Урок 44

<< - Урок №43Урок №45 - >>
розмовна практика
<< - Урок №43Урок №45 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

IN CASE YOU DISLIKE IT,
В РАЗІ ЯКЩО ЦЕ ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ,
NEVER MIND
НЕ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГИ
1.I want to show it to you,
1.Я хочу показати це вам,
2.so that you could see.
2.щоб ви могли бачити.
3.It seems you will like it.
3.Здається вам це сподобається.
4.I am sure you will.
4.Я впевнений, що сподобається.
5.In case you don't,
5.Якщо не сподобається,
6.never mind.
6.не звертайте уваги.
7.I will get you another.
7.я дістану вам інше.
HIS UTTERANCES ARE
ЙОГО ВИКАЗУВАННЯ -
COMPLETELY IRRESPONSIBLE
ЗОВСІМ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО
AND DISPLAY HIM
І ВИСТАВЛЯЮТЬ ЙОГО
AS A WORTHLESS PERSONALITY
ЯК НЕГІДНА ОСОБИСТІСТЬ
1.Having said that,
1.Після того, як він це сказав,
he is worthless to me.
він для мене негідний.
2.His remarks display
2.В його зауваженнях проявляється
lack of self-esteem
відсутність самоповаги
and ill will.
і хвора воля.
3.I have long suspected
3.Я давно підозрював,
that he is
що він -
a completely inadequate person
абсолютно неадекватна особистість,
to deal with.
з якою не можна мати справу.
4.And what seems
4.І що представляється
most shocking is
найбільш шокуючим це
an absolute lack of responsibility
абсолютна відсутність відповідальності
5.in his utterances.
5.в його висловлюваннях.
AMERICAN INDIANS
АМЕРИКАНСЬКІ ІНДІЙЦІ
HAD A DEVELOPED AGRICULTURE
МАЛИ РОЗВИНУТЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
AND RAISED MANY CROPS,
І ВИРОЩУВАЛИ БАГАТО КУЛЬТУР,
BUT
АЛЕ
THEY DID NOT KNOW
ВОНИ НЕ ЗНАЛИ,
HOW TO HANDLE LIVESTOCK.
ЯК ПОВОДИТЬСЯ З ХУДОБОЮ.
1.American Indians
1.Американські індіанці
had been skilled farmers.
були майстерними фермерами.
2.They are credited with
2.Їм приписується
developing corn,
виведення кукурудзи,
beans,
бобів,
pumpkins,
гарбузів,
and
і
peanuts.
арахісу.
3.Even the potato
3.Навіть картопля,
which
яка
had become the main food
стала головною їжею
of many European groups
багатьох європейських груп,
was first cultivated
була спочатку вирощена
by the American Indian.
американськими індіанцями.
4.The American Indian,
4.Американський індіанець,
on the other hand,
з іншого боку,
did little
зробив мало
to raise livestock.
щоб виростити худобу.
5.When the explorers reached
5.Коли дослідники досягли
the shores of America,
берегів Америки,
the Indians had done
індіанці зробили
little more than
трохи більш ніж
tame the dog.
приручити собаку.
6.They learned
6.Вони навчилися
to handle the horse
поводитися з конем
from the Europeans.
від європейців
7.The white man
7.Біла людина
gave them knowledge
дала їм знання,
necessary for raising hogs.
необхідне для вирощування свиней.
EVENTUALLY
В КІНЦІ КІНЦІВ
SHE GOT WHAT SHE WANTED
ВОНА ОТРИМАЛА ТЕ, ЩО ХОТІЛА
1.THIS WOMAN ACHIEVED
1.ЦЯ ЖІНКА ДОСЯГЛА
a GREAT COMFORT IN LIFE.
ПОВНОГО СПОКОЮ У ЖИТТІ.
2.SHE STROVE FOR It VERY HARD.
2.ВОНА БОРОЛАСЯ ЗА ЦЕ ДУЖЕ СЕРЙОЗНО.
3.AND EVENTUALLY SHE GOT It.
3.І В КІНЦІ КІНЦІВ ВОНА ОТРИМАЛА ЦЕ.
4.SHE HAD ALWAYS WANTED
4.ВОНА ЗАВЖДИ НЕ ХОТІЛА
NOTHING BUT COMFORT.
НІЧОГО КРІМ СПОКОЮ.
IF YOU READ
ЯКЩО ВИ ПРОЧИТАЙТЕ
THE PREVIOUS SENTENCE
ПОПЕРЕДНЄ РЕЧЕННЯ
ONCE AGAIN,
ЩЕ РАЗ,
I WILL GIVE EXPLANATIONS
Я ДАМ ПОЯСНЕННЯ
1.COULD YOU READ
1.МОГЛИ БИ ВИ ПРОЧИТАТИ
THAT SENTENCE
ЦЕ РЕЧЕННЯ
2.ONCE AGAIN ?
2.ЩЕ РАЗ?
3.WHICH ONE ?
3.ЯКЕ?
4.THE PREVIOUS ONE.
4.ПОПЕРЕДНЄ.
5.THE ONE YOU HAVE JUST READ.
5.ТЕ, ЩО ТІЛЬКИ ЩО ПРОЧИТАЛИ.
6.I WANT TO HEAR It AGAIN.
6.Я ХОЧУ ПОЧУТИ ЙОГО ЗНОВУ.
7.AND
7.І
8.I WANT TO GIVE
8.Я ХОЧУ ДАТИ
SOME EXPLANATIONS.
ДЕЯКІ ПОЯСНЕННЯ.
I HAD BEEN WARNED
Я БУВ ПОПЕРЕДЖЕНИЙ,
AND MY FACE SHOWED IT.
І МОЄ ОБЛИЧЧЕ ПОКАЗУВАЛО ЦЕ.
1.SHE HAD SPOKEN TO ME EARLIER.
1.ВОНА ГОВОРИЛА ЗІ МНОЮ РАНІШЕ.
2.SO,
2.ТАК ОСЬ,
3.I HAD BEEN WARNED BEFOREHAND.
3.Я БУВ ПОПЕРЕДЖЕНИЙ ЗАЗДАЛЕГІДЬ.
4.I KNEW EVERYTHING.
4.Я ЗНАВ ВСЕ.
5.AND
5.І
6.I COULD NOT HIDE THE FACT
6.Я НЕ МІГ ПРИХОВАТИ ТОЙ ФАКТ,
7.THAT
7.ЩО
8.I KNEW.
8.Я ЗНАВ.
9.It SHOWED ON MY FACE.
9.ЦЕ БУЛО ВИДНО У МЕНЕ НА ОБЛИЧЧІ.
10.UNFORTUNATELY.
10.До жалю.
I SHALL BE LOOKING FORWARD
Я БУДУ ЧЕКАТИ З НЕТЕРПІННЯМ
TO IT
ЦЬОГО
WITH GREAT PLEASURE.
З ВЕЛИКИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ.
1.WHEN WILL It BE ?
1.КОЛИ ЦЕ БУДЕ?
2.VERY SOON.
2.Дуже скоро.
3.ARE YOU SURE ?
3.Ви впевнені?
4.QUITE SURE.
4.Цілком впевнений.
5.It WILL BE VERY SOON.
5.ЦЕ БУДЕ ДУЖЕ скоро.
6.VERY WELL.
6.ДУЖЕ ДОБРЕ.
7.I SHALL BE LOOKING FORWARD.
7.Я ЧЕКАТИму З НЕТЕРПІННЯМ.
REVOLUTION IS A SITUATION
РЕВОЛЮЦІЯ - ЦЕ СИТУАЦІЯ,
WHEN THE HIGH AND THE LOW
КОЛИ ВИСОКИ І НИЗЬКІ
REVERSE THEIR POSITIONS
ЗМІНЮЮТЬСЯ СВОЇМИ ПОЗИЦІЯМИ
FOR SOME TIME
НА ДЕЯКИЙ ЧАС
1.There have always been
1.Завжди було
three categories of people:
три категорії людей:
2.-low,
2.-низькі,
-middle,
-Середні,
and
і
-high.
-Високі.
3.The low want to become the middle.
3.Низькі хочуть стати середніми.
4.The middle want to become high.
4.Средние хочуть стати високими.
5.The high want to stay high.
5.Високі хочуть залишитися високими.
6.But sometimes they become low.
6.Але іноді вони стають низькими.
7.It is called REVOLUTION.
7.Це називається РЕВОЛЮЦІЯ.
8.Then everything starts again.
8.Потім все починається спочатку.
IN ALGEBRA
В АЛГЕБРІ
LETTERS SHOW RELATIONS
ЛІТЕРИ ПОКАЗАЮТЬ ВІДНОСИНИ
BETWEEN ANY POSSIBLE
МІЖ БУДЬ-ЯКИМИ МОЖЛИВИМИ
FIGURES
ЦИФРАМИ
1.Figures undergo
1.Цифри піддаються
simple arithmetic operations:
простим арифметичним операціям:
2.-addition;
2.-складання;
-subtraction;
-віднімання;
-multiplication;
-множення;
-division.
-поділу.
3.As to algebra,
3.Що стосується алгебри,
4.it deals with letters,
4.вона має справу з літерами,
not figures.
не з цифрами.
5.Letters substitute figures.
5.Літери замінюють цифри.
6.Letters are added,
6.Літери складаються,
subtracted, multiplied
віднімаються, перемножуються
and divided,
і діляться,
7.just like numbers.
7.Точно так само як і цифри.
8.In algebra
8.В алгебрі
you do not know how many.
ви не знаєте скільки.
9.But you know how it is done.
9.Але ви знаєте, як це робиться.
QUITE A LOT
ДОВОЛІ БАГАТО
STILL REMAINS UNDONE
ВСЕ ЇШЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗРОБЛЕНИМ
DESPITE CERTAIN SUCCESS
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПЕВНИЙ УСПІХ
1.You seem to be doing
1.Здається, ви просуваєтеся
quite well, don't you ?
досить добре, чи не так?
2.Not too bad.
2.Не надто погано.
3.In fact, you see,
3.Фактично, чи бачите,
4.I have managed
4.Мені вдалося
to do a lot of things
зробити багато речей
5.during this time.
5.протягом цього часу.
6.But still
6.Але все ж
7.quite a lot remains undone.
7.досить багато залишається незробленим.
TO MAKE CONCRETE,
ЩОБ ЗРОБИТИ БЕТОН
WE NEED CEMENT AND WATER
НАМ ПОТРІБЕН ЦЕМЕНТ І ВОДА
1.We shall start work now.
1.Ми повинні розпочати роботу зараз.
2.Did you take to tools?
2.Ви взяли інструменти?
3.Let me see...
3.Дозвольте мені глянути.
4.I have the jack hammer,
4.У мене є відбійний молоток,
the saw,
пила,
and the chisel.
і зубило.
5.What about the materials?
5.Що щодо матеріалів?
6.Oh, here is cement and water.
6.О, тут є цемент та вода.
7.We have to make concrete.
7.Ми маємо зробити бетон.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.absolute
2.achieved
3.algebra
4.beans
5.beforehand
6.case
7.categories
8.cement
9.chisel
10.comfort
11.completely
12.concrete
13.corn
14.credited
15.cultivated
16.deals
17.developing
18.display
19.esteem
20.european
21.europeans
22.eventually
23.explanations
24.explorers
25.farmers
26.forward
27.groups
28.hammer
29.handle
30.hogs
31.horse
32.inadequate
33.indians
34.lack
35.livestock
36.managed
37.materials
38.peanuts
39.pumpkins
40.raise
41.raising
42.remains
43.remarks
44.responsibility
45.revolution
46.shocking
47.shores
48.skilled
49.strove
50.substitute
51.suspected
52.tame
53.undergo
54.undone
55.utterances
56.warned
57.worthless
Learned total: 2081