Урок 43

<< - Урок №42Урок №44 - >>
розмовна практика
<< - Урок №42Урок №44 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

CRAZY EMIGRANTS GO TO HELL
ШАЛЕНІ ЕМІГРАНТИ ЙДУТЬ ДО ЧОРТІВ
VERY RICH
ДУЖЕ БАГАТІ
1.The life of an emigrant is lousy.
1.Життя емігранта паршиве.
2.Most of the time
2.Велику частину часу
he is extremely unhappy.
він надзвичайно нещасний.
3.Unhappiness is
3.Нещастя є
a customary state of mind.
звичним станом розуму.
4.Occasional states
4.Випадкові стани
of mirth or happiness
радості чи щастя
make one even more unhappy
роблять людину ще більш нещасною,
than before.
чим раніше.
5.Many hang themselves.
5.Багато вішаються.
6.Others go crazy.
6.Інші божеволіють.
7.Still others go to hell.
7.Ще інші йдуть до біса.
8.However, some, very few,
8.Однак деякі, дуже мало,
become rich.
стають багатими.
9.But crazy all the same.
9.Але божевільними все одно.
10.Nevertheless.
10.Проте.
11.All the more.
11.Все одно.
I MISSED THE OCCASION
Я ПРОПУСТИВ ЦЮ НАГОДУ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
I COULD NOT SKI
Я НЕ МІГ КАТАТИСЯ НА ЛИЖАХ
1.The occasion was
1.Нагода була
extremely important.
надзвичайно важлива.
2.I could meet the man but
2.Я міг зустрітися з цією людиною,
3.there was one obstacle.
3.була одна перешкода.
4.The fact was that
4.Справа в тому, що
I could not ski.
Я не вмів кататися на лижах.
5.He invited me
5.Він запросив мене
to ski together.
разом покататися на лижах.
6.But I had to refuse
6.Але я повинен був відмовитися,
because
тому що
7.I could not ski.
7.я не міг кататися на лижах.
GETTING USED
ЗВИЧКИ -
IS WHAT MATTERS
ТЕ, ЩО МАЄ ЗНАЧЕННЯ,
AND WHAT MAKES YOU
І ТЕ, ЩО ДАЄ ВАМ МОЖЛИВІСТЬ
FEEL COMFORTABLE
ВІДЧУВАТИ СЕБЕ ДОБРЕ
1.First it was very unusual.
1.Спочатку це було дуже незвичайно.
2.But later I got used to it.
2.Але пізніше я до цього звик.
3.When you get used to something,
3.Коли ви до чогось звикаєте,
4.it becomes very easy.
4.стає дуже легко.
5.But when you are not used,
5.Але коли ви не звикли,
6.it is extremely difficult.
6.це - надзвичайно важко.
7.So,
7.Так ось,
it is getting used that
звикнути - ось що
matters.
має значення.
WHO IS TO BLAME
ХТО ВИНЕН,
WHEN SHE RAPES HIM AND HE SAYS NO,
КОЛИ ВОНА ЙОГО ГВАЛТУЄ, А ВІН КАЖЕ НІ,
AND DOES,
І РОБИТЬ,
AND SHE SAYS YES
А ВОНА КАЖЕ ТАК
AND DOES NOT,
І НЕ РОБИТЬ,
AND SAYS HE DID ?
І КАЖЕ, ЩО ВОНА РОБИЛА
1.Rape is when something is done
1.Насильство - це коли щось робиться
without consent.
без згоди.
2.What is CONSENT ?
2.Що таке згода?
3.CONSENT is when she says YES.
3.Згода - це коли вона говорить ТАК.
4.What is to be done
4.Що робити,
if she says NO
якщо вона каже НІ,
but she means YES ?
але має на увазі ТАК?
5.And what is to be done
5.І що робити,
if she says YES
якщо вона каже ТАК,
but she means NO ?
але має на увазі НІ?
6.And when he says NO
6.А коли він говорить НІ,
and she makes him say YES,
і вона змушує його сказати ТАК,
and then she says NO ?
а потім вона каже НІ?
7.Who is to blame ?
7.Хто винен?
ENGLISH-SPEAKING PEOPLE
АНГЛОМОВНІ ЛЮДИ -
ARE PIONEERS
ПІОНЕРИ
OF TRAVEL AND EXPLORATION.
ПОДОРОЖІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.ENGLISH-SPEAKING WORLD
1.АНГЛОМОВНИЙ СВІТ
TOOK PART IN EXPLORATION.
ВЗЯВ УЧАСТЬ В ДОСЛІДЖЕННІ.
2.WE CAN SEE THEIR NAMES
2.МИ МОЖЕМО БАЧИТИ ЇХНІ ІМЕНА
ON THE MAPS.
НА КАРТАХ.
3.THE TRAVELERS OF THE PAST
3.МАНДРІВНИКИ МИНУЛОГО
ARE KNOWN TO EVERYONE.
ВІДОМІ ВСІМ.
4.THEY ARE PIONEERS OF
4.ВОНИ - ПІОНЕРИ
EXPLORATION.
ДОСЛІДЖЕННЯ.
BE CAREFUL WHAT TO DUMP
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, ЩО ВИКИДАТИ
1.Do you drink it with sugar ?
1.Ви п'єте це з цукром?
2.Sure.
2.Звичайно.
3.With sugar it is sweet.
3.З цукром це солодко.
4.But I drink it bitter.
4.Але я п'ю це гірке.
5.When you want to feel
5.Коли ви хочете відчути
the taste of tea,
смак чаю,
6.you have to dump the sugar.
6.ви повинні викинути цукор.
7.otherwise you will dump the tea.
7.Інакше ви викинете чай.
WHAT IS EVEN MORE IMPORTANT
ТО, ЩО ЩЕ БІЛЬШ ВАЖЛИВО,
THAN BITE OR BAIT
НІЖ КЛЮВАННЯ АБО ПРИМАНКИ -
IS PATIENCE.
ЦЕ ТЕРПІННЯ
1.TO CATCH FISH
1.Зловити рибу -
IS EXTREMELY DIFFICULT.
надзвичайно важко.
2.YOU SIT ON THE SHORE
2.ви сидите на березі
FOR HOURS.
годинами.
3.AND YOU WATCH FOR THE FISH
3.і ви дивитеся як риба
TO BITE.
клює.
4.OF COURSE, YOU HAVE TO USE
4.звичайно, ви повинні використовувати
THE RIGHT BAIT.
правильну приманку.
5.OTHERWISE THE FISH WON'T BITE.
5.інакше риба не буде клювати.
WHEN IT IS BORING,
КОЛИ НУДНО,
IT IS UNCOMFORTABLE,
ЦЕ НЕ ЗРУЧНО,
AND VICE VERSA.
І НАВПАКИ.
1.THE WOLF'S BELLY
1.ЖИВІТ ВОВКА
WAS CUT UP.
Був розрізаний.
2.AND RED HOOD CAME OUT.
2.І ЧЕРВОНА шапочка вийшла.
3.SHE HAD BEEN
3.ВОНА БУЛА
IN A VERY
В ДУЖЕ
UNCOMFORTABLE POSITION.
НЕЗРУЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ.
4.SHE STAYED THERE SO LONG
4.ВОНА ЗАЛИШАЛАСЯ ТАМ ТАК ДОВГО,
5.THAT
5.ЩО
6.SHE WAS HAPPY TO LEAVE.
6.ВОНА БУЛА ЩАСЛИВОЮ ПІТИ.
7.THE COURAGEOUS HUNTERS
7.ХОРОБІ МИСЛИВЦІ
HELPED HER.
ДОПОМОГЛИ ЇЙ.
8.THEY KNEW
8.ВОНИ ЗНАЛИ,
THAT
ЩО
IT WAS AWFULLY BORING
БУЛО ЖАХЛИВО НУДНО
TO SIT IN THE WOLF'S BELLY.
СИДІТИ У ЖИВОТІ ВОВКА.
9.THEY PITIED HER
9.ВОНИ ПОЖАЛІЛИ ЇЇ
AND LET HER OUT.
І ВИПУСТИЛИ ЇЇ НАЗОВНІ.
THE UGLY DEVIL
ПОТВОРНИЙ ДИЯВОЛ
LOOKED SMASHING
ВИГЛЯДІВ ВРАЖАЮЧЕ
IN HIS EXPENSIVE SUIT.
У СВОЄМУ ДОРОГОМ КОСТЮМІ.
1.HE ARRIVED AT NOON.
1.ВІН ПРИБУВ У ПІВДЕНЬ.
2.HE LOOKED SMASHING.
2.ВІН ВИГЛЯДАВ Вражаюче.
3.HE WORE
3.ВІН НОСИВ
AN EXPENSIVE SUIT
ДОРОГИЙ КОСТЮМ
AND SHOES.
І ТУФЛІ.
4.EVERYTHING WAS GOOD
4.ВСЕ БУЛО ДОБРЕ
ABOUT HIM.
У НЬОГО.
5.EXCEPT THAT
5.Крім того, що
6.HE WAS UGLY
6.ВІН БУВ Потворний
7.LIKE THE DEVIL HIMSELF.
7.ЯК САМ Диявол.
WHEN HE WAS IN JAIL,
КОЛИ ВІН БУВ У ТЮРМІ,
HE DECIDED TO ESCAPE.
ВІН ВИРІШИВ ВТЕКАТИ.
1.THEY CAUGHT HIM,
1.ВОНИ ВПІВМАЛИ ЙОГО,
2.AND
2.І
3.PUT HIM INTO JAIL.
3.ПОСАДИЛИ ЙОГО У ТЮРМУ.
4.BUT
4.АЛЕ
5.WHEN HE WAS IN JAIL,
5.КОЛИ ВІН БУВ У ТЮРМІ,
6.HE DECIDED TO ESCAPE.
6.ВІН ВИРІШИВ ВТІКАТИ.
7.AND HE ESCAPED.
7.І ВІН ВТІК.
8.THIS TIME
8.НА ЦЕЙ РАЗ
9.THEY COULD NOT CATCH HIM.
9.ВОНИ НЕ МОГЛИ ЗРИЙМАТИ ЙОГО.
AFTER YOU HAVE DONE ONE THING,
ПІСЛЯ ТОГО ЯК ВИ ЗРОБИЛИ ОДНУ РІЧ,
YOU DO ANOTHER.
ВИ РОБИТЕ ІНШУ.
1.AFTER I HAVE HAD MY LESSONS,
1.ПІСЛЯ ТОГО ЯК У МЕНЕ БУЛИ УРОКИ,
I GO HOME.
Я ЙДУ ДОДОМУ.
2.AFTER I HAVE
2.ПІСЛЯ ТОГО ЯК Я
COME FROM SCHOOL,
ПРИЙШОВ ЗІ ШКОЛИ,
I HAVE DINNER.
Я ОБІДАЮ.
3.AFTER I HAVE HAD DINNER,
3.ПІСЛЯ ТОГО ЯК Я ПОБІДАВ,
I DO MY HOMEWORK.
Я РОБЛЮ ДОМАШНЮ РОБОТУ.
4.AFTER I HAVE DONE MY HOMEWORK,
4.ПІСЛЯ ТОГО ЯК Я ЗРОБИВ ДОМАШНУ РОБОТУ,
I HELP MY MOTHER.
Я ДОПОМАГАЮ МАМІ.
5.AFTER I HAVE HELPED MY MOTHER
5.ПІСЛЯ ТОГО ЯК Я ДОПОМІГ МАМІ,
I PLAY WITH MY FRIENDS.
Я ГРАЮ З ДРУЗЯМИ.
6.AFTER I HAVE PLAYED,
6.ПІСЛЯ ТОГО ЯК Я ПОГРАВ,
I GO TO BED.
Я ЛЯГАЮ СПАТИ.
A GANG OF THIEVES
БАНДА ЗЛОДІЇВ
WERE ROBBED BY ALI BABA.
БУЛА ПОГРАБОВАНА АЛІ БАБОЮ.
THE ROBBERS FOUND HIS HOUSE
РОЗБІЙНИКИ ЗНАЙШЛИ ЙОГО БУДИНОК
AND CAME INTO HIS COURTYARD
І ПРИЇХАЛИ В ЙОГО ДВІР,
HIDDEN IN JARS FROM OIL
СХОВАВШИСЬ У ГЛЕЧИКИ ВІД МАСЛА
1.ALI BABA STOLE MONEY
1.АЛІ БАБА ВКРАВ ГРОШІ
FROM THIEVES,
У РОЗБІЙНИКІВ,
BUT HIS NEIGHBOUR FAILED
А ЙОГО СУСІДУ НЕ ВДАЛОСЯ
TO DO SO
ЗРОБИТИ ТАК,
AND WAS BEATEN.
І був побитий.
2.HE DIED
2.ВІН ПОМЕР,
AND
А
ALI BABA AND HIS WIFE
АЛІ БАБА ТА ЙОГО ДРУЖИНА
WENT TO LIVE IN HIS HOUSE.
пішли жити в його будинку.
3.THE ROBBERS FOUND OUT
3.Розбійники виявили,
THAT
ЩО
SOMEONE HAD VISITED
Хтось відвідав
THEIR CAVE,
ЇХНЮ ПЕЧЕРУ,
AND SENT ONE TO THE TOWN
І ПОСЛАЛИ ОДНОГО В МІСТО
TO LEARN WHO IT WAS.
ДІЗНАТИСЯ, ХТО ЦЕ БУВ.
4.A ROBBER CAME TO THE HOUSE
4.Один розбійник прийшов у будинок
OF THE OLD MAN
СТАРОГО ЛЮДИНИ,
WHO HAD TREATED
ЯКИЙ ЛІКУВ
ALI BABA'S NEIGHBOUR,
СУСІДА АЛІ БАБИ,
AND
І
THE OLD MAN TOLD HIM
СТАРА ЛЮДИНА СКАЗАЛА ЙОМУ,
THAT
ЩО
HE HAD TRIED TO SAVE HIM
ВІН НАМАГАВСЯ ВРЯТУВАТИ ЙОГО,
BUT FAILED.
АЛЕ ПРОВАЛИВСЯ.
5.THROUGH THE OLD MAN
5.ЧЕРЕЗ СТАРОГО ЛЮДИНИ
THE ROBBERS KNEW
РОЗБІЙНИКИ ДІЗНАЛИСЯ
THE HOUSE OF ALI BABA.
БУДИНОК АЛІ БАБИ.
6.THE ROBBERS MARKED
6.РОЗБІЙНИКИ ВІДЗНАЧИЛИ
ALI BABA'S HOUSE
БУДИНОК АЛІ БАБИ
WITH A CROSS ON THE DOOR,
ХРЕСТОМ НА ДВЕРІ,
BUT
АЛЕ
ALI BABA'S MAID
СЛУЖНИЦЯ АЛІ БАБИ
DREW CROSSES
Намалювала Хрести
ON MANY OTHER HOUSES.
НА БАГАТЬОХ ІНШИХ БУДИНКАХ.
7.FINALLY
7.НАКІНЕЦЬ
THE ROBBERS FOUND
РОЗБІЙНИКИ ЗНАЙШЛИ
ALI BABA'S HOUSE
БУДИНОК АЛІ БАБИ.
AND
І
THE ROBBER CHIEF
ГОЛОВАР РОЗБІЙНИКІВ
CAME TO STOP THERE
ПРИШОВ ЗУПИНИТИСЯ ТАМ
IN THE YARD
У ДВОРІ
WITH FORTY JARS
З СОРОКА Глечиками,
WHERE
ДЕ
HIS FORTY CUT-THROATS
ХОВАЛИСЯ ЙОГО СОРОК
WERE HIDDEN.
ГОЛОВОРІЗІВ.
ALI-BABA STOLE GOLD
АЛІ-БАБА ВКРАВ ЗОЛОТО
FROM THIEVES' CAVE,
З ПЕЩЕРИ ЗЛОДІЇВ,
AND
І
HIS NEIGHBOUR WENT
ЙОГО СУСІД ПІШОВ
TO GET GOLD TOO,
ДІСТАТИ ЗОЛОТО ТЕЖ.
BUT
АЛЕ
THE THIEVES
ЗЛОДІЇ
NEARLY KILLED HIM.
ТРОХИ НЕ ВБИЛИ ЙОГО.
A DOCTOR WAS CALLED
ДОКТОР БУВ ПОКЛИКАНИЙ
TO TREAT HIM.
ЩОБ ЛІКУВАТИ ЙОГО.
1.ALI-BABA SAW MEN
1.АЛІ-БАБА ПОБАЧИВ, ЯК ЛЮДИ
ENTER A CAVE WITH GOLD.
ВХОДИЛИ В ПЕЧЕРУ З ЗОЛОТОМ.
LATER HE TOOK GOLD AWAY.
ПІЗНІШЕ ВІН ЗАБРАВ ЗОЛОТО.
HIS NEIGHBOUR KNEW
ЙОГО СУСІД ДІЗНАВСЯ
AND CAME FOR THE GOLD,TOO.
І ПРИЙШОВ ЗА ЗОЛОТОМ ТЕЖ.
2.THE MAN ENTERED THE CAVE
2.Людина увійшла в печеру
AND TOOK A SACK OF GOLD
І ВЗЯВ МІШОК ЗОЛОТА.
BUT
АЛЕ
HE FORGOT THE MAGIC WORDS
ВІН ЗАБУВ ЧАРІВНІ СЛОВА
AND COULD NOT GET OUT.
І НЕ МІГ ВИБРАТИСЯ.
3.THE ROBBERS
3.РОЗБІЙНИКИ
ATTACKED THE MAN
НАПАЛИ НА ЛЮДИНУ
AND LEFT HIM IN THE CAVE
І ЗАЛИШИЛИ ЙОГО У ПЕЧЕРІ
THINKING HE WAS DEAD.
ДУМАЮЧИ, ЩО ВІН БУВ МЕРТВИЙ.
4.NEIGHBOUR'S WIFE SAID
4.ДРУЖИНА СУСІДА СКАЗАЛА,
HE HAD BEEN LOST.
ЩО ВІН ВТРАТИВСЯ.
ALI-BABA FOUND HIM SICK
АЛІ-БАБА ЗНАЙШОВ ЙОГО
IN THE CAVE
ХВОРИМ У ПЕЧЕРІ
AND CARRIED HOME.
І ПОНІС ДОДОМУ.
5.A MAID BROUGHT AN OLD MAN
5.СЛУЖНИЦЯ ПРИВЕЛА СТАРУ ЛЮДИНУ
WHO COULD CURE THE SICK MAN.
ЯКИЙ МІГ ВИЛІКУВАТИ ХВОРУ ЛЮДИНУ.
ALI BABA STOLE MONEY
АЛІ БАБА ВКРАВ ГРОШІ
FROM THIEVES,
У ЗЛОДІЇВ,
BUT HIS NEIGHBOUR
АЛЕ ЙОГО СУСІДУ
FAILED TO DO SO,
НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ ТАК,
AND WAS BEATEN.
І ВІН БУВ ПОБИТИЙ.
HE DIED
ВІН ПОМЕР,
AND ALI BABA AND HIS WIFE
А АЛІ БАБА І ЙОГО ДРУЖИНА
WENT TO LIVE IN HIS HOUSE.
ПІШЛИ ЖИТИ В ЙОГО БУДИНКУ.
1.ALI BABA STOLE GOLD
1.АЛІ БАБА ВКРАВ ЗОЛОТО
FROM THIEVE'S CAVE,
З ПЕЩЕРИ ЗЛОДІЇВ,
AND
А
2.HIS NEIGHBOUR
2.ЙОГО СУСІД
WENT TO GET GOLD,TOO.
ПІШОВ ДІСТАТИ ЗОЛОЛТО ТЕЖ.
BUT
АЛЕ
3.THE THIEVES NEARLY KILLED HIM.
3.ЗЛОДІЇ майже вбили його.
4.A DOCTOR WAS CALLED
4.ДОКТОР БУВ ПОКЛИКАНИЙ
TO TREAT HIM.
ЩОБ ЛІКУВАТИ ЙОГО.
5.THE WISE OLD MAN
5.МУДРА СТАРА ЛЮДИНА
WAS BROUGHT
БУВ ПРИВЕДЕНИЙ
WITH HIS EYES CLOSED
Зі своїми очима закритими,
NOT TO SEE WHERE HE WAS GOING.
ЩОБ НЕ БАЧИТИ, КУДИ ВІН ішов.
6.AFTER TWO DAYS
6.ЧЕРЕЗ ДВА ДНІ
ALI BABA'S NEIGHBOUR DIED.
СУСІД АЛІ БАБИ ПОМЕР.
7.ALI BABA AND HIS WIFE
7.АЛІ БАБА ТА ЙОГО ДРУЖИНА
CAME TO LIVE
ПРИШЛИ ЖИТИ
IN THE HOUSE OF THE DEAD MAN,
У ДІМ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ,
AND
А
ALI BABA'S SON
СИН АЛІ БАБИ
WORKED IN HIS SHOP.
ПРАЦЮВАВ В ЙОГО МАГАЗИНІ.
AMERICANS CELEBRATE
АМЕРИКАНЦІ ВІДЗНАЧАЮТЬ
PUBLIC HOLIDAYS
ГРОМАДСЬКІ СВЯТА
EVERY YEAR.
ЩОРОКУ.
THE BIGGEST HOLIDAY IS
НАЙБІЛЬШЕ СВЯТО -
INDEPENDENCE DAY,
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
THE FOURTH OF JULY.
ЧЕТВЕРТОГО ЛИПНЯ.
1.PUBLIC HOLIDAYS
1.ГРОМАДСЬКІ СВЯТА
ARE CELEBRATED EVERY YEAR.
ВІДМІЧАЮТЬСЯ КОЖНОГО РОКУ.
2.ON THE NEW YEAR
2.В НОВИЙ РІК
PEOPLE GO TO BED
ЛЮДИ лягають спати
AFTER MIDNIGHT.
ПІСЛЯ ОПІВНОЧІ.
3.THEY SEE THE NEW YEAR IN.
3.ВОНИ ЗУСТРІЧАЮТЬ НОВИЙ РІК.
4.MEMORIAL DAY IS DEDICATED
4.ДЕНЬ ПАМ'ЯТКИ ПРИСВЯЧЕНИЙ
TO THOSE WHO FELL IN WAR.
ТИМ, ЯКІ ВПАЛИ У ВІЙНІ.
5.THE BIGGEST HOLIDAY IS
5.ВЕЛИКИЙ СВЯТО -
INDEPENDENCE DAY.
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
6.THANKSGIVINGS DAY IS
6.ДЕНЬ ВДЯКИ -
THE HARVEST FESTIVAL.
СВЯТО ВРОЖАЮ.
7.ON CHRISTMAS
7.НА РІЗДВО
PEOPLE SEND GREETINGS
ЛЮДИ ПОСИЛАЮТЬ ПРИВІТАННЯ
TO FRIENDS.
ДРУЗЯМ.
8.PEOPLE CELEBRATE CHRISTMAS
8.ЛЮДИ ВІДЗНАЧАЮТЬ РІЗДВО
WITH THEIR FAMILIES.
Зі своїми сім'ями.
FIRST IT APPEARED
СПОЧАТКУ ЦЕ З'ЯВИЛОСЯ,
BUT THEN IT DISAPPEARED
А ПОТІМ ВОНО ЗНИКЛО,
AND I LOST IT.
І Я ЙОГО ВТРАТИВ.
1.I wanted to find
1.Я хотів знайти
that little thing,
цю маленьку річ,
and
і
2.I found it.
2.я знайшов її.
3.But then
3.Але потім
4.it disappeared.
4.вона зникла.
5.First it appeared
5.Спершу вона з'явилася,
when I found it,
коли я знайшов її,
but then
але потім
6.it disappeared again,
6.вона знову зникла,
and
і
7.I could not find it again.
7.я не міг більше знайти її.
8.It disappeared for good.
8.Вона зникла назавжди.
9.I lost it.
9.Я її втратив.
FOR UNDERSTANDING PEOPLE
ДЛЯ РОЗУМІВНИХ ЛЮДЕЙ
TO UNDERSTAND IS USEFUL
РОЗУМІТИ - КОРИСНО
1.I want to see this.
1.Я хочу бачити це.
2.Let us see it.
2.Давайте подивимося це.
3.We shall read it together.
3.Ми читатимемо це разом.
4.And then
4.А потім
5.we shall analyse.
5.ми будемо аналізувати.
6.To analyse is very useful.
6.Аналізувати дуже корисно.
7.For those who understand,
7.Для тих, хто розуміє,
8.of course.
8.Звичайно.
HE HAS TO HURRY
ВІН ПОВИНЕН ПОСПІШИТИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
THE MATTER IS URGENT.
СПРАВА - ТЕРМІНОВА.
1.WHEN IS HE GOING THERE ?
1.КОЛИ ВІН ЙДЕ ТУДИ?
2.RIGHT NOW.
2.Прямо зараз.
3.I WANT HIM TO HURRY.
3.Я ХОЧУ, ЩОБ ВІН ПОСПІШИВ.
4.THIS MATTER IS VERY URGENT.
4.ЦЯ СПРАВА - ДУЖЕ ТЕРМІНОВА.
5.LET HIM START AT ONCE.
5.ХАЙ ВІН ПОЧИНАЄ ВІДРАЗУ.
6.HE HAS TO BE IN TIME.
6.ВІН ПОВИНЕН БУТИ ВЧАСНО.
7.I RELY VERY MUCH ON HIM.
7.Я ДУЖЕ ПОКЛАДАЮСЯ НА НЬОГО.
HE KEEPS SILENCE
ВІН ЗБЕРІГАЄ ТИШУ
BECAUSE OF MODESTY
ЧЕРЕЗ СКРОМНІСТЬ
1.HE DOES NOT TALK MUCH.
1.ВІН НЕ ГОВОРИТЬ МІНОГО.
2.WHY ?
2.ЧОМУ?
3.BECAUSE HE IS QUIET.
3.Тому що він спокійний.
4.AND MODEST.
4.І СКРОМНИЙ.
5.MODESTY
5.СКРОМНІСТЬ
DOES NOT ALLOW HIM TO TALK.
НЕ ДОЗВОЛЯЄ ЙОМУ ГОВОРИТИ.
6.MAY BE HE IS DUMB ?
6.МОЖЕ БУТИ, ВІН НІМИЙ?
7.NO,I HAVE SPOKEN TO HIM
7.НІ, Я ГОВОРИВ З НИМ
A LOT OF TIMES.
БАГАТО РАЗІВ.
8.HE TALKS O.K.
8.ВІН ГОВОРИТЬ ДОБРЕ,
WHEN YOU ASK HIM.
КОЛИ ВИ ПИТАЙТЕ ЙОГО.
HE LOOKED AT THE STATUE
ВІН ПОДИВИВСЯ НА СТАТУЮ
AND SWOONED
І ЗНЕПРИТОМНІВ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT WAS VERY BEAUTIFUL.
ВОНА БУЛА ДУЖЕ ЧУДОВА.
1.HE WAS COMING TO THE CITY
1.ВІН ЇХАВ ДО МІСТА
2.BY SEA.
2.МОРЕМ.
3.FROM THE SHIP
3.З КОРАБЛЯ
4.HE SAW A STATUE.
4.ВІН ПОБАЧИВ СТАТУЮ.
5.THE STATUE WAS VERY BIG
5.СТАТУЯ БУЛА ДУЖЕ ВЕЛИКА,
AND
І
6.IT WAS VERY BEAUTIFUL.
6.ВОНА БУЛА ДУЖЕ ЧУДОВА.
7.IT WAS SO BEAUTIFUL
7.ВОНА БУЛА ТАКА ЧУДОВА,
THAT
ЩО
8.HE SWOONED.
8.ВІН Впав у непритомність.
9.HE DROPPED ON THE DECK.
9.ВІН ВПАВ НА ПАЛУБУ.
10.HE WAS NOT DEAD.
10.ВІН НЕ БУВ МЕРТВИЙ.
11.HE WAS UNCONSCIOUS.
11.ВІН БУВ БЕЗ СВІДОМОСТІ.
HE PLAYED SO BADLY
ВІН ГРАВ ТАК ПОГАНО,
THAT
ЩО
EVERYVBODY WENT MAD.
УСІ ЗБОЖЕВОЛІЛИ.
1.WHEN I HEARD HIM PLAY,
1.КОЛИ Я ПОЧУВ ЯК ВІН ГРАЄ,
2.I UNDERSTOOD
2.Я ЗРОЗУМІВ,
THAT
ЩО
HE TOOK THE WRONG NOTES.
ВІН БРАВ НЕПРАВИЛЬНІ НОТИ.
3.THE PIANO SOUNDED LIKE HELL.
3.ПІАНІНО ЗВУЧАЛО ЧЕРТІВСЬКО.
4.IT WAS AWFUL.
4.ЦЕ БУЛО ЖАХЛИВО.
5.THE CONDUCTOR WENT MAD.
5.ДИРИЖЕР з'їхав з розуму.
6.THE PUBLIC
6.ПУБЛІКА
THREW THEMSELVES
ВИКИДАЛАСЯ
OUT OF THE WINDOWS.
З ВІКОН.
HE TAUGHT THEM BY BEATING
ВІН ВЧИВ ЇХ ШЛЯХОМ ПОБИВАННЯ,
BUT HE SPARED THEIR LIVES.
АЛЕ ВІН ПОЩАДИВ ЇХ ЖИТТЯ.
1.HE FIGHTS VERY WELL.
1.ВІН б'ється дуже добре.
2.LAST NIGHT
2.Вчора ввечері
3.HE FOUGHT THREE MEN.
3.ВІН бився з трьома людьми.
4.AND HE WON.
4.І ВІН ПЕРЕМІГ.
5.HE BEAT THEM ALL.
5.ВІН ПОБІВ ЇХ ВСІХ.
6.ALL AT ONCE.
6.ВСІХ ВІДРАЗУ.
7.DID HE KILL THEM ?
7.ВІН ВБИВ ЇХ?
8.NO, HE SPARED THEM.
8.НІ, ВІН ПОЩАДИВ ЇХ.
9.BUT HE TAUGHT THEM A LESSON.
9.АЛЕ ВІН дав їм урок.
HE WAS EXPELLED FOR BAD MARKS
ЙОГО ВИГНАЛИ ЗА ПОГАНІ ОЦІНКИ
1.THAT BOY WAS A BAD PUPIL.
1.Той хлопчик був поганим учнем.
2.HE ALWAYS GOT BAD MARKS.
2.ВІН ЗАВЖДИ ОТРИМАВ ПОГАНІ ОЦІНКИ.
3.AND THEN
3.А ПОТІМ
4.THEY EXPELLED HIM FROM SCHOOL.
4.ЙОГО ВИГНАЛИ ЗІ ШКОЛИ.
5.HE FEELS SO GOOD
5.ВІН ПОЧУВАЄ СЕБЕ ТАК ДОБРЕ,
6.HE DOES NOT WANT TO COME BACK.
6.ВІН НЕ ХОЧЕ ПОВЕРТАТИСЯ.
7.ANYWAY,
7.У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ
THEY WOULD NOT TAKE HIM BACK
ЙОГО БИ НЕ ВЗЯЛИ НАЗАД.
HE WAS LAME AND USED A STICK
ВІН БУВ ХРОМИЙ І КОРИСТУВАВСЯ ПАЛИЦЕЮ
FOR WALKING.
ДЛЯ ХОДЬБИ.
1.HE WAS LAME.
1.ВІН БУВ ХРОМИЙ.
2.SO,
2.ТАК ОСЬ,
3.FOR WALKING
3.ДЛЯ ХОДЬБИ
4.HE USED A STICK.
4.ВІН КОРИСТУВАВСЯ ПАЛИЦЕЮ.
5.HE COULD NOT WALK
5.ВІН НЕ МІГ ХОДИТИ
6.WITHOUT A STICK
6.БЕЗ ПАЛИЦІ
7.BECAUSE
7.Тому що
8.HE WAS LAME.
8.ВІН БУВ ХРОМИЙ.
I AM UNABLE TO MAKE IT OUT.
Я НЕ СПРОМОЖНИЙ ЗРОЗУМІТИ ЦЕ,
BUT
АЛЕ
I CAN GUESS.
Я МОЖУ ЗДОГАДАТИСЯ.
1.IS THERE ANYTHING THERE ?
1.Є ЩО-НЕБУДЬ ТАМ?
2.NO, THERE SEEMS TO BE NOTHING.
2.НІ, ЗДАЄТЬСЯ, НІ НІЧОГО.
3.I AM UNABLE TO MAKE IT OUT.
3.Я НЕ СПРОМОЖНИЙ ЗРОЗУМІТИ ЦЕ.
4.WHAT ABOUT YOU ?
4.ЩО ПРО ВАС?
5.ARE YOU ABLE
5.ВИ ЗДАТНІ
TO SEE WHAT IS THERE ?
БАЧИТИ, ЩО ТАМ?
6.NO, I DON'T SEE IT
6.НІ. Я НЕ БАЧУ ЦЕ
QUITE CLEARLY.
досить зрозуміло.
7.I CAN ONLY GUESS.
7.Я МОЖУ ТІЛЬКИ здогадатися.
IF HE MUST COME ALL THE SAME,
ЯКЩО ВІН ПОВИНЕН ПРИЙТИ ТАК АБО ІНАКШЕ.
HE WILL FETCH IT, SURE.
ВІН ЗАХОПИТЬ ЦЕ, ЗВІСНО.
1.MUSTN'T HE COME ?
1.ЧИ ВІН НЕ ПОВИНЕН ПРИЙТИ?
2.HE MUST.
2.ПОВИНЕН.
3.WELL, IF HE MUST,
3.НУ, ЯКЩО ВІН ПОВИНЕН,
4.LET HIM BRING THAT.
4.ХАЙ ВІН ПРИНЕСЕ ЦЕ.
5.TO BRING THAT
5.ПРИНЕСТИ ЦЕ -
IS NOT DIFFICULT, IS IT?
НЕ Важко, чи не правда?
6.SURE, NOT.
6.ЗВІСНО, НІ.
7.I WILL TELL HIM
7.Я СКАЖУ ЙОМУ
ABOUT YOUR WISH.
ПРО ВАШЕ БАЖАННЯ.
8.IF HE MUST COME ALL THE SAME,
8.ЯКЩО ВІН ВСЕ-ТАК МАЄ ПРИЙТИ,
9.HE WILL FETCH IT.
9.ВІН ЗАХОПИТЬ ЦЕ.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.analyse
2.arrived
3.attacked
4.bait
5.beaten
6.belly
7.biggest
8.bite
9.blame
10.boring
11.cave
12.celebrate
13.celebrated
14.christmas
15.clearly
16.conductor
17.courageous
18.crazy
19.cross
20.crosses
21.customary
22.dead
23.deck
24.dedicated
25.dropped
26.dumb
27.dump
28.emigrant
29.expelled
30.exploration
31.families
32.feels
33.festival
34.fights
35.finally
36.getting
37.gold
38.greetings
39.hang
40.harvest
41.hidden
42.holiday
43.holidays
44.houses
45.hunters
46.independence
47.invited
48.killed
49.lame
50.magic
51.maps
52.marked
53.memorial
54.midnight
55.mirth
56.modest
57.modesty
58.neighbour
59.neighbour's
60.nevertheless
61.noon
62.notes
63.obstacle
64.occasional
65.otherwise
66.pioneers
67.pitied
68.position
69.public
70.rape
71.refuse
72.rely
73.robber
74.sack
75.shore
76.spared
77.speaking
78.spoken
79.statue
80.stick
81.swooned
82.taste
83.thanksgivings
84.thieve's
85.thieves
86.throats
87.travelers
88.treat
89.treated
90.unable
91.unconscious
92.unhappiness
93.unusual
94.wise
95.worked
Learned total: 2011