Урок 39

<< - Урок №38Урок №40 - >>
розмовна практика
<< - Урок №38Урок №40 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

A BRIGHT PUPIL
ЯСКРАВИЙ УЧЕНЬ -
IS AN EXCEPTION
ВИКЛЮЧЕННЯ,
RATHER THAN THE RULE.
ШВИДШЕ НІЖ ПРАВИЛО.
1.HE IS A VERY BRIGHT PUPIL.
1.ВІН - ДУЖЕ ЯСКРАВИЙ УЧЕНЬ.
2.YOU KNOW,
2.ВИ ЗНАЄТЕ,
3.HE IS AN EXCEPTION,
3.ВІН - ВИКЛЮЧЕННЯ,
4.NOT THE RULE.
4.НЕ ПРАВИЛО.
5.WHATEVER YOU SAY,
5.ЩО ВИ НЕ СКАЗАЛИ,
6.HE IS VERY BRIGHT.
6.ВІН ДУЖЕ ЯСКРАВИЙ.
CERTAINLY
БЕЗСУМНІВНО,
NO ONE
НІХТО
GAVE THEM THE RIGHT
НЕ ДАВ ЇМ ПРАВА
TO SPY ON ME.
ШПІОНИТИ ЗА МНОЮ.
1.THEY KNOW ALL ABOUT ME.
1.Вони знають все про мене.
2.IN FACT,
2.ФАКТИЧНО,
3.THEY KNOW MORE
3.ВОНИ ЗНАЮТЬ БІЛЬШЕ
THAN I DO MYSELF.
НІЖ Я ЗНАЮ САМ.
4.THEY SPY ON ME.
4.ВОНИ ШПІОНЯТЬ ЗА МНОЮ.
5.THEY OVERHEAR
5.ВОНИ ПІДСЛУХОВУЮТЬ
MY TELEPHONE CONVERSATIONS.
МОЇ ТЕЛЕФОННІ РОЗМОВИ.
6.THEY READ MY MAIL.
6.ВОНИ ЧИТАЮТЬ МОЮ ПОШТУ.
7.WHO GAVE THEM THE RIGHT
7.ХТО ДАВ ЇМ ПРАВО
TO DO SO ?
РОБИТИ ТАК?
8.CERTAINLY NOT ME.
8.Звісно, НЕ Я.
9.THEMSELVES.
9.ВОНИ САМІ.
COMMUNISTS PRINT A PAPER.
КОМУНІСТИ ДРУКУЮТЬ ГАЗЕТУ.
THEY HATE THE QUEEN
ВОНИ НЕНАВИДЯТЬ КОРОЛЕВУ
AND THE GOVERNMENT.
І УРЯД.
1.The head of state is the Queen.
1.Голова держави королева.
2.The country
2.Країна
consists of provinces.
складається із провінцій.
3.Each province has
3.Кожна провінція має
a government.
уряд
4.In the parliament
4.У парламенті
there are several parties.
є кілька партій.
5.The Communist Party
5.Комуністична партія
organizes the working class
організує робітничий клас
against the government.
проти уряду.
6.Unfortunately.
6.На жаль.
7.The communist newspaper
7.Комуністична газета
prints articles and news.
друкує статті та новини.
8.Hopefully,
8.Будемо сподіватися,
they will not last long.
що вони довго не протягнуть.
SINCERE PEOPLE
ЩИРІ ЛЮДИ
TELL THE TRUTH
КАЖУТЬ ПРАВДУ,
AND NOTHING BUT THE TRUTH.
І НІЧОГО КРІМ ПРАВДИ.
1.THIS MAN IS QUITE SINCERE.
1.ЦЯ ЛЮДИНА - ПОВНІ ЩИРО.
2.YOU MUST BELIEVE
2.ВИ ПОВИННІ ВІРИТИ ТОМУ,
WHAT HE SAYS.
ЩО ВІН ГОВОРИТЬ.
3.IT IS THE TRUTH.
3.ЦЕ - ПРАВДА.
4.NOTHING BUT THE TRUTH.
4.НІЧОГО КРІМ ПРАВДИ.
5.GOD HELPS ONLY THOSE
5.БОГ ДОПОМАГАЄ ТІЛЬКИ ТИМ,
WHO TELL NO LIES.
ХТО НЕ КАЖУТЬ брехні.
IT IS PLEASING
ЦЕ ПРИЄМНО,
THAT I WAS MISTAKEN
ЩО Я ПОМИЛИВСЯ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
I THOUGHT
Я ДУМАВ,
YOU MIGHT DISAGREE.
ВИ МОГЛИ НЕ ЗГОДИТИСЯ.
1.IT IS ESPECIALLY PLEASING
1.ЦЕ ОСОБЛИВО ПРИЄМНО
2.TO SEE
2.БАЧИТИ,
3.THAT
3.ЩО
4.YOU AGREE WITH ME.
4.ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ЗІ МНОЮ.
5.I WAS AFRAID
5.Я БОЯВСЯ,
6.THAT
6.ЩО
7.YOU MIGHT DISAGREE.
7.ВИ МОГЛИ НЕ ЗГОДИТИСЯ.
8.BUT
8.АЛЕ
9.YOU AGREE.
9.ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ.
EARLIER THEY HAD COME AND GONE
РАНІШЕ ВОНИ ПРИХОДИЛИ І ЙШЛИ,
BUT
АЛЕ
WHEN I CAME
КОЛИ Я ПРИЙШОВ,
IT WAS LATE.
БУЛО ПІЗНО.
1.IT WAS TOO LATE,
1.БУЛО ЗАЛИШЕ ПІЗНО.
2.UNFORTUNATELY.
2.Шкода
3.I CAME AND THEY SAID:
3.Я прийшов і вони сказали:
4.EVERYTHING IS FINISHED.
4.ВСЕ ЗАКІНЧЕНО.
5.YOU CAME LATE.
5.Ви прийшли пізно.
6.THEY HAD COME EARLIER.
6.Вони прийшли раніше,
7.AND
7.І
THEY HAD DONE IT.
ВОНИ ЗРОБИЛИ ЦЕ.
8.AND THEY HAD GONE.
8.І вони пішли.
9.AND NOW YOU CAME.
9.А ТЕПЕР ВИ ПРИШЛИ.
10.BUT IT IS TOO LATE.
10.АЛЕ ЗАЛИШЕ ПІЗНО.
GO AND COMPLAIN
ІДІТЬ І ПОЖАЛІЙТЕСЯ
TO THE DOCTOR
ЛІКАРЮ,
IF YOU HAVE ATTACKS OF BRONCHITIS
ЯКЩО У ВАС ПРИСТУПИ БРОНХІТУ
1.In the South people do not have
1.На півдні у людей не буває
attacks of bronchitis
нападів бронхіту,
because
тому що
2.it is very warm.
2.дуже тепло.
3.They know what they complain of.
3.Вони знають, на що вони скаржаться.
4.What they complain of
4.Те, на що вони скаржаться -
is not bronchitis.
не бронхіт.
5.Attacks of bronchitis
5.Приступи бронхіту
can kill any man
можуть вбити будь-яку людину
very quickly.
дуже швидко.
6.Do not consider yourself healthy.
6.Не вважайте себе здоровим.
7.Go to the doctor,
7.Ідіть до лікаря,
and
і
8.he will see what you complain of.
8.він подивиться, на що ви скаржитесь.
9.He will see if you are ill or not.
9.Він подивиться, хворі ви чи ні.
10.You will at least know.
10.Ви принаймні знатимете.
11.I had a friend who did not know
11.У мене був друг, який не знав,
that he was ill.
що він був хворий.
12.Once he said:
12.Якось він сказав:
"I have not been ill
"Я не хворів
in all my life"
ніколи в житті."
13.But he was wrong.
13.Але він був неправий.
14.He had bronchitis.
14.У нього був бронхіт.
I HOPE THAT MR. BROWN
Я СПОДІВАЮСЬ, ЩО ПАН БРАУН
WILL DO SOMETHING
ЩО-НЕБУДЬ ЗРОБИТЬ,
THAT I WOULD NOT BE DISMISSED
ЩОБ МЕНЕ НЕ ЗВІЛЬНИЛИ
1.Each time
1.Щоразу
I come to my office
коли я приходжу до себе на роботу,
I think I am
я думаю що я
as good as dismissed.
вже майже звільнений.
2.Since
2.З тих пір як
I started working here,
я почав тут працювати,
I think that I am
я думаю що я
as good as dismissed.
вже майже звільнений.
3.Actually
3.Насправді,
I thought many times
я думав багато разів
to give up my employment.
відмовитись від своєї роботи.
4.But then who will provide
4.Але тоді хто надасть мені
with another job ?
іншу роботу?
5.Nobody will do that,
5.Цього ніхто не зробить,
you can be sure.
можете бути певні.
6.So, I am going
6.Так ось, я збираюся
to see Mr.Brown
побачитися з паном Брауном
and to speak to him.
та поговорити з ним.
7.I am going to ask him something,
7.Я збираюся дещо його запитати,
8.and I hope he
8.і я сподіваюся, що він
will give his consent.
дасть згоду.
9.I hope he will give his consent
9.Я сподіваюся, що він дасть згоду,
at last.
нарешті.
10.However,
10.Однак,
hope is a very weak weapon
надія - дуже слабка зброя
in this business.
у такій справі.
I RECEIVED AN OFFER
Я ОТРИМАВ ПРОПОЗИЦІЮ,
BUT I DID NOT KNOW
І Я НЕ ЗНАВ,
WHAT TO DO
ЩО РОБИТИ
1.I received an official letter
1.Я отримав офіційний лист
yesterday.
сьогодні.
2.Naturally there was an offer
2.Звісно, там була пропозиція
for a new job there.
нової роботи.
3.I had to decide it
3.Я повинен був вирішити це
till the next day.
до наступного дня.
4.When I left my office,
4.Коли я пішов з моєї установи,
I was walking in the street
я ходив вулицею
for an hour.
протягом години.
5.I wanted to think about it
5.Я хотів подумати про це
and decide
і вирішити,
what I was going to do.
що мені робити.
THEY ATE ALL
ВОНИ З'ЇЛИ ВСЕ,
THEY HAD BOUGHT
ЩО ВОНИ КУПИЛИ
1.They went to the market.
1.Вони пішли на ринок.
2.And they bought cheese.
2.І вони купили сир.
3.And some sausages.
3.І кобасу.
4.And bread.
4.І хліб.
5.They came home
5.Вони прийшли додому,
6.and they ate it all at once.
6.і вони з'їли все це відразу.
7.They had been so hungry
7.Вони були такі голодні,
that
що
8.they ate it all at once.
8.они з'їли все це відразу.
9.And there was nothing left.
9.І нічого не залишилося.
10.Unfortunately.
10.На жаль.
HE BEHAVED LIKE NUTS.
ВІН ВІВ СЕБЕ ЯК БОЖЕВІЛЬНИЙ.
AND HE WAS SUSPENDED
І ЙОГО ВИКЛЮЧИЛИ
1.He yelled and kicked.
1.Він кричав і брикався.
2.And misbehaved.
2.І погано поводився.
3.He said bad words
3.Він говорив погані слова
4.And he called them names.
4.І він усіх лаяв.
5.And what did they do ?
5.І що вони зробили?
6.They suspended him.
6.Вони його виключили.
7.He was suspended
7.Він був виключений
8.for misbehavior.
8.за погану поведінку.
9.Indefinitely ?
9.назовсім?
10.No. For one day only.
10.Ні. Лише на один день.
MORAL DEFAULT IS REGISTERED
МОРАЛЬНЕ БАНКРОТСТВО РЕЄСТРУЄТЬСЯ
INFORMALLY
НЕФОРМАЛЬНО
1.If you do not fulfill
1.Якщо ви не виконуєте
the requirements,
вимоги,
2.you will get into
2.ви потрапите в
a very uncomfortable situation.
дуже незручне становище.
3.You see,
3.Чи бачите,
4.it is a question of opinion.
4.Це - питання думки.
5.General opinion.
5.Спільної думки.
6.When you do something
6.Коли ви робите щось
for a long time
на протязі довгого часу,
7.and
7.і
8.you do it not too well,
8.ви робите це не надто добре,
9.people start to notice
9.люди починають помічати
your reaction.
вашу реакцію.
10.And they form an opinion.
10.І вони утворюють думку.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.articles
2.attacks
3.bronchitis
4.certainly
5.communist
6.complain
7.consent
8.consider
9.consists
10.conversations
11.disagree
12.dismissed
13.employment
14.fulfill
15.general
16.government
17.healthy
18.helps
19.hopefully
20.ill
21.indefinitely
22.kicked
23.lies
24.mail
25.market
26.might
27.misbehaved
28.misbehavior
29.naturally
30.official
31.opinion
32.organizes
33.overhear
34.parties
35.party
36.pleasing
37.prints
38.provide
39.province
40.provinces
41.question
42.reaction
43.requirements
44.sausages
45.sincere
46.state
47.suspended
48.telephone
49.weapon
50.yelled
Learned total: 1771