Урок 32

<< - Урок №31Урок №33 - >>
розмовна практика
<< - Урок №31Урок №33 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

IN A GOOD APARTMENT
У ХОРОШІЙ КВАРТИРІ
THE VIEW IS
ВИД -
ONE OF THE MOST IMPORTANT
ОДНА З НАЙВАЖЛИВИХ
CONVENIENCES.
ЗРУЧНОСТЕЙ.
1.YOU WILL LIKE YOUR
1.ВАМ Сподобається
NEW APARTMENT,
ВАША НОВА КВАРТИРА,
2.I AM SURE.
2.Я Впевнений.
3.IT HAS
3.ВОНА МАЄ
ALL MODERN CONVENIENCES.
ВСІ СУЧАСНІ Зручності.
4.WHAT IS THE FLOOR ?
4.ЯКИЙ ПОВЕРХ ?
5.THE FIFTEENTH.
5.П'ятнадцятий.
6.A LITTLE TOO HIGH,I AM AFRAID.
6.БОЮСЯ, ЩО ТРОХИ ВИСОКО.
7.TRUE.
7.ПРАВДА,
8.BUT INSTEAD
8.АЛЕ НАТЕ
9.YOU HAVE A GOOD VIEW.
9.У ВАС ХОРОШИЙ ВИД.
I SHALL PREPARE IT,
Я ПРИГОТУЮ ЦЕ,
NO DOUBT.
БЕЗ СУМНІВУ.
IT WILL BE READY.
ЦЕ БУДЕ ГОТОВО.
1.IT WILL BE READY.
1.ЦЕ БУДЕ ГОТОВО.
2.WHEN ?
2.КОЛИ?
3.NEXT TIME.
3.У НАСТУПНИЙ РАЗ.
4.WHY NOT NOW ?
4.ЧОМУ НЕ ЗАРАЗ ?
5.I AM SORRY.
5.Я шкодую.
6.I COULD NOT PREPARE IT
6.Я НЕ МІГ ПРИГОТУВАТИ ЦЕ
THIS TIME.
НА ЦЕЙ РАЗ.
7.IT IS NOT READY.
7.ЦЕ НЕ ГОТОВО.
8.NEXT TIME
8.У НАСТУПНИЙ РАЗ
IT WILL BE READY.
ЦЕ БУДЕ ГОТОВО.
9.NO DOUBT.
9.БЕЗ СУМНІВ.
DID YOU HEAR
ВИ ЧУЛИ
THAT WHISPERING SOUND ?
ТОЙ ШЕПОЧУЩИЙ ЗВУК ?
1.He came and said:
1.Він прийшов і сказав:
2.Listen !
2.Послухайте!
3.Can you hear ?
3.Ви чуєте?
4.No.
4.Ні.
5.I can hear nothing.
5.Я нічого не чую.
6.Nothing at all.
6.Цілком.
7.And you ?
7.А ви?
8.Can you hear ?
8.Ви чуєте?
9.I hear a weak sound,
9.Я чую слабкий звук,
10.as if
10.ніби
11.someone is whispering.
11.Хтось шепоче.
THEY WANTED HIM TO UNDERSTAND
ВОНИ ХОТІЛИ ЩОБ ВІН ЗРОЗУМІВ
WITHOUT SAYING
НІЧОГО НЕ КАЖУЧИ
1.He did not understand
1.Він не розумів,
what they wanted.
що вони хотіли.
2.He tried to understand.
2.Він спробував зрозуміти.
3.But he could not.
3.Але він не міг.
4.They themselves said nothing.
4.Вони самі нічого не сказали.
5.They simply wanted
5.Вони просто хотіли
to spoil his life.
зіпсувати його життя.
6.They wanted him to understand
6.Вони хотіли, щоб він зрозумів,
what they wanted
що їм потрібно
7.without saying.
7.без розмови.
TO DRINK INDIA TEA EVERY DAY
Я П'Ю ІНДІЙСЬКИЙ ЧАЙ КОЖНИЙ ДЕНЬ,
MAKES ME FEEL COMFORTABLE
І ПОЧУВАЮ СЕБЕ КОМФОРТНО
1.WOULD YOU LIKE SOME TEA ?
1.ХОЧЕТЕ ЧАЮ?
2.VERY MUCH SO.
2.ВЕЛЬМИ.
3.I WOULD, OF COURSE.
3.Я ХОТІВ БИ, Звісно.
4.WITHOUT TEA
4.БЕЗ ЧАЮ
I FEEL VERY UNCOMFORTABLE.
Я ПОЧУВАЮ СЕБЕ НЕЗРУЧНО,
5.TO TELL YOU THE TRUTH,
5.ЧЕСНО КАЖУЧИ,
6.I DRINK TEA EVERY DAY.
6.Я П'Ю ЧАЙ КОЖНИЙ ДЕНЬ
7.WHICH TEA ?
7.ЯКИЙ ЧАЙ?
8.INDIA TEA, OF COURSE.
8.ІНДІЙСЬКИЙ ЧАЙ, Звісно.
EXERCISES ARE WRITTEN
ВПРАВИ - ПИСЬМОВІ.
1.THEY GAVE US EXERCISES
1.ВОНИ ДАЛИ НАМ ВПРАВИ,
2.AND
2.І
3.WE HAVE DONE THEM.
3.МИ ЗРОБИЛИ ЇХ.
4.WE HAVE WRITTEN THEM.
4.МИ НАПИСАЛИ ЇХ.
5.EXERCISES ARE READY.
5.ВПРАВИ ГОТОВІ.
6.THEY ARE DONE.
6.ВОНИ ЗРОБЛЕНІ.
7.AND THEY ARE WRITTEN.
7.І ВОНИ НАПИСАНІ.
FIRST
СПОЧАТКУ
CHILDREN GO TO INFANT SCHOOL,
ДІТИ ХОДЯТЬ У ШКОЛУ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ,
THEN TO JUNIOR,
ПОТІМ У МОЛОДШУ,
AND THEN TO SECONDARY
І ПОТІМ У СЕРЕДНЮ
1.IN INFANT SCHOOL
1.В ШКОЛІ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
THEY BEGIN TO DRAW.
ВОНИ ПОЧИНАЮТЬ МАЛЮВАТИ.
2.WHAT DO CHILDREN LEARN
2.ЧОМУ ВЧАТЬСЯ ДІТИ
IN JUNIOR SCHOOL ?
В ШКОЛІ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ?
3.THEY LEARN TO READ.
3.ВОНИ ВЧАТЬСЯ ЧИТАТИ.
4.AND TO WRITE,
4.І ПИСАТИ,
6.AND
6.І
7.TO DO MATH.
7.Вирішувати завдання.
8.AT ELEVEN
8.В ОДИННАДЦЯТЬ РОКІВ
9.TO WHAT SCHOOL
9.У ЯКУ ШКОЛУ
DO CHILDREN GO ?
ХОДЯТЬ ДІТИ?
10.THEY GO
10.ВОНИ ХОДЯТЬ
11.TO SECONDARY SCHOOL.
11.У СЕРЕДНЮ ШКОЛУ.
WHAT YOU SAY IS VERY FUNNY
ТЕ, ЩО ВИ КАЖЕТЕ - ДУЖЕ СМІШНО
1.Ha-ha-ha !
1.Ха-ха-ха!
2.It is very funny.
2.Це дуже смішно.
3.You say it
3.Ви кажете це,
and
і
4.it is very funny.
4.це дуже смішно.
5.What you say is funny.
5.Те, що ви кажете смішно.
6.What I say is not funny.
6.Те, що я кажу - не смішно.
7.But what you say is funny.
7.А те, що ви кажете смішно.
I WANT TO SEE
Я ХОЧУ БАЧИТИ,
IF IT IS GOOD OR BAD
ДОБРЕ ЦЕ ЧИ ПОГАНО
1.Let us see,
1.Побачимо,
2.how it is.
2.як справи.
3.You say,
3.Ви кажете,
4.it is good.
4.що добре.
5.But
5.Але
6.I want to see,
6.я хочу подивитися,
7.if it is good.
7.Чи добре це.
8.I want to see.
8.Я хочу подивитися.
I WANT TO GO TO SEA
Я ХОЧУ ПІТИ У МОРЕ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS BEAUTIFUL
ВОНО КРАСИВЕ
1.The sea is beautiful.
1.Море - красиве.
2.Look !
2.Дивіться!
3.Do you see ?
3.Бачите?
4.I do.
4.Бачу.
5.Do you see the ship ?
5.Ви бачите корабель?
6.No, I do not.
6.Ні, не бачу.
7.Where is it ?
7.Де він?
8.There, very far.
8.Там, дуже далеко.
9.Oh, I see now.
9.О, тепер я бачу.
10.It is beautiful.
10.Це красиво.
11.I want to go to sea.
11.Я хочу піти в море.
I WANT TO UNDERSTAND
Я ХОЧУ ЗРОЗУМІТИ
THE THINGS
РЕЧІ,
THAT YOU SAY
ЩО ВИ КАЖЕТЕ
1.What do you want ?
1.Що ви хочете?
2.I want to understand.
2.Я хочу зрозуміти.
3.To understand what ?
3.Зрозуміти що?
4.What you say.
4.Те, що ви кажете?
5.I want to understand it.
5.Я хочу це зрозуміти.
6.You say many things
6.Ви кажете багато речей,
and
і
7.I want to understand.
7.я хочу зрозуміти.
LEAVE AND NEVER STOP
ЙДИ І НІКОЛИ НЕ ЗУПИНЯЙСЯ
1.Take it and leave.
1.Візьміть це і йдіть.
2.Leave now.
2.Ідіть зараз.
3.Do not stop.
3.Не зупиняйтеся.
4.If you stop,
4.Якщо ви зупинитесь,
5.you are lost.
5.ви пропали.
6.Never stop,
6.Ніколи не зупиняйтеся,
7.please.
7.Будь ласка.
LET HIM GO
ХАЙ ВІН ЙДЕ
AND NEVER COME
І НІКОЛИ НЕ ПРИХОДИТЬ
1.Give him this.
1.Дайте йому це.
2.There are many here.
2.Тут багато.
3.Take one and give him.
3.Візьміть один і дайте йому.
4.And
4.я
5.let him go.
5.хай він іде.
6.Let him take it and go.
6.Нехай він візьме це і йде.
7.And please
7.І будь ласка,
8.let him never come
8.хай ніколи не приходить.
I AM EXPECTING YOU.
Я ВАС ЧЕКАЮ.
WELCOME
ЛАСКАВО ПРОСИМО
1.Who is coming ?
1.Хто йде?
2.Me.
2.Я
3.Who - me ?
3.Хто - я?
4.Me. Paul.
4.Я. Павло.
5.Ah ! It is you !
5.А! Це ви !
6.Welcome.
6.Ласкаво просимо.
7.I am expecting you.
7.Я на вас чекаю.
8.I am very glad.
8.Я дуже радий.
9.Come in, please.
9.Будь ласка, заходьте.
THE WEST PART OF THE CITY IS BUSY.
ЗАХІДНА ЧАСТИНА МІСТА - ЖВАВА.
IT HAS MANY DEPARTMENT STORES
ТАМ БАГАТО УНІВЕРМАГІВ
1.To the west is
1.На захід -
the area known as the WESTEND.
район, відомий як ВЕСТЕНД
2.It is best known
2.Він найкраще відомий
to rich tourists.
багатим туристам.
3.Ox street with department stores
3.Вулиця Окс з універмагами -
is for shopping.
для покупок.
4.The largest park is
4.Найбільший парк -
Hide-and-seek Park.
Хайд-енд-сіїк Парк.
5.Parliament is along the bank.
5.Парламент - уздовж берега.
6.Some squares are busy.
6.Деякі площі - жваві.
THEY COULD NOT CATCH HIM THEN
ВОНИ НЕ МОГЛИ ВПІЙМАТИ ЙОГО ТОДІ,
AND
І
THEY CANNOT CATCH HIM NOW
ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ВПІЙМАТИ ЙОГО ЗАРАЗ
1.They could not catch him.
1.Вони не могли впіймати його.
2.He escaped,
2.Він втік,
and they could not catch him.
і вони не могли впіймати його.
3.He had been in jail, you see.
3.Він був у в'язниці, чи бачите,
4.It was a marvellous jail.
4.Це була чудова в'язниця.
5.No one could escape.
5.Ніхто не міг втекти.
6.But he did.
6.А він втік.
7.Now he is free.
7.Тепер він вільний.
8.They are very sorry.
8.Вони дуже шкодують.
9.But they can do nothing.
9.Але вони нічого не можуть зробити.
10.He is very far.
10.Він вже дуже далеко.
THEY CURED THE WOUND
ВОНИ ВИЛІКУВАЛИ РАНУ
ON MY KNEE
НА МОЄМУ КОЛІНІ,
AND
І
ONLY A WHITE SPOT REMAINED
ЗАЛИШИЛАСЯ ЛИШЕ БІЛА ПЛЯМА
1.I had a wound on my knee,
1.У мене була рана на коліні,
2.and then
2.і тоді
3.they started to cure it.
3.її почали лікувати.
4.Very soon
4.Дуже скоро
5.it was cured.
5.вона вилікувалась.
6.On my knee
6.На моєму коліні
7.only a white spot remained.
7.Залишилася лише біла пляма.
THEY LOVED THEIR COUNTRY
ВОНИ ЛЮБИЛИ СВОЮ КРАЇНУ,
AND THEY FELL
І ВОНИ ВПАЛИ
1.During war people fought.
1.Під час війни люди билися.
2.Pushists were defeated.
2.Пушисти зазнали поразки.
3.They suffered heavy losses.
3.Вони зазнали важких втрат.
4.Today the hero cities
4.Сьогодні міста-герої
are visited by many people.
відвідують багато людей.
5.They leave flowers
5.Вони залишають квіти
to those who fell.
тим, що впали.
6.They loved their country.
6.Вони любили свою країну.
THIS IS QUITE ANOTHER
ЦЕ - ЗОВСІМ ІНША
PAIR OF SHOES
ПАРА ТУФЕЛЬ
1.This time it is better.
1.На цей раз краще.
2.Much better.
2.Набагато краще.
3.In fact,
3.Насправді,
4.it is another pair of shoes.
4.це - інша пара туфель.
5.That pair was not so good.
5.Та пара була не дуже гарною.
6.But this pair is quite good.
6.А ця пара - те, що треба.
THIS JOB REQUIRES
ЦЯ РОБОТА ВИМАГАЄ
ATTENTION AND MEMORY
УВАГИ ТА ПАМ'ЯТІ
1.Listen with attention.
1.Слухайте уважно.
2.Do not miss anything.
2.Нічого не пропускайте.
3.If you miss something,
3.Якщо ви щось пропустите,
4.ask for a repetition.
4.попросіть повторити.
5.This job is very serious.
5.Ця робота - дуже серйозна.
6.You must remember everything.
6.Ви повинні все запам'ятати.
7.You must forget nothing.
7.Ви не повинні нічого забувати.
THIS STUPID CLOCK
ЦЕЙ ДУРНИЙ ГОДИННИК
SHOWS NOTHING BUT TRASH
НЕ ПОКАЗУЄ НІЧОГО, КРІМ СМІТЯ
1.This clock shows trash.
1.Цей годинник показує нісенітницю.
2.It shows five o'clock.
2.Вони показують п'ять годин.
3.But it is trash.
3.Але це - нісенітниця.
4.It is nine o'clock.
4.Зараз дев'ять годин.
6.It is not five.
6.Не п'ять.
THEY SAY NO NOW,
ЗАРАЗ ВОНИ КАЖУТЬ НІ,
BUT THEY WILL SAY YES
АЛЕ ВОНИ СКАЖУТЬ ТАК
ANOTHER TIME
ІНШИМ РАЗОМ
1.I want all of you to hear.
1.Я хочу, щоб ви все чули.
2.At the beginning
2.Спочатку
I told them everything.
я сказав їм все.
3.And what do they say?
3.І що вони кажуть?
4.They say NO.
4.Вони говорять НІ
5.I hate that sound.
5.Я ненавиджу цей звук.
6.It is not correct.
6.Це неправильно.
7.Damn!
7.Чорт забирай!
8.Soon they will say YES.
8.Скоро вони скажуть ТАК.
9.They will say YES another time.
9.Вони скажуть ТАК в інший раз.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.along
2.area
3.attention
4.bank
5.cities
6.conveniences
7.cure
8.cured
9.defeated
10.department
11.doubt
12.during
13.fell
14.fifteenth
15.floor
16.fought
17.heavy
18.hero
19.hide
20.high
21.instead
22.knee
23.largest
24.losses
25.loved
26.marvellous
27.math
28.modern
29.pair
30.remained
31.repetition
32.saying
33.seek
34.serious
35.shopping
36.simply
37.spoil
38.spot
39.squares
40.stores
41.suffered
42.themselves
43.tourists
44.tried
45.uncomfortable
46.view
47.visited
48.war
49.weak
50.west
51.whispering
52.wound
Learned total: 1315