THEY MUST HEAR WHAT I SAY.
5.ВОНИ ПОВИННІ ЧУТИ ЩО Я КАЖУ.
6.THEY MUST HEAR
6.ВОНИ ПОВИННІ ЧУТИ
AND UNDERSTAND.
І РОЗУМІТИ.
I SAW HER
Я БАЧИЛА ЇЇ,
BUT
АЛЕ
I DID NOT SEE HIM.
Я НЕ БАЧИЛА ЙОГО.
1.I CAME THERE
1.Я ПРИШЛА ТУДИ
2.AND
2.І
3.I SAW HER.
3.Я БАЧИЛА ЇЇ.
4.SHE WAS THERE.
4.ВОНА БУЛА ТАМ.
6.I SAW HER.
6.Я БАЧИЛА ЇЇ.
7.AND WAS HE THERE TOO?
7.А БУВ ВІН ТАМ ТЕЖ?
8.NO,HE WAS NOT THERE.
8.НІ, ВІН БУВ НЕ ТАМ.
9.I DID NOT SEE HIM.
9.Я НЕ БАЧИВ ЙОГО.
HE HAD NOT LEARNED
ВІН НЕ ВЧИВСЯ
AND COULD NOT BECOME A DOCTOR.
І НЕ МІГ СТАТИ ЛІКАРЕМ.
1.COULD HE BECOME A DOCTOR?
1.МІГ ВІН СТАТИ ДОКТОРОМ?
2.NEVER.
2.НІКОЛИ.
3.WHY?
3.ЧОМУ?
4.HE HAD NOT LEARNED.
4.ВІН НЕ ВЧИВСЯ.
5.HOW COULD HE BECOME A DOCTOR
5.ЯК МІГ ВІН СТАТИ ЛІКАРЕМ,
6.IF
6.ЯКЩО
7.HE HAD NOT LEARNED?
7.ВІН НЕ ВЧИВСЯ?
8.TO BECOME A DOCTOR,
8.ЩОБ СТАТИ ЛІКАРЕМ,
9.YOU HAVE TO LEARN.
9.ВИ ПОВИННІ ВЧИТИСЯ.
I DID IT MYSELF,
Я ЗРОБИВ ЦЕ САМ,
AND IT IS TRUE
І ЦЕ ПРАВДА
1.This drawing is very beautiful.
1.Цей малюнок дуже гарний.
2.I did it myself.
2.Я зробив його сам.
3.Yourself?
3.Самі?
4.Myself?
4.Сам.
5.True?
5.Правда?
6.Quite true.
6.Цілком правда.
TO STAY WAS RIGHT,
ЗАЛИШАТИСЯ БУЛО ПРАВИЛЬНО,
BUT TO GO WAS NOT RIGHT
А ЙТИ БУЛО НЕПРАВИЛЬНО
1.What I told him
1.Те, що я сказав йому,
was right.
було правильно.
2.I told him to stay.
2.Я сказав щоб він залишився.
3.And he understood.
3.І він зрозумів.
4.He understood
4.Він зрозумів,
because it was right.
бо це було правильно.
5.He wanted to go.
5.Він хотів піти.
6.It was not right.
6.Це було неправильно.
7.It was not
8.Це було неправильно,
and
та
I told him so.
я сказав йому це.
WELL, SO?
АХ ТАК?
WAIT AND SEE?
ЗАЧЕКАЙТЕ І ПОДИВИМОСЬ?
1.So?
1.Так?
2.You are so with me?
2.Ви так зі мною?
3.Well,
3.Ну так от,
4.I will show you.
4.я вам покажу.
5.You will see.
5.Ви подивіться.
6.Wait
6.Зачекайте,
7.and
7.і
8.you will see.
8.ви подивіться.
WE WENT
МИ ПІШЛИ,
AND
І
WE SAW
МИ БАЧИЛИ,
AND
І
WE TOOK IT
МИ ВЗЯЛИ ЦЕ
1.Did you see?
1.Ви побачили?
2.We did.
2.Ми побачили.
3.We went there
3.Ми пішли туди,
4.and
4.і
5.we saw it.
5.ми побачили це.
6.And
6.І
7.did you like it?
7.вам сподобалося це?
8.We did.
8.Нам сподобалося.
9.It was very good.
9.Це було дуже добре.
10.Did you take it?
10.Ви взяли це?
11.We took it
11.Ми взяли це,
12.and we went.
12.і ми пішли.
YOU HAVE READ THE
ВИ ПРОЧИТАЛИ
PREVIOUS ONE,
ПОПЕРЕДНІЙ,
SO, PLEASE,
ТАК ЩО ПРОШУ ВАС,
READ THE NEXT
ЧИТАЙТЕ НАСТУПНИЙ
1.Read the next one?
1.Читайте наступний?
2.What?
2.Що?
3.This one?
3.Цей?
4.You have read this one.
4.Ви прочитали цей.
and
і
5.you have read the previous one.
5.ви прочитали попередній.
6.So, now,
6.Так що тепер
7.read the next.
7.читайте наступний.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.beach
2.become
3.check
4.doctor
5.drawing
6.having
7.myself
8.previous
9.problems
10.vacation
11.we're
12.yourself
Learned total: 779