Урок 24

<< - Урок №23Урок №25 - >>
розмовна практика
<< - Урок №23Урок №25 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

SHE IS AT THE DENTIST
ВОНА У СТОМАТОЛОГА,
АЛЕ
А
OUR TEACHER IS IN BED
НАШ ВЧИТЕЛЬ У ЛІЖКУ
All the students
Усі студенти
in my English class
у моєму англійському класі
are absent today.
відсутні сьогодні.
George is absent.
Джордж відсутній.
He's in the hospital.
Він в лікарні.
Maria is absent.
Марія відсутня.
She's at the dentist.
Она у зубного врача.
Mr. and Mrs. Sato is absent.
Містер та Місіс Сато відсутні.
They're
вони
at the Social Security office.
у міністерстві соціального забезпечення
Even our English teacher is absent.
Навіть нашого англійського вчителя немає.
He's home in bed!
Він вдома в ліжку!
WHEN HE TAKES IT,
КОЛИ ВІН ВIЗЬМЕ ЦЕ,
LET HIM GO
ВІДПУСТІЬ ЙОГО
1.Let him come.
1.Нехай він прийде.
2.Tell him to come
2.Скажіть, щоб він прийшов
3.now.
3.зараз.
4.Right now.
4.Прямо зараз.
5.and
5.і
6.when he comes,
6.коли він прийде,
7.let him take this
7.нехай він візьме це
8.and
8.і
9.let him go.
9.нехай він йде.
WHEN THEY CALLED HIM AGAIN,
КОЛИ ВОНИ ПОЗВАЛИ ЙОГО ЗНОВУ,
HE DID NOT GO.
ВІН НЕ ПІШОВ
1.They called him
1.Вони покликали його,
2.and
2.і
3.he went.
3.він пішов.
4.But when
4.Але коли
5.they called him again,
5.вони покликали його знов,
6.he did not go.
6.він не пішов.
7.First he went
7.Спершу він пішов,
8.but then
8.а потім
9.he did not go.
9.він не пішов.
WHAT I WANT IS SOMETHING ELSE
ТО, ЩО МЕНІ ТРЕБА - ЦЕ ЩОСЬ ІНШЕ,
BUT NOT THIS.
АЛЕ НЕ ЦЕ.
1.This is not what I want.
1.Це не те, що мені треба.
2.This is something else.
2.Це - щось інше.
3.What I want is not this.
3.Те, що мені треба це не це.
4.What I want is that.
4.Те, що я хочу це те.
5.That is what I want.
5.Те це те, що я хочу.
6.This is not what I want.
6.Це це не те, що я хочу.
A NOUN IS USED
ІМЕННИК ВЖИВАЄТЬСЯ
WITH AN ARTICLE
З АРТИКЛЕМ
1.An article is used
1.Артикль використовується з
with a noun.
іменником.
2.For example:
2.Наприклад:
3.a table;
3.Стіл;
4.a pen;
4.ручка;
5.a writer;
5.письменник;
6.a good writer;
6.хороший письменник;
7.a great writer.
7.великий писатель.
MOTHER GOAT
МАМА КОЗА
WENT INTO THE FOREST
ПІШЛА В ЛІС,
AND THE WOLF CAME.
І ВОВК ПРИЙШОВ.
THE KIDS
КОЗЕНЯТА
RECOGNIZED HIM
ВПІЗНАЛИ ЙОГО
BY THE VOICE
ПО ГОЛОСУ.
BUT
АЛЕ
HE CAME AGAIN
ВІН ПРИЙШОВ ЗНОВУ
AND
І
SPOKE IN A GENTLE VOICE.
ГОВОРИВ НІЖНИМ ГОЛОСОМ.
1.MOTHER GOAT
1.МАМА КОЗА
TOLD HER KIDS
СКАЗАЛА СВОЇМ ДІТЯМ
TO FEAR THE WOLF
БОЯТИСЯ ВОВКА
AND
І
WENT INTO THE FOREST.
ПІШЛА В ЛІС.
2.THERE WAS A KNOCK
2.БУВ СТУК
ON THE DOOR.
У ДВЕРІ.
OPEN, It IS YOUR MOTHER.
ВІДКРИЙТЕ, ЦЕ ВАША МАМА.
3.WE WON'T OPEN.
3.Ми не відкриємо.
YOUR VOICE IS ROUGH.
ВАШ ГОЛОС - ГРУБИЙ.
4.THE WOLF ATE CHALK
4.ВОВК З'ЇВ КРЕЙДУ
AND
І
HIS VOICE BECAME GENTLE.
ЙОГО ГОЛОС СТАВ НІЖНИЙ.
5.HE CAME AND ASKED THE
5.ВІН ПРИШОВ І ПОПРОСИВ
KIDS TO OPEN THE DOOR.
КОЗЕНЯТ ВІДКРИТИ ДВЕРІ.
TRANSLATION SHOWS UNDERSTANDING.
ПЕРЕКЛАД ПОКАЗУЄ РОЗУМІННЯ.
1.READ AND TRANSLATE.
1.ЧИТАЙТЕ И ПЕРЕКЛАДАЙТЕ.
2.I WANT TO SEE
2.Я ХОЧУ БАЧИТИ,
3.HOW YOU UNDERSTAND.
3.ЯК Ви розумієте.
4.WHEN YOU DO NOT TRANSLATE,
4.КОЛИ ВИ НЕ ПЕРЕКЛАДАЄТЕ,
5.It IS IMPOSSIBLE TO SEE,
5.НЕМОЖЛИВО БАЧИТИ,
6.IF YOU UNDERSTAND OR NOT.
6.ЧИ РОЗУМАЙТЕ ВИ ЧИ НІ.
7.BY TRANSLATING
7.ПЕРЕКЛАДАЮЧИ,
8.YOU SHOW UNDERSTANDING.
8.ВИ ПОКАЗУЄТЕ РОЗУМІННЯ.
HE SAID SOMETHING,
ВІН СКАЗАВ ЩОСЬ,
AND AFTER THAT
І ПІСЛЯ ЦЬОГО
I COULD SAY NOTHING
Я НЕ МІГ СКАЗАТИ НІЧОГО
1.Please, describe the situation.
1.Будь ласка, опишіть ситуацію.
2.Where and when?
2.Де і коли?
3.There and then.
3.Там і тоді.
4.It was in the evening.
4.Це було ввечері.
5.It was in front.
5.Це було попереду.
6.He came and said something.
6.Він прийшов і сказав щось.
7.And he wanted to hear what I said.
7.І він хотів почути, що я говорив.
8.But I said nothing.
8.Але я не сказав нічого.
9.You see, I could say nothing.
9.Бачите, я не міг сказати нічого.
10.Because he said something.
10.Тому що він сказав щось.
11.And I could say nothing.
11.І я не міг сказати нічого.
12.So, you see,
12.Так ось, бачите,
13.it happens sometimes
13.Іноді трапляється,
that
що
you can say nothing
ви нічого не можете сказати,
when you want to say something,
коли ви хочете щось сказати,
and someone has already
і хтось уже
said something.
щось сказав.
14.Then you can see
14.Тоді ви розумієте,
that
що
it is actually more difficult
це насправді важче
to say nothing
нічого не сказати
about something
про щось,
than to say something
ніж щось сказати
about nothing.
ні про що.
IN SOME COUNTRIES
У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ
PEOPLE CANNOT SKI
ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ КАТАТИСЯ НА ЛИЖАХ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
THERE IS NO SNOW
ТАМ НЕМА СНІГУ
1.Snow is everywhere.
1.Сніг скрізь.
2.Snow is on the road.
2.Сніг на дорозі.
3.On the sidewalk.
3.На тротуарі.
4.On the roof.
4.На даху.
5.On the car.
5.На автомобиле.
6.Everywhere.
6.Всюди.
7.It is winter.
7.Зима.
8.But there are countries
8.Але є країни,
9.where
9.де
10.there is no winter.
10.немає зими.
11.And there is no snow.
11.І немає снігу.
12.Poor people!
12.Бідні люди!
13.They cannot ski.
13.Вони не можуть кататися на лижах
HE UNDERSTOOD
ВІН ЗРОЗУМІВ,
AND DECIDED
І ВИРІШИВ
NOT TO COME AGAIN
БІЛЬШЕ НЕ ПРИХОДИТИ
1.He came and saw it.
1.Він прийшов і побачив це.
2.He saw everything.
2.Він побачив все.
3.And
3.І
4.he understood.
4.він зрозумів.
5.He understood that
5.Він зрозумів, що
6.it was bad.
6.це - погано.
7.He decided
7.Він вирішив
8.not to come
8.не приходить
9.again.
9.більше.
HE WILL COME
ВІН ПРИЙДЕ,
AND AT LAST
І НАРЕШТІ
YOU WILL SEE HIM
ВИ ПОБАЧИТЕ ЙОГО
1.Soon
1.Скоро
2.he will come.
2.він прийде.
3.Then
3.Тоді
4.you will see him.
4.ви побачите його.
5.You have heard so much about him.
5.Ви чули так багато про нього.
6.And now,
6.А тепер
7.you will see him
7.ви побачите його
8.at last.
8.нарешті.
HE WILL DO IT
ВІН ЗРОБИТЬ ЦЕ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE DOES WHAT HE WANTS
ВІН РОБИТЬ ЩО ХОЧЕ
1.He wants to do it.
1.Він хоче зробити це.
2.And he will.
2.І він зробить.
3.He will do it of course.
3.Він зробить це, звичайно.
4.When he wants,
4.Коли він хоче,
5.he does.
5.він робить.
6.Always.
6.Завжди.
7.He always does
7.Він завжди робить,
8.when he wants and
8.коли він хоче
9.what he wants.
9.і що він хоче.
HE WILL DO NOTHING
ВІН НЕ ЗРОБИТЬ НІЧОГО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE IS A WRETCH
ВІН - НЕГІДНИК
1.If you ask him to do it,
1.Якщо ви попросите зробити це,
2.he will not do it,
2.не зробить це,
because
тому що
3.he is a wretch.
3.він - негідник.
4.He will do nothing,
4.Він не зробить нічого,
because
тому що
5.he is a wretch.
5.він - негідник.
I AM SORRY
Я ШКОДУЮ,
THAT
ЩО
I DID IT
Я ЗРОБИВ ЦЕ
1.I did it,
1.Я зробив це,
2.and
2.і
3.it is so now.
3.це - так зараз.
4.You can do nothing.
4.Ви не можете зробити нічого.
5.I am sorry,
5.Я жалкую,
6.what
6.що
7.I did it.
7.я зробив це.
I CANNOT COME
Я НЕ МОЖУ ПРИЙТИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
I AM HAVING A LESSON
У МЕНЕ УРОК
1.No. I cannot come now.
1.Ні. Я не можу зараз прийти.
2.I am sorry.
2.Я жалкую.
3.I am having a lesson.
3.У мене урок.
4.Which lesson?
4.Який урок?
5.English.
5.Англійська.
6.How long?
6.Надовго?
7.One hour.
7.Одна година.
8.Only one hour.
8.Усього лише годину.
I DID IT
Я ЗРОБИВ ЦЕ,
BUT
АЛЕ
WITH NO RESULT
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
1.I went there.
1.Я пішов туди.
2.Did you?
2.Пішли?
3.I did, sure.
3.Я пішов, звичайно.
4.And what of that?
4.І що з цього?
5.Nothing.
5.Нічого.
6.Just so.
6.Просто так.
I DO NOT TAKE THOSE
Я НЕ БЕРУ ТІ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
THEY ARE NOT GOOD
ВОНИ НЕ ДОБРІ
1.These things are better.
1.Ці речі краще.
2.Better than what?
2.Краще, ніж що?
3.Better than those.
3.Краще ніж ті.
4.Those things are worse
4.Ті речі гірші,
5.but
5.але
6.these better.
6.Ці краще.
7.I take these.
7.Я беру ці.
8.They are better.
8.Вони краще.
9.But those are worse.
9.А ті гірші.
I DO EXERCISES
ВИКОНУЮ ВПРАВИ
AFTER
ПІСЛЯ ТОГО ЯК
I HAVE GOT UP
Я ВЖЕ ВСТАВ
1.What do you do
1.Що ви робите
after you have got up?
після того, як ви вже встали?
2.We do morning exercises.
2.Ми робимо ранкову зарядку.
3.What do you do
3.Що ви робите
after you have done
після того, як ви вже зробили
your exercises?
зарядку?
4.I dress myself.
4.Я одягаюся.
I FEEL
Я ПОЧУВАЮ,
THAT
ЩО
YOU THINK BAD ABOUT ME
ВИ ДУМАЄТЕ ПОГАНО ПРО МЕНЕ,
BUT
АЛЕ
I DID NOT DO IT
Я ЦЬОГО НЕ РОБИВ
1.Do not think that it was so.
1.Не думайте, що це так.
2.I feel
2.Я відчуваю,
3.that
3.що
4.you think
4.ви думаєте,
5.it was me.
5.що це був я.
6.But
6.Але
7.it was not.
7.Це був не я.
8.It was not me.
8.Це був не я.
9.It was that man.
9.Це був той чоловік.
10.The man that we saw
10.Людина, яку ми бачили
11.yesterday.
11.вчора.
IF IT IS CLOSED,
ЯКЩО БУДЕ ЗАКРИТО,
IT WILL BE HELL
ЦЕ БУДЕ ЖАХЛИВО
1.I woke up late.
1.Я прокинувся пізно.
2.I had no time.
2.У мене не було часу.
3.I thought:
3.Я подумав:
4.It will be closed.
4.Буде закрито.
5.If I come late,
5.Якщо я прийду пізно,
6.it will be hell.
6.буде жахливо.
IF THEY WANT IT,
ЯКЩО ВОНИ ХОЧУТЬ,
LET THEM HAVE IT
НЕХАЙ ВОНИ ВІЗЬМУТЬ ЦЕ
1.What do they want?
1.Що вони хочуть?
2.They want to see us.
2.Вони хочуть бачити нас.
3.Is that all?
3.Це все?
4.Quite so.
4.Саме так.
5.Then
5.Тоді
6.tell them to come
6.Скажіть, щоб вони прийшли
at six o'clock.
о шостій годині.
7.If this is the only thing
7.Якщо це - єдина річ,
they want,
що вони хочуть,
8.let them have it.
8.Нехай вони візьмуть це.
THE FARMER IN THE FIELD
ФЕРМЕРУ В ПОЛІ
IS TWENTY
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ
1.The farmer in the picture
1.Фермер на зображенні -
is young.
молодий.
2.He is twenty.
2.Йому двадцять років
3.The farmer is in the field.
3.Фермер в полі.
4.He is working.
4.Він працює.
5.What is he doing?
5.Що він робить?
6.He is plowing.
6.Він оре.
A BEAUTY MARRIED A BUM,
КРАСУНЯ ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА ВОЛОЦЮГУ,
AND THEY WERE HAPPY
І ВОНИ БУЛИ ЩАСЛИВІ
1.It is a nightmare.
1.Це - жах.
2.The homeless sleep
2.Бездомні сплять
in the street.
на вулиці.
3.But not all homeless
3.Але не всі бездомні
are hopeless.
безнадійні.
4.One bum met a beauty.
4.Один волоцюга зустрів красуню.
5.And they married.
5.І вони одружилися.
6.She got him a job.
6.Вона знайшла йому роботу.
7.It was a magnificent job
7.Це була чудова робота
in a storehouse.
на складі.
8.He carried boxes.
8.Він носив ящики.
9.They were happy.
9.Вони були щасливі.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.absent
2.actually
3.article
4.ate
5.beauty
6.became
7.boxes
8.bum
9.car
10.carried
11.chalk
12.decided
13.dentist
14.else
15.everywhere
16.fear
17.gentle
18.goat
19.great
20.happens
21.he's
22.heard
23.homeless
24.hopeless
25.hospital
26.impossible
27.kids
28.knock
29.magnificent
30.married
31.met
32.noun
33.office
34.plowing
35.road
36.roof
37.rough
38.she's
39.sidewalk
40.situation
41.ski
42.someone
43.storehouse
44.students
45.they're
46.translating
47.understanding
48.used
49.voice
50.woke
51.won't
52.worse
53.wretch
54.writer
Learned total: 890