Урок 34

<< - Урок №33Урок №35 - >>
розмовна практика
<< - Урок №33Урок №35 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

BECAUSE OF THE DISTANCE
ЧЕРЕЗ ВІДСТАНЬ
YOU HAVE TO SHOUT
ВИ ПОВИННІ КРИЧАТИ,
SO THAT I HEAR
ЩОБ Я ЧУВ
1.Can you hear me ?
1.Ви мене чуєте?
2.No. I am sorry. I can't.
2.Ні. Дуже шкода. Не чую.
3.You are far from me.
3.Ви далеко від мене.
4.The distance is great.
4.Велика відстань.
5.Too great.
5.Занадто велике.
6.It is too far.
6.Занадто далеко.
7.You have to shout.
7.Ви повинні кричати.
8.If you shout, I can hear.
8.Якщо ви кричатимете, я почую.
THE MORE YOU TAKE,
ЧИМ БІЛЬШЕ ВИ БЕРЕТЕ,
THE MORE PLEASED
ТИМ БІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕНІ
WE SHALL BE.
МИ БУДЕМО.
1.COULD YOU GIVE ME A LITTLE ?
1.НЕ МОГЛИ БИ ВИ ДАТИ МЕНІ ТРОХИ?
2.SURE.
2.Звісно,
WITH PLEASURE.
ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ.
3.YOU CAN TAKE
3.ВИ МОЖЕТЕ ВЗЯТИ
AS MUCH AS YOU LIKE.
СКІЛЬКИ СХОЧЕТЕ.
4.YOU ARE TOO CAREFUL.
4.ВИ ЗАНАДТО ОБЕРЕЖНІ.
5.THE MORE YOU TAKE,
5.ЧИМ БІЛЬШЕ ВИ ВІЗЬМЕТЕ,
THE BETTER IT IS FOR US.
ТИМ КРАЩЕ ЦЕ БУДЕ ДЛЯ НАС.
6.IF YOU TAKE MUCH,
6.Якщо ви візьмете багато,
7.WE SHALL BE VERY PLEASED.
7.Ми будемо дуже задоволені.
THE MOVERS CAME
ВАНТАЖНИКИ ПРИЇХАЛИ
WITH A MOVING TRUCK
З ВВАНТАЖІВКОЮ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МЕБЛІВ
TO TAKE AWAY THE FURNITURE
ЩОБ ЗАБРАТИ МЕБЛІ
1.The Duncans have to move
1.Дункани повинні переїжджати
to South America.
до Південної Америки.
2.Mr. Duncan has a new job
2.Г-н Дункан отримав нову роботу
in Argentina.
в Аргентині.
3.They must leave on Friday.
3.Вони повинні їхати в п'ятницю.
4.A moving truck is
4.Вантажівка для перевезення меблів
at the Duncan's house.
біля будинку Дунканів.
5.The movers are in the hall.
5.Вантажники в передній.
6.Good morning,madam.
6.Доброго ранку, мадам.
7.We are from the moving company.
7.Ми - з фірми з перевезення меблів.
8.I am glad you are here.
8.Я рада, що ви тут.
9.Take the furniture
9.Візьміть меблі
in the living room
у вітальні
first.
спочатку.
DELICIOUS SMELL FLOATED
РОЗПЛИВАВСЯ СМАЧНИЙ ЗАПАХ,
AND
І
THE MOUSE COULD NOT RESIST
МИШЕНЯ НЕ МОГЛО ТРИМАТИСЯ
1.The old house lay still.
1.У старому будинку була тиша.
2.A delicious smell
2.Смачний запах
floated round the kitchen.
розпливався на кухні.
3.The mouse could not resist
3.Мишеня не могло втриматися
poking his mouth.
від того, щоб водити носом.
4.He had not smelt it for years.
4.Він не нюхав такого багато років.
5.That's lovely, he said,
5.Це чудово, сказав він,
6.Taking a sniff.
6.принюхуючись.
THE SCARED MOUSE SMELLED CHEESE
НАЛЯКАНА МИША ВІДЧУЛА ЗАПАХ СИРУ,
AND HE COLD NOT BEAR IT
І НЕ МОГЛА ЦЬОГО ВИНЕСТИ
1.Delicious smell floated
1.Смачний запах розпливався,
and the mouse could not resist.
і мишеня не могло чинити опір.
2.The smell of cheese
2.Запах сиру
filled his home.
наповнював його будинок.
3.But
3.Але
4.where was it ?
4.де він?
5.He was scared.
5.Він боявся.
6.But it was such a smell !
6.Але який це був запах!
7.He could bear it no longer.
7.Він більше не міг цього винести.
8.He tiptoed a few steps
8.Він пройшов кілька кроків навшпиньки
across the floor.
по підлозі.
THE MOUSE SMELT CHEESE
МИШЕНЯ ЧУВ СИР
AND TREMBLED WITH EXCITEMENT
І ТРЕМТІВ ВІД ЗБУДЖЕННЯ
1.The scared mouse smelled cheese
1.Перелякане мишеня чув сир
and he could not bear it.
і не міг цього винести.
2.His eyes looked this way and that,
2.Його очі дивилися туди-сюди,
3.his whiskers
3.його вуса
twitched with excitement.
тремтіли від збудження.
4.There it was !
4.Ось він!
5.The cheese lay on a blue dish.
5.Сир лежав на блакитній тарілці.
6.On the shelf.
6.На полиці.
7.If he could reach it !
7.Якби він міг дотягнутися до нього!
THE CHEESE WAS THERE
СИР БУВ НА МІСЦІ,
AND
І
NO ONE WANTED IT
ВІН БУВ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ
EXCEPT THE LITTLE MOUSE
КРІМ МИШЕНЯ
1.The mouse smelt cheese
1.Мишеня чув сир
and trembled with excitement.
і тремтів від збудження.
2.Back in his hole,
2.У себе в нірці
3.the little mouse
3.мишеня
4.sat and thought.
4.сидів і думав.
5.He was very hungry.
5.Він був дуже голодний.
6.No one was watching that cheese.
6.Ніхто не стеріг цей сир.
7.Perhaps
7.Напевно
8.no one even wanted it.
8.він навіть нікому не потрібний.
9.But he did,
9.А йому потрібен
10.so very much.
10.так сильно.
CHEESE WAS LYING OPEN.
СИР ЛЕЖАВ ВІДКРИТО.
IT WAS A WASTE.
ЦЕ БУЛО РОЗМІТКУВАННЯ.
LITTLE MOUSE CAME OUT OF HIS HOLE
МИШЕНЬКО ВИЛЕЗЛО ЗІ СВОЄЇ НІРКИ
1.The cheese was there
1.Сир був там
2.and no one wanted it
2.він був нікому не потрібний
3.except the little mouse.
3.крім мишеня.
4.It wasn't fair, he thought.
4.Це нечесно, думав він.
5.Such a prize.
5.Такий приз.
6.It was a waste.
6.Це було марнотратство.
7.He looked out
7.Він визирнув
8.once more.
8.Ще раз.
9.But it was still there,
9.Але він все був там,
10.waiting for him.
10.Чекаючи його.
11.Bravely
11.Сміливо
12.he came out from his hole,
12.Він вийшов зі своєї норки,
13.right into the middle
13.Прямо на середину
of the room.
кімнати.
THE LITTLE MOUSE LOVED CHEESE
МИШЕНЯ ЛЮБИВ СИР,
AND
І
HE PLANNED TO GET IT
ВІН ПЛАНУВАВ ДІСТАТИ ЙОГО
FROM THE SHELF.
З ПОЛИЦІ,
1.Cheese was lying open.
1.Сир лежав відкрито.
2.It was a waste.
2.Це було марнотратство.
3.Little mouse
3.Мишеня
came out of the hole.
вийшов із нірки.
4.He looked at the cheese
4.Він подивився на сир
5.just to make sure
5.саме щоб переконатися,
it was there.
що він на місці.
6.How could he reach it ?
6.Як дістати його?
7.Along the wall
7.Вздовж стіни
as far as the sofa ?
до самого дивана?
8.Along the top of the cupboard ?
8.По верху буфету?
9.Should he climb the curtain ?
9.Чи потрібно лізти по фіранці?
CHEESE WAS LYING
СИР ЛЕЖАВ
IN A QUIET ROOM.
У ТИХІЙ КІМНАТІ.
THE MOUSE DECIDED
МИШЕНЯ ВИРІШИЛО
TO MAKE ANOTHER TRY
СПРОБУВАТИ ЩЕ РАЗ
1.The little mouse
1.Мишеня
loved cheese
любив сир,
2.and
2.і
3.he planned to get it
3.він планував дістати його
4.from the shelf.
4.з полиці.
5.Back he went to his hole
5.Він повернувся у свою нірку
6.once more.
6.Ще раз.
7.It was too risky.
7.Це було надто небезпечно.
8.He didn't want the cheese
8.Він не хотів сиру
9.anyway.
9.все одно.
10.But he did !
10.Але він хотів!
11.Off he came,
11.Він відправився,
12.took a few steps
12.зробив кілька кроків
into the room and waited.
у кімнату і зачекав.
13.It was still very quiet.
13.Все ще було дуже тихо.
THE MOUSE PLANNED TO GET THE CHEESE,
МИШЕНЯ ПЛАНУВАЛО ДІСТАТИ СИР,
BUT HE FORGOT ABOUT THE CAT
АЛЕ ВІН ЗАБУВ ПРО КОТА
1.Cheese was lying in a quiet room.
1.Сир лежав у тихій кімнаті.
2.The mouse decided
2.Мишеня вирішило
to make another try.
спробувати ще раз.
3.He made up his mind.
3.Він наважився.
4.He would climb up the curtains,
4.Він міг би залізти на фіранку,
5.run along the picture,
5.пробігти повз картну,
6.and drop on the cheese.
6.і зістрибнути на сир.
7.In his excitement
7.У своєму збудженні
8.he forgot all about the old cat.
8.він все забув про старого кота.
9.He must be out,
9.Мабуть, його немає вдома,
he thought.
він думав.
CAT KNEW
КІТ ЗНАВ,
THAT
ЩО
MOUSE WOULD TRY TO GET THE CHEESE
МИШЕНЯ СПРОБУЄ ДІСТАТИ СИР,
AND HE WAITED
І ВІН ЧЕКАВ
1.The mouse planned
1.Мишеня планувало
to get the cheese,
дістати сир,
2.but
2.але
3.he forgot about the cat.
3.він забув про кота.
4.The cat was not asleep.
4.Кіт не спав.
5.He was hiding
5.Він ховався
behind a cushion on the sofa,
за подушкою на дивані,
watching.
спостерігаючи.
6.He knew the cheese was there,
6.Він знав, що там був сир,
and
і
7.he knew
7.він знав,
8.the mouse would come out
8.що мишеня вийде
of the hole.
із нірки.
9.So, he was waiting for him.
9.Так ось, він на нього чекав.
10.As he looked,
10.Коли він дивився,
11.he could see
11.він бачив
the mouse's tiny eyes
маленькі очі мишки
peeping out.
що виглядали навколо.
CAT WAS WAITING FOR MOUSE
КІТ ЧЕКАВ, ЩОБ МИШЕНЯ
TO GET CHEESE
ДІСТАВ СИР,
AND HE GOT HIM
І ВІН ЗБІВАВ ЙОГО
1.Cat knew
1.Кіт знав,
that Mouse would try
що мишеня спробує
to get the cheese.
дістати сир.
2.And he waited.
2.І він чекав.
3.Inch by inch
3.Дюйм за дюймом
Mouse nosed his way
мишеня винюхував дорогу
out of the hole.
із нірки.
4.Quickly he ran across the room,
4.Він швидко перебіг через кімнату,
5.but he did not get far.
5.Але він не пішов далеко.
6.Cat was ready.
6.Кіт був готовий.
7.With one swift leap,
7.Одним швидким стрибком
8.he pounced,
8.він рвонувся,
9.squeezing the mouse in his paws.
9.стискаючи мишеня у своїх лапах.
10.Ha-ha ! He said.
10.Ха-ха! Сказав він.
11.Got you at last !
11.Впіймав тебе нарешті!
CAT CAUGHT MOUSE,
КІТ ПІЙМАВ МИШЕНКЯ,
BUT
АЛЕ
HE LET HIM GO
ВИПУСТИВ ЙОГО,
WHILE HIDING FROM DOG
ХОВАЮЧИСЬ ВІД СОБАКИ
1.Cat was waiting
1.Кіт чекав,
for Mouse to get cheese
щоб мишеня взяло сир,
and he got him.
і спіймав його.
2.So you wanted the cheese,
2.Отже, тобі потрібний був сир,
did you ?
чи не так ?
3.Well, I shall eat it myself,
3.Ну так от, я з'їм його сам,
4.when I have eaten you !
4.коли я з'їм тебе!
5.Then they heard
5.Потім вони почули
the sound of feet
звук кроків
in the passage outside.
у зовнішньому коридорі.
6.Bother ! Thought the cat,
6.Жах! Подумав кіт,
it must be that wretched dog,
це, мабуть той мерзенний пес,
7.come to chase me.
7.яка прийшла ганятися за мною.
8.In two jumps
8.У два стрибки
the cat hid behind the stove,
кіт сховався за піч,
9.and the mouse ran for his hole.
9.а мишеня побігло до своєї нірки.
WHILE CATCHING MOUSE,
КОЛИ КІТ ЛОВИВ МИШЕНЯ,
CAT HID FROM DOG,
ВІН СХОВАВСЯ ВІД СОБАКИ,
BUT DOG NOTICED
АЛЕ ПЕС ПОМІТИВ
1.Cat caught Mouse,
1.Кіт спіймав мишеня,
but he let it go
але він випустив його,
while hiding from Dog.
коли ховався від собаки.
2.Rushing into the room,
2.Вбігаючи в кімнату,
his tail quivering,
бовтаючи хвостом,
3.Dog stopped,
3.собака зупинилася,
4.eagerly smelling the cheese.
4.пристрасно відчуваючи сир.
5.Then he noticed Cat.
5.Тоді вона помітила кота.
6.Cat was trying to hide.
6.Кіт намагався сховатися.
WHEN DOG ENTERED,
КОЛИ УВІЙШОВ ПЕС,
MOUSE RAN AWAY AND CAT HID.
МИШЕНЯ ВТЕКЛО, А КІТ СХОВАВСЯ,
DOG WAS VERY ANGRY
ПЕС БУВ ДУЖЕ СЕРДИТИЙ
1.While catching Mouse,
1.Коли кіт ловив мишеня,
Cat hid from Dog
він сховався від собаки,
but Dog noticed.
але собака помітила.
2.Dog barked angrily,
2.Собака сердито гавкала
and jumped up,
і підстрибувала,
3.trying to reach Cat.
3.намагаючись дістати кота.
4.But Cat was too high.
4.Але кіт був надто високо.
5.He jumped again and again,
5.Він стрибав ще і ще,
6.but Cat was safe.
6.але кін був у безпеці.
7.Tired by his jumping,
7.Втомившись стираючи,
8.Dog lay on the floor
8.пес ліг на підлогу
and growled.
і гарчав.
DOG WANTED TO CATCH CAT,
ПЕС ХОТІВ СПІЙМАТИ КОТА,
AND
А
CAT WANTED TO CATCH MOUSE.
КІТ ХОТІВ СПІЙМАТИ МИШУ.
SUDDENLY THEY HEARD
РАПТОМ ВОНИ ПОЧУЛИ,
MASTER COMING
ЩО ЙДЕ ГОСПОДАР
1.When Dog entered,
1.Коли увійшла собака,
Mouse ran away and Cat hid.
мишеня втекло, а кіт сховався.
2.Dog was very angry.
2.Собака була дуже сердита.
3.Cat was on the stove
3.Кіт був на печі,
and Mouse in his hole.
а мишеня у своїй нірці.
4.They were all thinking
4.Всі вони думали
of the same thing.
про одне й те саме.
5.They all wanted the cheese
5.Всі вони хотіли сиру,
that was on the shelf.
який був на полиці.
6.The corridor shook
6.Коридор здригнувся
with heavy footsteps.
від тяжких кроків.
7.They heard
7.Вони почули,
someone whistling.
що хтось свистить.
8.It was the master !
8.Це був господар!
DOG, CAT AND MOUSE
ПЕС, КІТ І МИША
WANTED TO EAT CHEESE
ХОТІЛИ З'ЇСТИ СИР
AND TO KILL ONE ANOTHER,
І ВБИТИ ОДНЕ ОДНОГО,
BUT THE MAN CAME
АЛЕ ПРИШИЛА ЛЮДИНА
AND ATE THE CHEESE
І З'ЇЛА СИР
1.Dog wanted to catch cat, and
1.Собака хотіла зловити кота, а
2.cat wanted to catch mouse.
2.кіт хотів зловити мишеня.
3.Suddenly
3.Раптом
they heard master coming.
вони почули, що йде господар.
4.The dog hid under the sofa
4.Собака сховалась під диваном,
and the others waited.
а решта чекала.
5.The master came in
5.Увійшов господар
and sat down at the table.
і сів за стіл.
6.Taking the cheese from the dish,
6.Взявши сир з тарілки,
7.he ate it slowly
7.він повільно з'їв його
with a piece of bread.
зі шматочком хліба.
8.That was good, he said
8.Добре, сказав він,
9.as he licked the last crumb.
9.злизуючи останню крихту.
10.From three hiding places
10.Із трьох сховищ
three pairs of eyes
три пари очей
watched him with envy.
дивилися на нього із заздрістю.
TO PRONOUNCE CORRECTLY,
ЩОБ ПРОМОВЛЯТИ ПРАВИЛЬНО,
YOU DO MANY THINGS
ВИ РОБИТЕ БАГАТО РЕЧЕЙ
AT THE SAME TIME.
В ОДИН І ТОЙ ЖЕ ЧАС
1.How do you pronounce this ?
1.Як ви вимовляєте це?
2.You do it
2.Ви робите це
with closed lips.
із закритими губами.
3.Nearly closed lips.
3.Майже закритими губами.
4.Then you open them.
4.Потім ви відкриваєте їх.
5.But do it late.
5.Але робіть це пізніше.
6.A little late.
6.Трохи пізніше.
7.First wait,
7.Спочатку чекайте,
8.then open.
8.потім відкривайте.
9.And pronounce
9.І вимовляйте
10.at the same time.
10.одночасно.
YOU DIDN'T GIVE A DAMN,
ВАМ БУЛО НАПЛЮВАТИ,
BUT NOW I DON'T, EITHER
А ТЕПЕР І МЕНІ ТЕЖ
1.When you came, I was there.
1.Коли ви прийшли, я був там.
2.You did not notice me.
2.Ви мене не помітили.
3.You were too haughty,
3.Ви занадто задавалися
4.and too in love with yourself
4.і були надто закохані в себе
5.to give a damn about me.
5.щоб звертати увагу на мене.
6.How could you have supposed
6.Як могли ви припустити,
7.that
7.що
8.the situation would change
8.ситуація зміниться
so drastically ?
настільки радикально?
THE HYPHEN CONNECTS WORDS
ДЕФИС З’ЄДНУЄ СЛОВА
1.This is a double word.
1.Це подвійне слово.
2.It is written using two words.
2.Воно пишеться з допомогою двох слів.
3.With a hyphen.
3.З рисочкою.
4.The hyphen shows connection.
4.Дефіс показує зв'язок.
5.The hyphen shows
5.Дефіс показує
that two separate words
що два окремі слова
become one.
стають одним.
THIS WORK DOES NOT MEET
БОЮСЯ, ЩО
THE NECESSARY STANDARD,
ЦЯ РОБОТА НЕ ВІДПОВІДАЄ
I AM AFRAID
НЕОБХІДНОМУ СТАНДАРТУ
1.There were a few mistakes there.
1.Тут було кілька помилок.
2.Unfortunately.
2.На жаль.
3.I cannot accept this.
3.Я не можу прийняти це.
4.Take it home again
4.Візьміть це знову додому,
and
і
5.do it again.
5.Зробіть це знову.
6.Do it another time.
6.Зробіть це ще раз.
7.When you bring it again,
7.Коли ви принесете це знову,
8.let it be without mistakes.
8.нехай це буде без помилок.
THE MAN CAME
ЛЮДИНА ПРИШЛА
TO FIX A LEAKY FAUCET
ВІДРЕМОНТУВАТИ ДІРЯВИЙ КРАН
IN THE LOO
У ВБИРАЛЬНІ
1.Where is the loo, Sir?
1.Де вбиральня, сер?
2.In the right-hand passage.
2.У правому коридорі.
Why?
Навіщо?
3.The matter is,
3.Справа в тому,
I came to fix the faucets.
що я прийшов лагодити крани.
4.When you called, you said
4.Коли ви подзвонили, ви сказали,
you had a leaky faucet
що у вас тече кран
in the loo.
у вбиральні.
5.So, I came to fix it.
5.Так ось, я прийшов полагодити його.
YOU HAVE TO EXPLAIN NOTHING
НЕ ТРЕБА НІЧОГО ПОЯСНЯТИ,
WHEN CRYSTAL-CLEAR MOTIVES
КОЛИ ЧІТКИ МОТИВИ
ARE EVIDENT
ОЧЕВИДНІ
1.We have come to explain.
1.Ми прийшли, щоб пояснити.
2.Please, explain nothing.
2.Будь ласка, нічого не пояснюйте.
3.I need no explanation.
3.Мені не потрібне пояснення.
4.Everything is crystal-clear.
4.Все цілком ясно.
5.When people do something,
5.Коли люди щось роблять,
6.their motives are evident.
6.їх мотиви очевидні.
7.When motives are evident,
7.Коли мотиви очевидні,
you need no explanation.
не потрібні пояснення.
STUPID BOSSES CONTROL NOTHING
ТУПІ КЕРІВНИКИ НІЧИМ НЕ КЕРУЮТЬ
AND ARE USELESS
І Є БЕЗКОРИСНИМИ
1.They came and said:
1.Вони прийшли і сказали:
2.We want freedom.
2.Нам потрібна свобода.
3.We live like slaves.
3.Ми живемо як раби.
4.Shops are empty.
4.Магазини порожні.
5.Bosses are stupid.
5.Керівники тупі.
6.They do nothing and
6.Вони нічого не роблять і
steal a lot.
багато крадуть.
7.They control nothing.
7.Вони нічого не керують.
8.But they steal a lot.
8.Але вони багато крадуть.
9.We hate them.
9.Ми їх ненавидимо.
10.They are useless.
10.Вони марні.
BEING TOO WEAK
БУДУЧИ НАДТО СЛАБКИМИ,
WE GROUND OUR TEETH
МИ СКРИПІЛИ ЗУБАМИ,
BUT COULD NOT INTERFERE
АЛЕ НЕ МОГЛИ ВТРУТИТИСЯ
1.We could not do it before
1.Ми не могли зробити це раніше,
2.because
2.тому що
3.we were too weak.
3.ми були надто слабкими.
4.We could only view it.
4.Ми могли лише спостерігати це.
5.And we could grind our teeth.
5.І ми могли рипіти зубами.
6.But being too weak,
6.Але будучи надто слабкими,
7.we could not interfere.
7.ми не могли втрутитися.
LAZINESS AND STUPIDITY
ЛІНЬ І ТУПІСТЬ
ARE INTERCONNECTED
ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
ONE CAUSES THE OTHER
ОДНЕ ВИКЛИКАЄ ІНШЕ
AND
І
VISA VERSA
НАВПАКИ
1.He is lazy
1.Він - лінивий
and
і
2.he is stupid.
2.він - тупий.
3.He is lazy
3.Він - лінивий
4.not because
4.не тому що
5.he is stupid
5.він - тупий,
but
а
6.he is stupid
6.він - тупий,
because
тому що
7.he is lazy.
7.він - лінивий.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.across
2.angrily
3.anyway
4.barked
5.bear
6.being
7.bosses
8.bother
9.bravely
10.careful
11.catching
12.chase
13.cheese
14.clear
15.climb
16.connection
17.control
18.corridor
19.crumb
20.crystal
21.cupboard
22.curtain
23.curtains
24.cushion
25.didn't
26.distance
27.double
28.drastically
29.drop
30.eagerly
31.eaten
32.empty
33.entered
34.envy
35.evident
36.excitement
37.explanation
38.faucet
39.faucets
40.filled
41.fix
42.floated
43.footsteps
44.forgot
45.friday
46.furniture
47.grind
48.growled
49.hall
50.haughty
51.hiding
52.hole
53.hyphen
54.inch
55.interfere
56.jumping
57.jumps
58.leaky
59.leap
60.licked
61.longer
62.loo
63.lovely
64.lying
65.madam
66.master
67.matter
68.motives
69.mouse
70.mouse's
71.mouth
72.movers
73.moving
74.nosed
75.notice
76.noticed
77.outside
78.pairs
79.peeping
80.perhaps
81.piece
82.places
83.planned
84.poking
85.pounced
86.prize
87.quivering
88.reach
89.resist
90.risky
91.rushing
92.scared
93.separate
94.shook
95.shops
96.shout
97.sir
98.slaves
99.smell
100.smelled
101.smelling
102.smelt
103.sniff
104.south
105.squeezing
106.steps
107.stove
108.supposed
109.swift
110.taking
111.that's
112.thinking
113.tiny
114.tiptoed
115.tired
116.top
117.trembled
118.truck
119.trying
120.twitched
121.using
122.wasn't
123.watched
124.whiskers
125.whistling
126.wretched
Learned total: 1521