Урок 42

<< - Урок №41Урок №43 - >>
розмовна практика
<< - Урок №41Урок №43 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

DOORMEN AND DESK CLERKS
ДООРМЕНИ ТА РЕЄСТРАТОРИ НА СТІЙЦІ
WILL PROVIDE YOU
НАДАДУТЬ ВАМ
WITH ETHNIC CHARM,
ЕТНІЧНИЙ ШАРМ,
PERSONAL ATTENTION
ОСОБИСТУ УВАГУ
AND BUSINESS FACILITIES
ТА БІЗНЕСОВІ МОЖЛИВОСТІ.
1.In this country
1.У цій країні
you will find doormen
ви знайдете швейцарів,
who remember your name,
які пам'ятають як вас звуть,
2.desk clerks
2.чергових,
who remember your favorite room,
які пам'ятають вашу улюблену кімнату,
3.warm welcoming smiles
3.теплі доброзичливі посмішки
and personal attention.
ії особиста увага.
4.Excellent business facilities
4.Відмінні приміщення для бізнесу
with secretaries, translators,
з секретарями, перекладачами,
meeting rooms
залами для засідань
and every business service.
та будь-яким сервісом для бізнесу.
5.Beautiful places to relax
5.Гарні місця для відпочинку
with pads, tennis,
з майданчиками, тенісом,
exceptional restaurants
винятковими ресторанами
and lounges.
та салонами.
6.All complemented
6.Крім цього,
with a very special kind
абсолютно унікальний
of ethnic charm and hospitality
етнічний шарм та гостинність,
that makes every visit
що перетворює кожне відвідування
really a pleasure.
у справжнє задоволення.
PASSIVE VOICE IS FORMED
ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО ЗАЛОГУ ФОРМУЄТЬСЯ
USING THE VERB BE
ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄСЛОВА БУТИ
AND PAST PARTICIPLE
ТА МИНУЛОГО ЧАСУ
1.The passive voice
1.Пасивний залог
is formed
утворюється
by using the VERB BE
за допомогою дієслова БУТИ
and the PAST PARTICIPLE
та МИНУЛОГО ЧАСУ
of the main verb.
основного дієслова.
2.I AM CAUGHT in the rain;
2.Я захоплений дощем;
they WERE TAUGHT how to read;
вони були навчені читати;
he will BE SHOWN the way.
йому буде ПОКАЗАНА дорога
SUBJUNCTIVE MOOD IS USED
СПОСІБ СПРЯЖЕННЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USING AUXILIARY VERBS
ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПОМІЖНИХ ДІЄСЛІВ
IN THE PAST
У МИНУЛОМУ ЧАСІ
1.The SUBJUNCTIVE
1.Спряження у способі сподівання
(contrary-to-fact) MOOD
(відмінного від факту)
is on the decline,
знаходиться на зниженні,
and is increasingly
і все більше
using the verb forms
використовуються форми
of the INDICATIVE MOOD.
дієслів способу опису умов.
2.It exists mostly
2.Воно існує здебільшого
in remnants
у відживаючих явищах
among the auxiliary verbs,
серед допоміжних дієслів,
such as COULD (can)
таких як COULD (може)
SHOULD (shall)
SHOULD (повинне)
WOULD (will)
WOULD (би)
MIGHT (may)
MIGHT (може)
and the forms BE and WERE
а також форми BE та WERE
can often be recognized
можуть часто розумітися
as subjunctives.
як умовні.
3.He is going to Paris.
3.Він їде до Парижа.
How I wish I WERE going, too !
Якби я теж міг піти!
SHE WENT AFTER A RABBIT
ВОНА ПІШЛА ЗА КРОЛИКОМ
AND FELL DOWN A TUNNEL
І ВПАЛА ВНИЗ В ТУНЕЛЬ
WITH JARS OF JAM.
З БАНКАМИ ВАРЕННЯ.
1.SHE SAW a RABBIT
1.ВОНА ПОБАЧИЛА, ЩО КРОЛИК
LOOK AT HIS WATCH.
ПОДИВИВСЯ НА СВІЙ ГОДИННИК.
2.HE WAS LATE.
2.ВІН Спізнювався.
3.HE TUMBLED DOWN a HOLE.
3.ВІН ПРОВАЛИВСЯ В ДІРУ.
4.SHE WENT AFTER HIM
4.ВОНА ПІШЛА ЗА НИМ
AND FELL DOWN
І ВПАЛА ВНИЗ
a LONG TUNNEL.
У ДОВГИЙ ТУННЕЛЬ.
5.ON THE TUNNEL WALLS
5.НА СТІНКАХ ТУННЕЛЯ
THERE WERE SHELVES
БУЛИ ПОЛИЦІ
WITH JARS OF JAM.
З БАНКАМИ варення.
6.SHE TOOK ONE
6.ВОНА ВЗЯЛА ОДНУ,
BUT It WAS EMPTY.
АЛЕ ВОНА БУЛА ПОРОЖНЯ.
YOU CANNOT DELAY
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВІДКЛАДЖУВАТИ
URGENT MATTERS
ТЕРМІНОВІ СПРАВИ,
BECAUSE THEY ARE URGENT.
ТОМУ ЩО ВОНИ ТЕРМІНОВІ.
1.This matter is very urgent.
1.Ця справа дуже термінова.
2.It cannot be delayed.
2.Воно не може відкладатися.
3.It cannot be delayed
3.Воно не може відкладатися,
4.because
4.тому що
5.it is urgent.
5.воно - термінове.
6.You have to do everything in time.
6.Ви повинні робити весь час.
7.Particularly those matters
7.Особливо ті справи,
that are urgent.
які є терміновими.
EITHER WE HAVE TO SEE HIM
АБО МИ ПОВИННІ БАЧИТИ ЙОГО
IMMEDIATELY
НЕГАЙНО,
OR
АБО
THERE IS NO NEED TO HURRY
НЕМАЄ ПОТРЕБИ ПОСПІШАТИ.
1.WE HAVE TO SEE HIM NOW.
1.МИ ПОВИННІ БАЧИТИ ЙОГО ЗАРАЗ.
2.AT ONCE.
2.ВІДРАЗУ.
3.IMMEDIATELY.
3.Негайно.
4.WE ARE READY.
4.МИ ГОТОВІ.
5.WHAT ABOUT HIM ?
5.А щодо нього?
6.I THINK,HE MUST BE READY
6.Я ДУМАЮ, ВІН ПОВИНЕН БУТИ ГОТОВИЙ
AS WELL.
ТАКОЖ.
7.IF HE IS NOT READY,
7.Якщо він не готовий,
8.THERE IS NO NEED TO HURRY.
8.НЕМАЄ ПОТРЕБИ Поспішати.
ENGLISH ALPHABET
АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА
CONTAINS FIFTY SYMBOLS.
МІСТЬ 5О СИМВОЛІВ.
1.THERE ARE
1.МАЄ
TWENTY-SIX LETTERS
ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ ЛІТЕР
IN THE ENGLISH ALPHABET,
В АНГЛІЙСЬКОМУ АЛФАВІТІ,
TEN FIGURES
ДЕСЯТЬ ЦИФР
AND
І
TWELVE COMMON SIGNS:
ДВАНАДЦЯТЬ ЗВИЧАЙНИХ ЗНАКІВ:
2.BLANK SPACE,
2.ПРОБІЛ,
3.PERIOD,
3.КРАПКА,
4.COMMA,
4.КОМА,
5.COLON,
5.ДВОКРАПКА,
6.SEMICOLON,
6.КРАПКА З КОМОЮ,
7.QUESTION MARK,
7.ПИТАЛЬНИЙ ЗНАК,
8.EXCLAMATION MARK,
8.ВИКЛИЧНИЙ ЗНАК
9.DASH,
9.ТИРЕ
10.HYPHEN,
10.ДЕФІЗ,
11.QUOTATION MARKS,
11.КАВИЧКИ,
12.APOSTROPHE.
12.АПОСТРОФ
ALTOGETHER FIFTY SYMBOLS.
ВСЬОГО П'ЯТЬДЕСЯТЬ СИМВОЛІВ.
KINDNESS BECAME EVIL
ДОБРОТА СТАЛА ЗЛОМ
USING BLUFF.
ВИКОРИСТОВУЮЧИ БЛЕФ.
1.It was a very significant
1.Це був дуже значний
occasion.
випадок.
2.There were foreign guests.
2.Були іноземні гості.
3.Everybody had to be very kind.
3.Всі мали бути дуже добрі.
4.The whole thing was a bluff.
4.Вся ця штука була блеф.
5.Despite declared kindness
5.Незважаючи на оголошену доброту,
6.there was barbarity and evil.
6.було варварство та зло.
SOME INITIALLY INCONSPICUOUS THINGS
ДЕЯКІ ПЕРШОПОЧАТКОВО НЕПОМІТНІ РЕЧІ
MAY BECOME RATHER IMPRESSIVE
МОЖУТЬ СТАТИ ДОСИТЬ ВРАЖАЮЧИМИ.
IN THE END
В КІНЦІ
1.The result of this action
1.Результат цієї акції
was tremendous.
був величезним.
2.However,
2.Однак,
3.the first time there was nothing.
3.поперше нічого не було.
4.The second time
4.Удруге
there was something, very little.
щось було дуже мало.
5.But then, the third time
5.Але потім, втретє,
it was the real thing.
це було по-справжньому.
6.It was colossal.
6.Це було колосально.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.altogether
2.among
3.apostrophe
4.auxiliary
5.barbarity
6.blank
7.charm
8.clerks
9.colon
10.colossal
11.comma
12.common
13.complemented
14.dash
15.declared
16.decline
17.delayed
18.despite
19.doormen
20.ethnic
21.exceptional
22.exclamation
23.exists
24.facilities
25.favorite
26.formed
27.forms
28.guests
29.hospitality
30.hurry
31.increasingly
32.indicative
33.jars
34.kindness
35.lounges
36.matters
37.meeting
38.mood
39.pads
40.participle
41.particularly
42.passive
43.period
44.personal
45.quotation
46.rabbit
47.relax
48.remnants
49.secretaries
50.semicolon
51.shelves
52.significant
53.signs
54.space
55.subjunctive
56.subjunctives
57.symbols
58.tennis
59.translators
60.tremendous
61.tumbled
62.tunnel
63.verbs
64.walls
65.welcoming
Learned total: 1911