Урок 25

<< - Урок №24Урок №26 - >>
розмовна практика
<< - Урок №24Урок №26 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

THEY ARE DOING
ВОНИ РОБЛЯТЬ
DIFFERENT THINGS,
РІЗНІ РЕЧІ,
BUT
АЛЕ
THEY ARE HAPPY.
ВОНИ ЩАСЛИВІ.
What are they doing?
Що вони роблять?
Mr. Jones is reading newspaper.
Містер Джонс читає газету.
Mrs. Jones
Місіс Джонс
is listening to the radio.
слухає радіо.
Sally and Patty Jones are studying.
Саллі та Петті Джонс навчаються.
And Tommy Jones
А Томмі Джонс
is playing the guitar.
грає на гітарі.
The Jones family is very happy.
Родина Джонсів дуже щаслива
today.
сьогодні.
FEW UNDERSTAND.
ДЕЯКІ РОЗУМІЮТЬ.
MOST DON'T
БІЛЬШІСТЬ НЕ РОЗУМІЮТЬ
1.OTHERS DO NOT UNDERSTAND
1.ІНШІ НЕ РОЗУМІЮТЬ,
2.HOW It IS
2.ЯК ЦЕ БУВАЄ.
3.ONLY SOME DO.
3.ТІЛЬКИ ДЕЯКІ РОЗУМІЮТЬ.
4.NOT ALL.
4.НЕ ВСІ.
5.VERY FEW.
5.Дуже ТРОХИ.
6.MOST DO NOT UNDERSTAND.
6.БІЛЬШІСТЬ НЕ РОЗУМІЮТЬ.
7.BECAUSE, YOU SEE,
7.ТОМУ ЩО, БАЧИТЕ,
8.It IS NOT SIMPLE.
8.ЦЕ НЕ ПРОСТО.
A NOUN IS USED
ІМЕННИК ВЖИВАЄТЬСЯ
WITH AN ARTICLE.
З АРТИКЛЕМ.
1.AN ARTICLE IS USED
1.АРТИКЛЬ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
WITH a NOUN.
З ІМЕННИКОМ.
2.FOR EXAMPLE:
2.Наприклад,
3.a TABLE.
3.СТІЛ.
4.a PEN.
4.РУЧКА.
5.a WRITER.
5.ПИСЬМЕННИК.
6.a GOOD WRITER.
6.ДОБРИЙ ПИСЬМЕННИК.
7.a GREAT WRITER.
7.ВЕЛИКИЙ ПИСЬМЕННИК.
HE HAS WRITTEN A BOOK
ВІН НАПИСАВ КНИГУ
AND
І
HE HAS SOLD IT.
ВІН ПРОДАВ ЇЇ.
1.HE IS a KNOWN WRITER.
1.ОН - ВІДОМИЙ ПИСЬМЕННИК.
2.HE HAS WRITTEN MANY BOOKS.
2.ВІН НАПИСАВ БАГАТО КНИГ.
3.HE HAS SOLD a MILLION
3.ВІН ПРОДАВ МІЛЬЙОН
COPIES.
ЕКЗЕМПЛЯРІВ.
EVEN MORE.
НАВІТЬ БІЛЬШЕ.
4.It IS DIFFICULT
4.ЦЕ Важко -
TO WRITE A BOOK.
НАПИСАТИ КНИГУ.
5.AND TO SELL
5.І ПРОДАТИ
a MILLION COPIES.
МІЛЬЙОН ЕКЗЕМПЛЯРІВ.
ENGLISH IS THE FIRST
АНГЛІЙСЬКА - ПЕРШИЙ
AND THE SECOND LANGUAGE
І ДРУГА МОВА
OF THE WORLD
СВІТУ
1.ALL PEOPLE LEARN ENGLISH.
1.ВСІ ЛЮДИ ВЧАТЬ АНГЛІЙСЬКУ.
2.It IS VERY IMPORTANT.
2.ВІН ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ.
3.It IS THE SECOND LANGUAGE.
3.ЦЕ - ДРУГА МОВА.
4.EVERY PERSON HAS THE
4.КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ
FIRST LANGUAGE.
ПЕРШУ МОВА.
5.BUT THE SECOND IS ENGLISH.
5.АЛЕ ДРУГА - АНГЛІЙСЬКА.
6.BUT SOMETIMES
6.АЛЕ Іноді
7.It IS THE FIRST.
7.ВІН - ПЕРШИЙ.
8.FOR THE ENGLISH,
8.ДЛЯ АНГІЙЦІВ,
9.OF COURSE.
9.ЗВІСНО.
10.AND FOR SOME CHINESE.
10.І ДЛЯ ДЕЯКИХ КИТАЙЦІВ.
THEY WANT TO KNOW,
ВОНИ ХОЧУТЬ ЗНАТИ,
BUT
АЛЕ
IT IS HOPELESS.
ЦЕ – БЕЗНАДІЙНО.
1.THEY WANT TO KNOW.
1.ВОНИ ХОЧУТЬ ЗНАТИ.
2.WHY?
2.ЧОМУ?
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.ALL PEOPLE ARE LIKE THIS.
4.ВСЕ ЛЮДИ БУВАЮТЬ ТАК.
5.THEY ALL WANT TO KNOW.
5.ВОНИ ВСЕ ХОЧУТЬ ЗНАТИ.
6.THEY DO NOT KNOW
6.ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ,
7.THAT
7.ЩО
8.THEY WILL NOT KNOW.
8.Вони не знатимуть.
9.NEVER.
9.НІКОЛИ.
10.BUT
10.АЛЕ
11.THEY WANT.
11.ВОНИ ХОЧУТЬ.
TO EAT SALAD IS GOOD
ЇСТИ САЛАТ ДОБРЕ,
WHEN YOU DRINK WHISKEY.
КОЛИ ВИ П'ЄТЕ ВІСКІ.
1.HE HAS NO SALAD
1.ВІН НЕ МАЄ САЛАТУ
ON HIS PLATE.
НА СВЇЙ ТАРІЛЦІ.
2.GIVE HIM SOME.
2.ДАЙТЕ ЙОМУ ТРОХИ.
3.HE IS DRINKING WHISKEY.
3.ВІН П'Є ВІСКІ.
4.SCOTCH.
4.ШОТЛАНДСЬКЕ.
5.THEY ALWAYS DRINK WHISKEY
5.ВОНИ ЗАВЖДИ П'ЮТЬ ВІСКІ
WITH SALAD.
З САЛАТОМ.
THE DAY BEFORE YESTERDAY
ПОЗАВЧОРА
I SAW HER
Я БАЧИЛА ЇЇ
1.I saw her do it.
1.Я бачила, як вона зробила це.
2.When?
2.Коли?
3.The day before yesterday.
3.Позавчора.
4.I just came in
4.Я якраз увійшла
5.and she did it.
5.І вона зробила це.
6.And I saw her.
6.І я бачила її.
7.I saw her do it.
7.Я бачила, як вона зробила це.
WE HAVE TO WRITE A LOT
МИ ПОВИННІ ПИСАТИ БАГАТО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
TODAY'S TASK IS WRITTEN
СЬОГОДНІШНЄ ЗАВДАННЯ - ПИСЬМО
1.My task is
1.Моє завдання -
written exercises.
письмові вправи.
2.We have exercises every day.
2.Ми маємо вправи щодня.
3.But not written.
3.Але не письмові.
4.But today
4.Але сьогодні
5.they gave us a written task.
5.вони дали нам письмове завдання.
6.We have to write a lot.
6.Ми маємо писати багато.
FIRST IT WAS GOING,
СПОЧАТКУ ВОНО ЙШЛО,
THEN IT STOPPED,
ПОТІМ ПРИПИНИЛОСЯ,
AND NOW
А ЗАРАЗ
IT IS GOING AGAIN
ЗНОВУ ЙДЕ
1.How is it going?
1.Як іде справа?
2.Not too bad.
2.Не так вже й погано.
3.First, when it started,
3.Спочатку, коли почалося,
4.I thought it was going well.
4.я думав, що справа йде добре.
5.But then suddenly
5.Але потім несподівано
6.it stopped.
6.припинилося.
7.I thought it would go.
7.Я подумав, що піде.
8.And indeed, it started to go.
8.І насправді, пішло.
9.And now it is going very well.
9.А зараз йде дуже добре.
FOR SOME IT IS EASY,
ДЕЯКИМ ЛЕГКО,
BUT SOME MAY THINK
А ДЕЯКІ МОЖУТЬ ПОДУМАТИ
DIFFERENTLY
ПО-ІНШОМУ
1.Where are those people?
1.Де ці люди?
2.They are there.
2.Вони там.
3.Did they do it?
3.Вони зробили це?
4.Not all.
4.Не все.
5.Some did
5.Деякі зробили,
5.and
6.а
7.some did not.
7.Деякі не зробили.
8.You see,
8.Чи бачите,
9.it is not so easy.
9.це не так легко.
10.Some may think
10.Дехто може подумати,
it is easy,
що це легко,
11.but
11.а
12.others think
12.інші думають,
13.it is not.
13.що ні.
FRIEND WITH SMALL EARS
ПРИЯТЕЛЬ З МАЛЕНЬКИМИ ВУХАМИ
HAS A RED NOSE
МАЄ ЧЕРВОНИЙ НІС
AND A RED TIE
І ЧЕРВОНИЙ ГАЛСТУК
1.Bob's friend is tall.
1.Друг Боба високий.
2.He has big eyes.
2.У нього великі очі.
3.And small ears.
3.І маленькі вуха.
4.He has a nose,
4.У нього є ніс
5.too.
5.також.
6.Is his nose red?
6.Його ніс червоний?
7.No,
7.Ні,
8.it is white.
8.він білий.
9.Quite white.
9.Зовсім білий.
10.But
10.А
11.what is red?
11.що червоне?
12.His tie is red.
12.Його краватка червона.
HE COULD NOT SEE THE QUEEN.
ВІН НЕ МІГ БАЧИТИ КОРОЛЕВУ.
UNFORTUNATELY
НА ЖАЛЬ
1.He had a bad fortune.
1.Йому не пощастило.
2.He wanted to see the Queen.
2.Він хотів бачити королеву.
3.But he could not.
3.Але не міг.
4.What was the cause?
4.Яка була причина?
5.The cause was
5.Причина була -
absence of the Queen.
відсутність королеви.
6.She was away.
6.Вона була у від'їзді.
7.In fact,
7.Справа в тому, що
8.she was in Scotland.
8.вона була у Шотландії.
WINTER FINISHED
ЗИМА ЗАКІНЧИЛАСЯ,
AND
І
THERE WAS NO SKIING
НЕ БУЛО КАТАННЯ НА ЛИЖАХ
1.He hardly skated.
1.Він майже не катався на ковзанах
or skied.
або на лижах.
2.Winter finished very soon.
2.Зима закінчилася дуже скоро.
3.It was still cold
3.Було все ще холодно,
and
і
people wore warm clothes.
люди носили теплий одяг.
4.but snow had melted,
4.але сніг розтанув,
and
і
5.there was no skiing or skating.
5.на ковзанах та на лижах не каталися.
FEW LETTERS
МАЛА КІЛЬКІСТЬ ЛІТЕР
FORM MANY WORDS
УТВОРЮЄ БАГАТО СЛІВ
AND VERY MANY SENTENCES
І ДУЖЕ БАГАТО РЕЧЕНЬ
1.Letters make words.
1.Літери складають слова.
2.Words make sentences.
2.Слова складають пропозиції.
3.Letters are few.
3.Букв мало.
4.Only twenty-six.
4.Усього лише двадцять шість.
5.Words are many.
5.Слов багато.
6.Many thousand words.
6.Багато тисяч слів.
7.Words make sentences.
2.Слова утворюють речення.
8.Very many sentences.
8.Дуже багато речень.
9.Many billions.
9.Багато мільярдів.
10.Billions of sentences.
10.Мільярди речень.
HE SUDDENLY REMEMBERED
ВІН НЕСПОДІВАНО ЗГАДАВ,
AND HE WEPT
І ВІН ЗАПЛАКАВ
1.They came and asked:
1.Вони прийшли і запитали:
2.Was it you
2.Це ти
who were with him?
був із ним?
3.He answered:
3.Він відповів:
4.No. It was not me.
4.Ні. Не я.
5.It was another man.
5.Це був хтось інший.
6.And they left.
6.І вони пішли.
7.And suddenly
7.І раптом
8.he heard something.
8.він почув щось.
9.And he remembered.
9.І він згадав.
10.And he wept.
10.І він заплакав.
BUY NOW
КУПУЙТЕ ЗАРАЗ,
BECAUSE TOMORROW
ТОМУ ЩО ЗАВТРА
DOLLAR WILL GO DOWN
ДОЛАР ВПАДЕ
1.Whatever you do,
1.Що б ви не робили,
you must remember one thing:
ви повинні пам'ятати одне:
2.Prices always go up,
2.Ціни завжди йдуть вгору,
while
в той час, як
3.Dollar always goes down.
3.Долар завжди йде вниз.
4.What is cheap today,
4.Те, що дешево сьогодні,
5.Will be expensive tomorrow.
5.буде дорого завтра.
6.If you buy,
6.Якщо ви купуєте,
7.buy now.
7.купуйте зараз.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.absence
2.answered
3.away
4.billions
5.cause
6.cheap
7.chinese
8.copies
9.dollar
10.expensive
11.fortune
12.guitar
13.indeed
14.listening
15.melted
16.million
17.most
18.patty
19.prices
20.queen
21.salad
22.sally
23.scotch
24.scotland
25.sell
26.skated
27.skating
28.skiing
29.sold
30.studying
31.task
32.tie
33.tommy
34.wept
35.whatever
36.whiskey
37.wore
38.would
Learned total: 932