Урок 28

<< - Урок №27Урок №29 - >>
розмовна практика
<< - Урок №27Урок №29 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

THEY ARE ABSENT.
ВОНИ ВІДСУТНІ,
WHAT A SHAME !
ЯКИЙ СОРОМ!
What a shame !
Який сором!
Everybody in my English class
Всі в моєму англійському класі
is absent today.
відсутні сьогодні.
Everybody except me.
Все окрім мене.
But I am present.
А я присутній.
What a shame !
Який сором!
WE REST IN SUMMER.
МИ ВІДПОЧИВАЄМО ВЛІТКУ.
BUT TERROR IS SOON
АЛЕ СКОРО БУДЕ ЖАХ
1.This is summer.
1.Літо.
2.We rest.
2.Ми відпочиваємо.
3.It is good at the lake.
3.Добре на озері.
4.I do nothing.
4.Я нічого не роблю.
5.But
5.Але
6.school is very soon.
6.скоро йти до школи.
7.Literature and mathematics.
7.Література та математика.
8.It is terror.
8.Це - жах.
THE ENGLISH
АНГЛІЙЦІ
UNDERSTAND THE DIFFERENCE
РОЗУМІЮТЬ РІЗНИЦЮ
BETWEEN TEA AND SOUP.
МІЖ ЧАЙОМ І СУПОМ.
1.SOME PEOPLE LIKE TO EAT
1.ДЕЯКІ ЛЮДИ ЛЮБЯТЬ ЇСТИ
ENGLISH FOOD.
АНГЛІЙСЬКУ ЇЖУ.
2.FOR EXAMPLE,SOUP.
2.НАПРИКЛАД, СУП.
3.ENGLISGH SOUP IS LIKE WATER.
3.АНГЛІЙСЬКИЙ СУП - ЯК ВОДА.
4.AND TEA,TOO.
4.І ЧАЙ ТЕЖ.
5.TEA IS LIKE WATER,TOO.
5.ЧАЙ - ЯК ВОДА ТЕЖ.
6.ENGLISH TEA,
6.АНГЛІЙСЬКИЙ ЧАЙ,
7.OF COURSE.
7.ЗВИЧАЙНО.
EVERYBODY CAN DO IT
ВСІ МОЖУТЬ ЦЕ ЗРОБИТИ,
BECAUSE IT IS POSSIBLE.
ТОМУ ЩО ЦЕ МОЖЛИВО.
1.I CAN DO IT
1.Я МОЖУ РОБИТИ ЦЕ,
2.AND
2.І
3.YOU CAN DO IT.
3.ВИ МОЖЕТЕ РОБИТИ ЦЕ.
4.AND
4.І
5.SHE CAN DO IT.
5.ВОНА МОЖЕ РОБИТИ ЦЕ.
6.EVERYBODY CAN DO IT
6.ВСІ МОЖУТЬ РОБИТИ ЦЕ,
7.BECAUSE
7.Тому що
9.IT IS POSSIBLE.
9.ЦЕ - МОЖЛИВО.
EVERYBODY WAS HAPPY
ВСІ БУЛИ ЩАСЛИВІ,
BUT
АЛЕ
SHE CRIED
ВОНА ПЛАКАЛА,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
SHE WAS ALONE
ВОНА БУЛА САМОТНЯ,
AND NOT WITH HIM.
А НЕ З НИМ.
1.THEY MET HER AT THE AIRPORT.
1.ВОНИ ЗУСТРІЛИ ЇЇ В АЕРОПОРТУ.
2.EVERYBODY WAS HAPPY.
2.ВСІ БУЛИ ЩАСЛИВІ.
3.THEY SMILED.
3.ВОНИ Усміхалися.
4.THEY CRIED.
4.ВОНИ ПЛАКАЛИ.
5.THEY KISSED.
5.ВОНИ ЦІЛЮВАЛИСЯ.
6.BUT
6.АЛЕ
7.THEY WERE SORRY
7.ВОНИ шкодували,
8.THAT
8.ЩО
9.SHE CAME ALONE.
9.ВОНА ПРИШЛА САМА.
10.HE WAS NOT WITH HER.
10.ВІН БУВ НЕ З НЕЮ.
11.HE STAYED THERE.
11.ВІН ЗАЛИШИВСЯ ТАМ.
SHE THOUGHT
ВОНА ДУМАЛА
IT WAS NEARLY THE SAME,
ЦЕ БУЛО МАЙЖЕ ТЕ САМЕ,
BUT IT WAS DIFFERENT
АЛЕ БУЛО ІНШЕ
1.When she saw it,
1.Коли вона побачила це,
2.she took it, because
2.вона взяла це, тому що
3.she thought that
3.вона думала, що
4.it was the same.
4.це було те саме.
5.But we told her that
5.Але ми сказали їй, що
6.it was nearly the same.
6.це було майже те ж саме,
7.But really it was different.
7.але насправді це було інше.
SHE SAW ME AND SHE REMEMBERS
ВОНА МЕНЕ БАЧИЛА, І ВОНА ПАМ'ЯТАЄ
1.Walking in the street
1.Ідучи вулицею,
2.she looked at me.
2.вона подивилася на мене.
3.She said:
3.Вона сказала:
4.I know you.
4.Я вас знаю.
5.You sat near me
5.Ви сиділи поряд зі мною
6.at the movies.
6.у кіно.
7.Yesterday.
7.Вчора.
8.It was yesterday.
8.Це було вчора.
9.I remember it very well.
9.Я це дуже добре пам'ятаю.
THEY SAT AND LISTENED
ВОНИ СИДІЛИ І СЛУХАЛИ,
AND
І
WE TAUGHT THEM QUICKLY
МИ ЇХ ШВИДКО НАВЧИЛИ
1.They sat late into the night.
1.Вони сиділи до пізньої ночі.
2.And they listened.
2.І вони слухали.
3.We taught and they listened.
3.Ми вчили, а вони слухали.
4.They knew nothing
4.Вони нічого не знали,
and we taught them.
і ми їх навчили.
5.They learned very quickly.
5.Вони дуже швидко навчилися.
6.And soon
6.І скоро
7.they knew everything.
7.вони вже все знали.
BECAUSE OF TRAFFIC JAM
ЧЕРЕЗ ДОРОЖНІЙ ЗАТОР
I COULD NOT COME IN TIME
Я НЕ МІГ ПРИЙТИ ВЧАСНО
1.COULD YOU NOT COME IN TIME ?
1.ВИ НЕ МОГЛИ ПРИЙТИ ВЧАСНО ?
2.NO. I COULD NOT.
2.НІ. НЕ МІГ.
3.I COULD NOT COME IN TIME.
3.Я НЕ МІГ ПРИЙТИ ВЧАСНО.
4.I AM SORRY.
4.МЕНІ ДУЖЕ шкода.
5.I WAS LATE
5.Я Спізнився,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
MY CAR GOT STUCK
МОЯ МАШИНА ЗАСТЯГЛА
IN A TRAFFIC JAM.
У ТРАНСПОРТНІЙ ПРОБЦІ.
6.IT WAS A TERRIBLE SITUATION.
6.ЦЕ БУЛА ЖАХЛИВА СИТУАЦІЯ.
7.I WASTED SEVERAL HOURS.
7.Я ВТРАТИВ КІЛЬКА ГОДИН.
8.I WAS ALMOST CHOCKED
8.Я майже задихнувся.
9.BY THE FUMES.
9.ВІД ГАЗІВ.
DO NOT WAIT.
НЕ ЧЕКАЙТЕ.
I AM CALLING
Я ДЗВОНЮ
TO SAY
ЩОБ СКАЗАТИ,
I AM NOT COMING.
ЩО Я НЕ ПРИЙДУ.
1.WHAT ARE YOU DOING ?
1.ЩО ВИ РОБИТЕ?
2.I AM EXPECTING YOU.
2.Я ЧЕКАЮ ВАС.
3.YOU PROMISED TO COME
3.ВИ ОБІЦЯЛИ ПРИЙТИ,
4.AND I AM WAITING.
4.І Я ЧЕКАЮ.
5.BUT YOU ARE NOT COMING.
5.АЛЕ ВИ НЕ ПРИХОДИТЕ.
6.WHY ARE YOU PHONING ?
6.ЧОМУ ВИ ТЕЛЕФОНУЄТЕ ?
7.TO SAY
7.ЩОБ СКАЗАТИ,
8.I AM NOT COMING.
8.ЩО Я НЕ ІДУ.
9.I AM SORRY.
9.МЕНІ ДУЖЕ шкода.
EVERYONE CAN START LEARNING
ВСІ МОЖУТЬ ПОЧАТИ ВЧИТИСЯ,
BUT
АЛЕ
ONLY SOME CAN GO ON
ЛИШЕ ДЕЯКІ МОЖУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ
1.AT INFANT SCHOOL
1.У ШКОЛІ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
THEY PLAY AND DRAW,
ГРАЮТЬ І МАЛЮЮТЬ,
2.THEN
2.Потім
3.AT JUNIOR SCHOOL
3.У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ
THEY BEGIN TO STUDY.
ПОЧИНАЮТЬ ВЧИТИСЯ.
4.FROM ELEVEN
4.З ОДИННАДЦЯТИ РОКІВ
THE REAL SCHOOL BEGINS.
ПОЧИНАЄТЬСЯ СПРАВЖНЯ ШКОЛА.
5.IT IS THE SECONDARY SCHOOL.
5.ЦЕ - СЕРЕДНЯ ШКОЛА.
6.IT IS NOT FOR ALL.
6.ЦЕ - НЕ ДЛЯ ВСІХ.
7.IT IS FOR THOSE
7.ВОНА - ДЛЯ ТИХ,
WHO WANT TO STUDY.
ХТО ХОЧЕ ВЧИТИСЯ.
8.THE SIXTH FORM IS THE LAST.
8.ШОСТИЙ КЛАС - ОСТАННІЙ.
9.THEY STUDY MANY SUBJECTS.
9.ВОНИ ВИВЧАЮТЬ БАГАТО ПРЕДМЕТІВ.
THOSE WHO STUDY MUCH
ТІ, ХТО БАГАТО ВЧАТЬСЯ
AND DO SUMS
І ВИРІШУЮТЬ ЗАВДАННЯ,
BECOME DOCTORS,
СТАЮТЬ ДОКТОРАМИ,
BUT
АЛЕ
MANY PEOPLE
БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ
GET OTHER PROFESSIONS
ОТРИМАЮТЬ ІНШІ ПРОФЕСІЇ
1.He lives in town.
1.Він живе у місті.
2.He works at a factory.
2.Він працює на заводі.
3.Far from home.
3.Далеко від будинку.
4.He takes a bus.
4.Він їздить автобусом.
5.He studies.
5.Він навчається.
6.He is going to be a doctor.
6.Він збирається стати лікарем.
7.Mother is thirty-eight.
7.Мамі тридцять вісім років.
8.She has a fair hair.
8.У неї русяве волосся.
9.Brother is in the second.
9.Брат у другому класі.
10.He does not like to do sums.
10.Він не любить вирішувати завдання.
11.He is going to be a driver.
11.Він збирається стати водієм.
12.He is too lazy.
12.Він занадто лінивий.
THE CANNIBAL'S WIFE SAID
ДРУЖИНА ЛЮДОЇДА СКАЗАЛА,
THAT THE BOYS WERE TOO THIN
ЩО ХЛОПЦІ ЗАНАДТО ХУДІ,
TO EAT
ЩОБ ЇХ ЇСТИ,
AND SAVED THEM
І ВРЯТУВАЛА ЇХ
1.When the boys heard
1.Коли хлопчики почули
the knock at the door,
стукіт у двері,
2.They hid under the bed.
2.Вони сховалися під ліжко.
3.But then the cannibal came in
3.Але потім увійшов людожер,
4.and found them at once.
4.і відразу їх знайшов.
5.He wanted to eat them
5.Він хотів з'їсти їх
immediately,
негайно,
but
але
6.his wife told him to wait
6.Його дружина сказала, щоб він зачекав
till they got fatter.
поки вони погладшають.
7.She was sorry for the boys
7.Вона жаліла хлопчиків,
and
і
8.did not want
8.не хотіла,
the cannibal to eat them.
щоб людожер з'їв їх.
WHEN YOU DISCRIMINATE,
КОЛИ ВИ РОЗРІЗНЯЄТЕ,
YOU UNDERSTAND
ВИ РОЗУМІЄТЕ
1.This word is read with a long O.
1.Це слово читається з довгим О.
2.If you pronounce it with short O,
2.Якщо ви скажете його з коротким О,
3.these are two different words.
3.це - два різні слова.
4.When you discriminate sounds,
4.Коли ви розрізняєте звуки,
5.you discriminate words.
5.ви розрізняєте слова.
6.Then you understand speech.
6.Тоді ви розумієте мову.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.airport
2.begin
3.begins
4.cannibal
5.chocked
6.discriminate
7.driver
8.englisgh
9.except
10.expecting
11.fatter
12.found
13.fumes
14.hid
15.hours
16.immediately
17.infant
18.jam
19.junior
20.kissed
21.lake
22.lazy
23.listened
24.literature
25.mathematics
26.phoning
27.possible
28.present
29.promised
30.quickly
31.real
32.secondary
33.several
34.shame
35.smiled
36.sounds
37.speech
38.stuck
39.subjects
40.sums
41.taught
42.terror
43.traffic
44.wasted
Learned total: 1042