Урок 26

<< - Урок №25Урок №27 - >>
розмовна практика
<< - Урок №25Урок №27 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

THEY ARE IN THE YARD
ВОНИ НА ДВІРІ
AND
І
THEY ARE VERY HAPPY
ВОНИ ДУЖЕ ЩАСЛИВІ
Mr.Smith is planting flowers.
Містер Сміт садить квіти.
Mrs. Smith is drinking lemonade
Місіс Сміт п'є лимонад
and reading a book.
та читає книгу.
Mary and Billy Smith are playing
Мері та Біллі Сміт грають
with the dog.
з собакою.
And Sam Smith are sleeping.
А Сем Сміт спить.
The Smith family
Сім'я Сміт
is very happy today.
дуже щасливі сьогодні.
It's a beautiful day
Прекрасний день,
and they're at home in the yard.
і вони вдома у дворі.
IF YOU WANT HER
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЩОБ ВОНА
TO KNOW NOTHING,
НІЧОГО НЕ ЗНАЛА,
SAY NOTHING TO HER
НІЧОГО ЇЙ НЕ КАЖІТЬ
1.Say nothing to her.
1.Нічого їй не кажіть.
2.She knows nothing.
2.Вона нічого не знає.
3.When she comes,
3.Коли вона прийде,
4.you must say nothing.
4.ви не повинні нічого говорити.
5.She must not know.
5.Вона не повинна знати.
6.But if you say,
6.Але якщо ви скажете,
7.she will know everything.
7.вона знатиме все.
8.It will be very bad.
8.Це буде дуже погано.
IT IS DIFFICULT TO WRITE
ВАЖКО ПИСАТИ
LONG EXERCISES
ДОВГІ ВПРАВИ,
BUT THE SHORT ARE EASY
АЛЕ КОРОТКІ - ЛЕГКІ
1.These are written.
1.Ці - письмові.
2.What?
2.Що?
3.Exercises.
3.Вправи.
4.Have you written them?
4.Ви написали їх?
5.No, no me. She too.
5.Ні. не я. Вона також.
6.I have written the shortest,
6.Я написав найкоротші,
7.and
7.а
8.she has written the longest.
8.вона написала найдовші.
9.You see,
9.Бачите,
10.to write exercises
10.писати вправи
is very difficult.
дуже важко.
HE BROUGHT WHAT HE WROTE,
ВІН ПРИНІС ТЕ, ЩО ВІН НАПИСАВ,
AND IT WAS QUITE GOOD
І ЦЕ БУЛО ДУЖЕ ДОБРЕ
1.He wrote it
1.Він написав це.
2.And he brought it.
2.І він це приніс.
3.Did he?
3.Принес?
4.He did.
4.Він приніс.
5.And was it good?
5.І це було добре?
6.It was.
6.Було.
7.What he wrote was good.
7.Те, що він написав, було добре.
COME EARLY TOMORROW
ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА З РАНКУ
1.I am sorry.
1.Мені дуже шкода.
2.We close.
2.Ми закриваємо.
3.It is late.
3.Вже пізно.
4.Work is finished.
4.Робота закінчена.
5.Come tomorrow.
5.Приходите завтра.
6.Work starts early.
6.Робота починається рано вранці.
I WILL NOT MIND. NEVER
Я НЕ БУДУ ПРОТИ. НІКОЛИ
1.He has come with me.
1.Він прийшов зі мною.
2.Do you mind?
2.Ви заперечуєте?
3.Not at all.
3.Зовсім ні.
4.I do not mind at all.
4.Я зовсім не заперечую.
5.He is a very pleasant person.
5.Він - дуже приємна людина.
6.He can come
6.Він може приходити
as often as he can.
коли захоче.
7.I will be very glad.
7.Я буду дуже радий.
8.I will never mind.
8.Я абсолютно не заперечуватиму.
IT MUST BE SOMEWHERE HERE.
ЦЕ ПОВИННО БУТИ ГДЕ ТУТ.
LET US TRY FURTHER ON
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ДАЛІ
1.We shall go on now.
1.Ми підемо далі зараз.
2.Where ?
2.Де?
3.Just here.
3.Прямо тут.
4.At the place
4.У місці,
where we stopped
де ми зупинилися
Last night.
вчора ввечері.
5.This place is quite familiar.
5.Це місце досить знайоме.
6.I think we read it
6.Я думаю, ми читали це
yesterday.
вчора.
7.Let us try somewhere
7.Давайте спробуємо десь
further on.
далі.
MY HEADACHE WILL PASS
МОЯ ГОЛОВНА БІЛЬ ПРОЙДЕ,
IF I LIE DOWN AND REST
ЯКЩО Я ЛЯЖУ І ВІДПОЧИНУ
1.I can not go
1.Я не можу йти,
because
тому що
2.my head aches.
2.моя голова болить.
3.I shall not go,
3.Я не піду,
but
а
4.I shall lie down and rest.
4.я ляжу і відпочину.
5.And then
5.І тоді
6.I can go.
6.я можу йти.
7.It will pass.
7.Вона пройде.
TO READ AND TO DRAW
ЧИТАТИ І МАЛЮВАТИ -
ARE VERY DIFFERENT THINGS.
ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ.
ONE HAS NOTHING TO DO
ОДНЕ НЕ МАЄ НІЧОГО СПІЛЬНОГО
WITH THE OTHER
З ДРУГИМ
1.Reading and drawing
1.Читання та малювання -
are not the same things.
Це не одне і те ж.
2.There are people
2.Є люди,
who can read.
які вміють читати.
3.But they cannot draw.
3.Але вони не вміють малювати.
4.And
4.І
there are people
є люди,
who can draw.
які вміють малювати.
5.But they cannot read.
5.Але вони не можуть читати.
6.Or maybe they can.
6.Або може бути, вміють.
7.But they usually don't.
7.Але вони зазвичай не читають.
8.Reading and drawing
8.Читання та малювання
usually have nothing to do
зазвичай немає нічого спільного
with each other.
один з одним.
TWO LUMPS IS ENOUGH.
ДВА КУСКИ - ВИСТАЧИТЬ.
NOT VERY SWEET
НЕ ДУЖЕ СОЛОДКИЙ
1.Do you want tea?
1.Ви хочете чаю?
2.Yes.
2.Так.
3.I do.
3.Хочу.
4.Sweet or bitter?
4.Солодкий чи гіркий?
5.Sweet,please.
5.Солодкий, будь ласка.
6.How many lumps?
6.Скільки шматків?
7.Two
7.Два.
8.Two is enough.
8.Два - достатньо.
9.Thank you.
9.Дякую вам.
WHAT IS THE DATE TODAY?
ЯКЕ СЬОГОДНІ ЧИСЛО?
1.What is the date?
1.Яке число?
2.The twenty-third.
2.Двадцять третє.
3.I see.
3.Зрозуміло.
4.And what is the day of the week ?
4.А який день тижня?
5.it is Sunday.
5.Неділя.
6.Oh! I like Sunday very much.
6.О! Я дуже люблю неділю.
7.We do not go to school.
7.Ми не йдемо до школи.
8.Tomorrow is Monday,
8.Завтра - понеділок,
twenty-fourth.
двадцять четверте.
HE IS A PUPIL
ВІН - УЧЕНЬ,
АЛЕ
АЛЕ
HIS SCHOOL IS NOT TOO GOOD
ЙОГО ШКОЛА НЕ ДОСИТЬ ХОРОША
1.HE IS a PUPIL.
1.ВІН - УЧЕНЬ.
2.OF WHAT SCHOOL?
2.ЯКОЇ ШКОЛИ?
3.OF SCHOOL NUMBER THREE.
3.ШКОЛИ НОМЕР ТРИ.
4.OH,I KNOW THIS SCHOOL.
4.О, Я ЗНАЮ ЦЮ ШКОЛУ.
5.WHAT DO YOU THINK OF It?
5.ЩО ВИ ДУМАЄТЕ ПРО НЕЇ?
6.I DO NOT THINK MUCH OF It.
6.Я не думаю багато про неї.
7.It IS NOT a GOOD SCHOOL.
7.ЦЕ НЕ ХОРОША ШКОЛА.
8.SCHOOL NUMBER TWO
8.ШКОЛА НОМЕР ДВА -
IS BETTER.
КРАЩЕ.
9.MUCH BETTER.
9.НАБАГАТО КРАЩЕ.
I AM WAITING FOR YOU.
Я ЧЕКАЮ ВАС.
THAT IS SPLENDID
ЦЕ ЧУДОВО
1.Are you there?
1.Ви там?
2.Of course,
2.Звичайно,
3.I am here.
3.я тут.
4.What are you doing?
4.Що ви робите?
5.Waiting.
5.Чекаю.
6.I am waiting for your call.
6.Я чекаю на ваш дзвінок.
7.That is splendid.
7.Це чудово.
8.If you wait a little more,
8.Якщо ви зачекайте ще трішки,
I will come.
я прийду.
9.Wait a few minutes,
9.Почекайте кілька хвилин,
10.and
10.і
11.you will see me.
11.ви мене побачите.
THIS THING DOES NOT WORK
ЦЯ РІЧ НЕ ПРАЦЮЄ,
THOUGH IT IS QUITE NEW
ХОЧА ВОНА ЗОВСІМ НОВА
1.This thing is quite new.
1.Ця річ зовсім нова.
2.I bought it yesterday.
2.Я купив це вчора.
3.I thought it was quite good.
3.Я думав, що це досить гарне.
4.But it does not work.
4.Але воно не працює.
5.Though it is quite new,
5.Хоча це - зовсім нове,
6.it does not work.
6.воно не працює.
7.I do not know
7.Я не знаю,
8.what to do with it.
8.що з цим робити.
MAGI ARE PEOPLE
МАГИ - ЛЮДИ,
WHO KNOW MANY THINGS
ЯКІ ЗНАЮТЬ БАГАТО РЕЧЕЙ
1.Some people know the future.
1.Деякі люди знають майбутнє.
2.They are magi.
2.Вони - маги.
3.They know everything.
3.Вони знають все.
4.But they do not talk much.
4.Але вони не розмовляють багато.
5.They know a lot
5.Вони знають багато,
6.but
6.але
7.they say nothing.
7.вони не говорять нічого.
8.Magi say nothing.
8.Маги не кажуть нічого.
LADIES ARE WELCOME.
ДАМИ - БАЖАНІ.
THEY ARE COMING FOR THE ROSES.
ВОНИ ПРИХОДЯТЬ ЗА ТРОЯНАМИ.
1.Could you please
1.Могли б ви, прошу вас,
hand me those red roses ?
передати мені ті червоні троянди?
2.With pleasure.
2.Із задоволенням.
3.However,it would be better
3.Однак, було б краще
to leave them for the ladies.
залишити їх для жінок.
4.Are the ladies coming too?
4.Дами приходять теж?
5.Yes,they coming very soon.
5.Так, вони приходять дуже скоро.
6.In half-an-hour.
6.Через півгодини.
7.Ladies are always late.
7.Дами завжди бувають пізно.
8.And always welcome.
8.І завжди бажані.
UNLUCKY VIEWERS
НЕЩАСНІ ГЛЯДАЧІ
HAVE SEEN THE FILM.
БАЧИЛИ ФІЛЬМ.
AND SO HAVE I
І Я ТАКОЖ
1.You are lucky
1.Вам повезло,
not to have seen that film.
що ви не бачили цей фільм.
2.I have seen it,
2.Я бачив його,
3.unfortunately.
3.на жаль.
4.All my life
4.Все життя
5.I will be sorry
5.я буду жаліти,
6.to have seen it.
6.що бачив його.
7.All other viewers
7.Всі інші глядачі
must be sorry, too,
напевно, шкодують теж.
8.I am sure.
8.Я впевнений.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.aches
2.bitter
3.bought
4.date
5.familiar
6.further
7.future
8.ladies
9.lemonade
10.lie
11.longest
12.lucky
13.lumps
14.magi
15.maybe
16.monday
17.pass
18.planting
19.pleasant
20.pleasure
21.rest
22.roses
23.shortest
24.sleeping
25.somewhere
26.sweet
27.viewers
28.welcome
Learned total: 963