Урок 33

<< - Урок №32Урок №34 - >>
розмовна практика
<< - Урок №32Урок №34 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

I AM GOING TO PASS THE EXAM
Я ЗБИРАЮСЯ ЗДАТИ ІСПИТ
ANOTHER TIME,
ІНШИМ РАЗОМ,
BUT
АЛЕ
IF I FAIL,
ЯКЩО Я ПРОВАЛЮСЯ,
THEY WILL EXPEL ME.
МЕНЕ ВИГОНЯЮТЬ.
1.HAVE YOU PASSED THE EXAM ?
1.ВИ ЗДАЛИ ІСПИТ?
2.NO.I HAVE FAILED.
2.НІ. Я ПРОВАЛИВСЯ.
3.IT IS
3.ЦЕ -
A VERY UNPLEASANT SITUATION.
ДУЖЕ НЕПРИЄМНА СИТУАЦІЯ.
4.WHAT ARE YOU GOING TO DO ?
4.ЩО ВИ ЗБИРАЄТЕСЯ РОБИТИ?
5.I AM GOING TO TRY ANOTHER TIME.
5.Я ЗБИРАЮСЯ СПРОБУВАТИ ЩЕ РАЗ.
6.BUT IF YOU FAIL ?
6.А ЯКЩО ВИ ПРОВАЛИТЕСЯ?
7.THEN THEY WILL EXPEL ME.
7.ТОДІ ВОНИ ВИГОНЯЮТЬ МЕНЕ.
8.THEY WILL SEND ME TO HELL.
8.ВОНИ ПОШЛЮТЬ МЕНЕ В АД.
IF ONCE IS NOT ENOUGH,
ЯКЩО ОДИН РАЗ - НЕДОСТАТО,
DO IT TWICE.
ЗРОБІТЬ ЦЕ ДВІЧІ.
1.HAVE YOU READ THIS BOOK ?
1.ВИ ЧИТАЛИ ЦЮ КНИГУ?
2.I HAVE READ IT.
2.Я ЧИТАВ ЇЇ.
3.HOW MANY TIMES ?
3.СКІЛЬКИ РАЗ?
4.TWICE.
4.ДВІЧІ.
5.I HAVE READ IT TWICE.
5.Я ЧИТАВ ЇЇ ДВІЧІ.
6.ONCE IS NOT ENOUGH.
6.ОДИН РАЗ - НЕДОСТАТНО.
7.BUT TWICE IS QUITE ENOUGH.
7.АЛЕ ДВІЧІ - Цілком достатньо.
8.NOW I KNOW IT VERY WELL.
8.ЗАРАЗ Я ЗНАЮ ЇЇ ДУЖЕ ДОБРЕ.
THE SAD STRANGER WAITED.
СУМНИЙ НЕЗНАЙОМЕЦЬ ЧЕКАВ.
1.WE WENT THERE
1.МИ ПІШЛИ ТУДИ
AND
І
2.WE SAW A MAN.
2.МИ ПОБАЧИЛИ ЛЮДИНУ.
3.HE WAS A STRANGER.
3.ВІН БУВ НЕЗНАКОМІЦЬ.
4.HE WAITED.
4.ВІН ЧЕКАВ.
5.HE WAS SAD.
5.ВІН БУВ СУМНИЙ.
6.HE SAID:
6.ВІН СКАЗАВ:
7.THEY HOLD ME HERE.
7.ВОНИ ТРИМАЮТЬ МЕНЕ ТУТ.
8.WHY ?
8.ЧОМУ?
9.TELL THEM
9.СКАЖИТЬ ЇМ ЩОБ ВОНИ
TO LET ME GO.
ДОЗВОЛИЛИ МЕНІ ЙТИ.
THE TEACHER
ВЧИТЕЛЬ
DOES NOT WANT
НЕ ХОЧЕ
THE FATHER TO KNOW
ЩОБ БАТЬКО ЗНАВ,
THAT
ЩО
THE BOY IS UNHAPPY.
ХЛОПЕЦЬ НЕЩАСЛИВИЙ.
1.THE LETTER IS WRITTEN
1.ЛИСТ НАПИСАНО
BY THE BOY.
Хлопчиком.
2.THE TEACHER CAN SEE
2.ВЧИТЕЛЬ МОЖЕ БАЧИТИ,
THAT
ЩО
3.THERE IS SOMETHING IN IT.
3.Є ЩОСЬ У ньому.
4.HE HAS WRITTEN
4.ВІН НАПИСАВ
SOME BAD THINGS.
ДЕЯКІ ПЛОХІ РЕЧІ.
5.HIS FATHER
5.ЙОГО БАТЬКО
DOES NOT WANT
НЕ ХОЧЕ
TO KNOW BAD THINGS.
ЗНАТИ ПОГАНІ РЕЧІ.
6.HE STUDIES AT SCHOOL
6.ВІН ВЧИТЬСЯ У ШКОЛІ,
AND
І
7.HE IS HAPPY.
7 .ВІН ЩАСЛИВИЙ.
8.SO THINKS HIS FATHER.
8.ТАК ДУМАЄ ЙОГО БАТЬКО.
9.LET HIM THINK SO.
9.ХАЙ ВІН ДУМАЄ ТАК.
THEY MADE LONG JOURNEYS,
ВОНИ ЗДІЙСНЮВАЛИ ДОВГІ ПОДОРОЖІ,
AND THE ROADS WERE FEW.
І ДОРОГ БУЛО МАЛО
1.BEFORE RAILWAYS
1.ДО ЗАЛІЗНИЦЬ
2.IF PEOPLE WANTED TO TRAVEL,
2.ЯКЩО ЛЮДИ ХОТІЛИ ПОДОРОЖУВАТИ,
3.THEY HAD TO GO
3.Вони ПОВИННІ БУЛИ ПЕРЕСУВАТИСЯ
EITHER ON FOOT OR ON HORSEBACK.
Або пішки, або на коні.
4.THEY DID NOT TRAVEL
4.ВОНИ НЕ ПОДОРОЖУВАЛИ
AS MUCH AS THEY DO NOW.
СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ЗАРАЗ.
5.THE ROADS WERE FEW.
5.ДОРІГ БУЛО МАЛО.
6.MOST WERE BAD.
6.БІЛЬШІСТЬ БУЛИ ПОГАНІ.
7.A JOURNEY BY COACH WAS LONG.
7.ПОЇЗДКА В КАРЕТІ БУЛА ДОВГОЮ.
8.TWO HUNDRED YEARS AGO
8.ДВІСТІ РОКІВ НАЗАД
9.PASSENGERS WERE ON THE ROAD
9.ПАСАЖИРИ БУЛИ В ДОРОГІ
TWO WEEKS
ДВА ТИЖНІ,
10.WHEN THEY TRAVELLED
10.КОЛИ ВОНИ ПОДОРОЖУВАЛИ
FROM EDINBURGH TO LONDON.
З ЕДІНБУРГУ В ЛОНДОН.
FROM BEGINNING TO END
ВІД ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ
IT SEEMS TOO LONG
ЗДАЄТЬСЯ ЗАНАДТО ДОВГО
1.At what time do the classes end ?
1.В який час закінчуються уроки?
2.At three o'clock.
2.О третій годині.
3.The end is at three.
3.Кінець у три.
4.At three sharp.
4.Рівно в три.
5.And when is the beginning ?
5.А коли початок?
6.At nine o'clock.
6.О дев'ятій годині.
7.Classes last six hours.
7.Уроки тривають шість годин.
8.It seems too long.
8.Це здається занадто довго.
9.To sit there
9.Сидіти там
10.seems too long sometimes.
10.здається занадто довго іноді.
11.But they say it is useful.
11.Але кажуть, це корисно.
I CAN FIND NO WORDS
Я НЕ МОУ ЗНАЙТИ СЛІВ
TO DESCRIBE MY FEELINGS.
ЩОБ ОПИСАТИ МОЇ ПОЧУТТЯ.
1.You have done it very well.
1.Ви зробили це дуже добре.
2.You deserve praise.
2.Ви заслуговуєте на похвалу.
3.In fact,
3.Фактично,
4.you have done an excellent job.
4.ви зробили відмінну роботу.
5.I am very pleased.
5.Я дуже задоволений.
6.I have never seen
6.Я ніколи не бачив
such a brilliant work.
таку блискучу роботу.
7.It is terrific !
7.Це - чудово!
8.It is smashing !
8.Це - приголомшливо!
IF YOU CAN COUNT,
ЯКЩО ВИ ВМІЄТЕ РАХУВАТИ,
THEY WON'T CHEAT YOU
ВАС НЕ ОБМАНУТЬ
1.To count correctly is very good.
1.Правильно рахувати дуже добре.
2.When you go to a shop
2.Коли ви йдете в магазин
3.and you buy many things,
3.і купуєте багато речей,
4.you have to count money.
4.ви повинні рахувати гроші.
5.If you can count well,
5.Якщо ви вмієте рахувати добре,
6.they will not cheat you,
6.вони вас не обдурять,
the rascals.
шахраї.
7.They can cheat anyone
7.Вони можуть обдурити будь-кого,
8.who is weak at counting.
8.хто слабкий у рахунку.
APARTMENT FACING NORTH
КВАРТИРА, ЩО ВИХОДИТЬ НА ПІВНІЧ,
IS DARK AND COLD
ТЕМНА І ХОЛОДНА
1.This apartment
1.Ця квартира
is not very convenient.
не дуже зручна.
2.Why?
2.Чому?
3.It faces north.
3.Вона виходить північ.
4.When it is winter,
4.Коли зима,
5.it is cold.
5.там холодно.
6.And
6.І
7.it becomes dark
7.темніє
8.too early.
8.занадто рано.
WHEN THE KIDS
КОЛИ ДІТИ
DID NOT OPEN THE DOOR
НЕ ВІДКРИВАЛИ ДВЕРІ
TO THE WOLF,
ВОВКУ,
HE WENT TO THE BAKER
ВІН ПІШОВ ДО ПЕКАРЯ
AND THEN TO THE MILLER
А ПОТІМ ДО МЛИНЯРА,
WHO MADE HIS VOICE GENTLE
ЯКИЙ ЗРОБИВ ЙОГО ГОЛОС М'ЯКИМ,
AND HIS PAW WHITE,
І ЙОГО ЛАПИ - БІЛИМИ,
THEN HE CAME TO THE KIDS AGAIN,
ПОТІМ ВІН ЗНОВУ ПРИЙШОВ ДО ДІТЕЙ,
AND THE KIDS OPENED THE DOOR
І ДІТИ ВІДКРИЛИ ДВЕРІ
1.MOTHER GOAT WENT INTO THE FOREST
1.МАМА КОЗА ПІШЛА В ЛІС,
AND THE WOLF CAME.
І ПРИЙШОВ ВОВК,
THE KIDS RECOGNIZED HIM
КОЗЕНЯТА ВПІЗНАЛИ ЙОГО
BY THE VOICE BUT
ПО ГОЛОСУ, АЛЕ
HE CAME AGAIN
ВІН ПРИШОВ ЗНОВУ
AND SPOKE IN A GENTLE VOICE.
І ГОВОРИВ НІЖНИМ ГОЛОСОМ.
2.The kids saw his black paws
2.Козлята побачили його чорні лапи
in the window and did not open.
у вікні й не відчинили.
3.The wolf came to the
3.Вовк прийшов до
baker and said:
булочника й сказав:
4.I have hurt my foot.
4.Я поранив ногу.
Rub some dough on it.
Затріть у неї тісто.
5.Next he ran to the miller.
5.Потім він побіг до млиняра.
He said: sprinkle some flour
Він сказав: Посип борошна
over my foot.
мені на ногу.
6.The wolf spoke to the kids
6.Вовк говорив з козенятами
in a gentle voice
ніжним голосом
and showed his white paws.
і показав свої білі лапи.
7.The kids opened the door.
7.Козенята відчинили двері.
Unfortunately.
На жаль.
IT MAY GIVE YOU MORE HARM
ЦЕ МОЖЕ ЗАДАТИ ВАМ БІЛЬШЕ ШКОДИ,
THAN USE IF YOU TAKE MORE
НІЖ КОРИСТІ, ЯКЩО ВИ ВІЗЬМЕТЕ ЩЕ
1.Will that do?
1.Цього достатньо?
2.Yes, that will do.
2.Так, цього достатньо.
3.I want nothing more.
3.Я нічого більше не хочу.
4.I am quite pleased.
4.Я цілком задоволений.
5.It is enough.
5.Цього достатньо.
6.Of course, we could have
6.Звичайно, ми могли б взяти
some more.
трохи ще.
7.But it would be useless.
7.Але це було б марно.
8.And even harmful.
8.І навіть шкідливо
NOT ALL PEOPLE CAN STUDY WELL
НЕ ВСІ ЛЮДИ МОЖУТЬ ВЧИТИСЯ ДОБРЕ,
BECAUSE YOU HAVE TO READ
ТОМУ ЩО ВИ ПОВИННІ ЧИТАТИ
THE SAME THINGS MANY TIMES
ОДНІ І ТІ Ж РЕЧІ БАГАТО РАЗІВ
1.They came to tell her that.
1.Вони прийшли скажати їй це.
2.They said that
2.Вони сказали, що
3.they studied.
3.вони вчилися.
4.They studied well.
4.Вони вчилися добре.
5.People who study well,
5.Люди, які навчаються добре,
6.read one thing again and again.
6.читають одне й те ж багато разів.
7.Not all people can do it.
7.Не всі можуть робити це.
TROOPS WILL NOT KILL FREEDOM
ВІЙСЬКА НЕ ВБ'ЮТЬ ВОЛЮ
1.Mr.President wears a black suit.
1.Пан носить чорний костюм.
2.Before he was elected President,
2.Перед тим як він був обраний Президентом,
3.he spent some time in jail.
3.він провів деякий час у в'язниці.
4.When he speaks,
4.Коли він каже,
people understand that
всім зрозуміло, що
enemies of freedom are fools.
вороги свободи дурні.
5.And they understand that
5.І зрозуміло, що
6.foreign troops
6.іноземні війська
will not kill freedom.
не вб'ють волю.
SOME GENII CAN DO
ДЕЯКІ ГЕНІЇ МОЖУТЬ РОБИТИ
MANY THINGS AT ONCE
БАГАТО РЕЧЕЙ ОДРАЗУ
1.That man was a genius.
1.Та людина була геній.
2.He could do many things
2.Він міг робити багато речей
3.at the same time.
3.в один і той же час.
4.He could read,write,
4.Він міг читати, писати,
5.compose verses
5.складати вірші
6.and receive visitors.
6.і приймати відвідувачів.
7.All at the same time.
7.Все в один і той же час.
8.It is fantastic.
8.Це фантастично.
9.How one man could do
9.Як одна людина могла
do all those things
робити всі ці речі
10.at once.
10.Одразу.
MANY PEOPLE KNOW HOW TO COUNT
БАГАТО ЛЮДЕЙ ЗНАЮТЬ, ЯК РАХУВАТИ,
BUT THEY IGNORE MATHEMATICS
АЛЕ ВОНИ ІГНОРУЮТЬ МАТЕМАТИКУ
1.I ignore mathematics.
1.Я ігнорую математику.
2.It is extremely difficult.
2.Вона надзвичайно важка.
3.Counting operations
3.Рахункові операції
are very simple.
дуже прості.
4.Even if you deal
4.Навіть якщо ви працюєте
with big numbers.
з великими числами.
5.Big numbers are added
5.Великі числа складаються
like small numbers.
як і малі числа.
6.And
6.І
7.they are subtracted
7.вони віднімаються
like small numbers
як малі числа
8.as well.
8.також.
9.Addition and subtraction
9.Складання та віднімання
are the simplest
є найпростішими
arithmetic actions.
арифметичними діями.
10.What about multiplication
10.Як щодо множення
and division?
та поділу?
11.Numbers are multiplied
11.Числа множаться
and divided very easily.
та діляться дуже легко.
12.But mathematics is
12.Але математика
extremely difficult.
надзвичайно важка.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.actions
2.added
3.addition
4.arithmetic
5.baker
6.becomes
7.classes
8.coach
9.compose
10.convenient
11.correctly
12.deserve
13.divided
14.division
15.dough
16.elected
17.enemies
18.exam
19.expel
20.faces
21.fail
22.failed
23.fantastic
24.flour
25.fools
26.foot
27.freedom
28.genius
29.harmful
30.horseback
31.hurt
32.ignore
33.journey
34.multiplication
35.multiplied
36.north
37.numbers
38.opened
39.operations
40.passed
41.passengers
42.paws
43.praise
44.president
45.railways
46.rascals
47.roads
48.rub
49.send
50.sharp
51.shop
52.simplest
53.smashing
54.spent
55.sprinkle
56.stranger
57.studied
58.subtracted
59.subtraction
60.suit
61.terrific
62.travel
63.travelled
64.troops
65.unpleasant
66.useful
67.useless
68.verses
69.visitors
70.weeks
Learned total: 1388