Урок 45

<< - Урок №44Урок №46 - >>
розмовна практика
<< - Урок №44Урок №46 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

THE GOOD PART IS DECREASING
ДОБРА ЧАСТИНА ЗМЕНШУЄТЬСЯ,
BUT THE BAD PART
А ПОГАНА ЧАСТИНА
IS INCREASING.
ЗРОСТАЄ.
IT IS VERY ALARMING
ЦЕ - ДУЖЕ ТРИВОЖНО
1.In old times children were
1.У старі часи діти були
like hell.
жахливі.
2.In fact,
2.Фактично
they killed quite a lot of them
багатьох із них убивали
for that reason.
з цієї причини.
3.Thus
3.Таким чином
4.they reduced population.
4.зменшували населення.
5.Now they beat them no more.
5.Більше їх не б'ють.
6.Population started to grow.
6.Населення почало зростати.
7.However, the growing part
7.Однак, зростаюча частина
of the population
населення -
is not its best part.
не найкраща його частина.
8.You see, the growing part
8.Чи бачите, зростаюча частина -
is the part
це та частина,
that had been killed earlier.
яку раніше вбивали.
9.Now they stay alive
9.Зараз вони залишаються живими
and multiply.
та розмножуються.
10.But the non-growing part is
10.А не зростаюча частина -
the part
це та частина,
that stayed alive earlier.
яка залишалася живою раніше.
11.Now they stay alive as well,
11.Зараз вони також залишаються живими,
but their number is
але їх кількість
decreasing all the time.
постійно зменшується.
12.So, what happens is this:
12.Так що, ось що виходить:
the good part is decreasing,
гарна частина зменшується,
and the bad part is increasing.
а погана частина зростає.
13.It is a very alarming situation.
13.Це дуже тривожна ситуація.
BECAUSE OF VAGUENESS
ЧЕРЕЗ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ
THERE WAS NO
НЕ БУЛО НІЯКОЇ
POSITIVE PROSPECT
ПОЗИТИВНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
AHEAD
ВПЕРЕД
1.What he said was vague.
1.Те, що він сказав, було невизначено.
2.Nothing positive
2.Нічого позитивного
could come out of it.
не могло з цього вийти.
3.There was no prospect ahead.
3.Не було жодної перспективи попереду.
4.It was extremely surprising.
4.Це було дуже дивно.
5.We were sincerely surprised.
5.Ми були щиро здивовані.
6.It was awful.
6.Це було жахливо.
I PREFER US DOLLARS
Я ВІДДАЮ ПЕРЕВАГУ АМЕРИКАНСЬКИМ ДОЛАРАМ,
BUT POUNDS WILL DO AS WELL
АЛЕ ФУНТИ ТЕЖ ПІДЙДУТЬ
1.You can pay in any currency.
1.Ви можете заплатити у будь-якій валюті.
2.But I prefer Us dollars,
2.Але я віддаю перевагу американським доларам
if you don't mind.
якщо ви не заперечуєте.
3.Pounds are good, too.
3.Фунти хороші теж.
4.Good customers
4.Хороші клієнти
always pay in cash.
завжди платять готівкою.
WE ARE PREPARED TO DEAL
МИ ГОТОВІ СПРАВИТИСЯ
WITH ANY EMERGENCY.
З БУДЬ-ЯКИМ НАДЗВИЧАЙНИМ ПОЛОЖЕННЯМ.
WE WON'T BE HURT
МИ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ
1.Do not worry.
1.Не турбуйтеся.
2.We shall take good care
2.Ми подбаємо
of ourselves.
про себе.
3.We won't be hurt.
3.Ми не постраждаємо.
4.We shall truly do
4.Ми дійсно зробимо
everything possible.
все можливе
5.You shouldn't worry at all.
5.Ви абсолютно не повинні турбуватися.
6.We are quite prepared to deal
6.Ми цілком готові впоратися
with any emergency.
з будь-яким надзвичайним становищем.
THE OFFICIAL BASTARD
ЧИНОВНИК ПОКИДЬОК
WAS ABOMINABLE.
БУВ ОГИДНИЙ.
I HATED HIM
Я НЕНАВИДІВ ЙОГО
1.We came to see
1.Ми прийшли побачитися
the official on business.
із чиновником у справі.
2.He was abominable.
2.Він був огидний.
3.He belched and smoked.
3.Він ригав і курив.
4.He spat and blew his nose.
4.Він плювався і сморкався.
5.I hated him at once.
5.Я зненавидів його відразу.
6.I usually hate bastards.
6.Я зазвичай ненавиджу покидьків.
CONTAIN YOUR WRATH.
СТРИМУЙ СВІЙ ГНІВ.
LEAN BACK AND WAIT
РОЗСЛАБТЕСЯ І ЧЕКАЙТЕ
FOR THE NEXT MOVE
НАСТУПНОГО ХОДУ
1.You do not have to go there.
1.Вам не потрібно їхати туди.
2.Neither does he.
2.І йому теж.
3.Why?
3.Чому?
4.You see, I have already seen
4.Чи бачите, я вже бачив
the person in question.
людину, про яку йдеться.
5.And I have warned him
5.І я попередив його
of your wrath.
про ваш гнів.
6.So, what you have to do now
6.Отже, все, що вам потрібно робити зараз
is to lean back and wait
це розслабитися і чекати
for the bastard
щоб цей виродок
to make the next move.
зробив наступний хід.
THE CRIMINAL PLEADED GUILTY
ЗЛОЧИННИК ВИЗНАВ СЕБЕ ВИННИМ
ON MULTIPLE CHARGES,
ЗА БАГАТЬОХ ЗВИНУВАЧЕННЯХ
AND ADMITTED MURDER
І ЗІЗНАВСЯ У ВБИВСТВІ
AND OTHER TERRIBLE CRIMES
І ІНШИХ ЖАХЛИВИХ ЗЛОЧИНАХ
1.The criminal pleaded guilty.
1.Злочинець визнав себе винним.
2.He admitted all charges.
2.Він визнав усі звинувачення.
3.He admitted insult.
3.Він визнав образу.
4.And
4.I
5.he admitted injury.
5.він визнав шкоду.
6.He was aware
6.Він усвідомив
of his terrible crimes.
свої жахливі злочини.
7.And he admitted murder.
7.І він визнав вбивство.
HE MISSED FIRST
ВІН ПРОМАХНУВСЯ СПЕРШУ,
BUT AIMED AGAIN
АЛЕ ПРИЦІЛИВСЯ ЗНОВУ
AND HIT THE TARGET
І ВЛУЧИВ У ЦІЛЬ
1.He took an aim and fired.
1.Він прицілився і вистрілив.
2.But the bullet missed.
2.Але куля пролетіла повз.
3.It was an unprecedented calamity.
3.Це було безпрецедентне нещастя.
4.He had only one cartridge left
4.у нього залишився лише один патрон,
and it was a little damp.
і той був трохи сирий.
5.Very carefully he aimed again.
5.Дуже обережно він прицілився знову.
6.This time it struck home.
6.На цей раз він потрапив у ціль.
7.The enemy got a bullet
7.Ворог отримав кулю
in his head.
в голову.
STONE AGE
КАМ'ЯНИЙ ВІК -
IS A VERY SERIOUS OBSTACLE
ДУЖЕ СЕРЙОЗНА ПЕРЕШКОДА
FOR THOSE PEOPLE
ДЛЯ ТИХ ЛЮДЕЙ,
WHO WANT TO BECOME A NATION
ЯКІ ХОЧУТЬ СТАТИ НАЦІЄЮ
1.It is extremely bad.
1.Це надзвичайно погано.
2.What is extremely bad?
2.Що надзвичайно погано?
3.The general situation.
3.Загальна ситуація.
4.The neighbouring nation think
4.Сусідня нація думає,
that they are nation.
що вони нація.
5.They have gone mad.
5.Вони збожеволіли.
6.They are like monkeys.
6.Вони - як мавпи.
7.They mimic without thinking.
7.Вони гримасують, не думаючи.
8.They are doomed to stone age.
8.Вони приречені на кам'яний вік.
THE FIERCE-LOOKING 2-TON
ДВУТОННИЙ ЛЮТОГО ВИДУ
FOSSIL DINOSAUR
ОКАМЕНІЛИЙ ДИНОЗАВР
WAS LIKE A DOUBLE-DECKER BUS
БУВ ЯК ДВОПОВЕРХОВИЙ АВТОБУС
IN HIS OFFENSIVE
ЗА СВОЇМИ НАСТУПАЛЬНИМИ
AND DEFENSIVE
І ЗАХИСНИМИ
CAPABILITIES
МОЖЛИВОСТЯМИ
1.A fossilized skeleton was found
1.Скам'янілий скелет було знайдено
in the upper Cretaceous layer.
у верхньодрібному шарі.
2.The bone fragments
уламків кісток
were quite sufficient
було цілком достатньо
to form the whole skeleton.
щоб сформувати повний скелет.
3.It was a dinosaur
3.Це був динозавр
with an unusually large
з надзвичайно великою
claw bone.
клешневою кісткою.
4.He had fierce-looking
4.Він мав лютого вигляду
pointed teeth
загострені зуби
and weighed about two tons.
та важив близько двох тонн.
5.Of course when he was alive,
5.Звичайно, коли він був живий,
i.e. a hundred and twenty-four
тобто сто двадцять чотири
million years ago.
мільйона років тому.
6.It was a huge vertebrate -
6.Це було величезне хребетне -
about 4 meters tall -
близько 4 метрів у висоту -
about the size
приблизно розміром
of a double-decker bus.
з двоповерховий автобус.
7.The large claw very probably
7.Велика клешня ймовірно
was not so much meant
не стільки призначалася
for catching pray
для лову видобутку
and tearing it apart,
та розривання її на частини,
but rather
а скоріше
8.for offensive and defensive
8.для наступальних та захисних
purposes.
цілей.
I KNOW NOTHING ABOUT THAT MAN
Я НІЧОГО НЕ ЗНАЮ ПРО ЦЮ ЛЮДИНУ,
BUT I WANT HIM TO HIDE
АЛЕ Я ХОЧУ ЩОБ ВІН СХОВАВСЯ,
SO THAT THE POLICE
ТАК ЩОБ ПОЛІЦІЯ
WOULD NOT CATCH HIM
НЕ ПІЙМАЛА ЙОГО
1.We were glad that
1.Ми були раді, що
the police had not caught
поліція не впіймала
that man.
цю людину.
2.Otherwise he would have gone
2.Інакше він пішов би
to jail.
до в'язниці.
3.I want this man
3.Я хочу щоб ця людина
to hide somewhere.
десь сховався.
4.Poor man, he must be tired.
4.Бідна людина, напевно, вона втомилася.
WAIT HALF-AN-HOUR
ЗАЧЕКАЙТЕ ПІВ-ГОДИНИ
UNTIL WE HAVE FINISHED
ПОКИ МИ НЕ ЗАКІНЧИМО,
AND THEN
І ТОДІ
WE SHALL REST
МИ ВІДПОЧИНЕМО
1.We shall have written it
1.Ми напишемо це
in half-an-hour.
через пів години.
2.Then we shall not be busy.
2.Тоді ми не будемо зайняті.
3.We have been busy for some time.
3.Ми були зайняті деякий час.
4.When we have done it,
4.Коли ми зробимо це,
we shall rest.
ми відпочинемо.
5.It must be a good rest.
5.Це має бути хороший відпочинок.
6.But now unfortunately
6.Але зараз, на жаль,
7.we can not leave our work.
7.ми не можемо покинути роботу.
8.Wait half-an-hour.
8.Почекайте пів-години.
9.Until we have finished.
9.Поки ми не закінчимо.
YOU CAN CUT MY JACKET INTO PIECES
ВИ МОЖЕТЕ РІЗАТИ МОЮ КУРТКУ НА ШМАТКИ
AND TURN OUT THE POCKETS
І ВИВЕРНУТИ КИШЕНІ,
BUT YOU WILL FIND NOTHING
АЛЕ ВИ НІЧОГО НЕ ЗНАЙДЕТЕ
1.Show, please.
1.Покажіть, будь ласка.
2.I want to check.
2.Я хочу перевірити.
3.Let me see.
3.Дозвольте я подивлюся.
4.Give it to me.
4.Дайте це мені.
5.Let us see the pockets
5.Давайте подивимося кишені
of your jacket.
вашого піджака.
6.They are empty, Sir.
6.Вони порожні, Сер.
There is nothing.
Там нічого нема.
7.You have hidden it somewhere.
7.Ви десь це сховали.
8.I have hidden nothing.
8.Я нічого не сховав.
9.You can cut my jacket
9.Ви можете порізати мій піджак
into pieces, sir.
на шматки, Сер.
NEITHER SKATING
НІ КАТАННЯ НА КІНЬКАХ,
NOR SKIING
НІ КАТАННЯ НА ЛИЖАХ
CAN MAKE YOU WARM
НЕ ЗМОЖЕ ВАС ЗІГРІТИ,
IF YOU LIVE IN A COLD COUNTRY
ЯКЩО ВИ ЖИВЕТЕ У ХОЛОДНІЙ КРАЇНІ
1.A few days ago
1.Кілька днів тому
2.we wanted to skate.
2.ми хотіли кататися на ковзанах.
3.That is why
3.Тому
4.we decided to go
4.ми вирішили поїхати
to the skating-rink.
на каток.
5.But after an hour
5.Але через годину
of skating
після початку катання на ковзанах
6.we felt cold.
6.ми змерзли.
7.We wanted neither to
7.Ми не хотіли ні
skate nor to ski.
кататися на ковзанах, ні на лижах.
YOU CANNOT EXPECT THE
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЧЕКАТИ,
BROADCASTING STATIONS
ЩО ТРАНСЛЯЦІЙНІ СТАНЦІЇ
TO REPORT
ПОВІДОМЛЯТЬ
PLEASANT ITEMS OF THE NEWS
ПРИЄМНІ НОВИНИ
ALL THE TIME
ВЕСЬ ЧАС
1.They broadcast news
1.Вони передають новини
every hour.
кожну годину.
2.It is done to remind of
2.Це робиться щоб нагадувати
the major items.
найважливіші пункти.
3.Lest they should forget.
3.Для того, щоб не забути.
4.Of course,
4.Звичайно,
5.not all news is pleasant.
5.не всі новини приємні.
6.In fact,
6.Насправді,
7.it may be very
7.це може бути дуже
unpleasant sometimes.
неприємно іноді.
8.But
8.Але
9.you have to put up with
9.ви повинні примиритися і з
bad items.
поганими новинами.
10.Sometimes.
10.Іноді.
11.Quite sometimes,
11.Досить часто,
actually.
насправді.
MY CONGRATULATIONS.
ВІТАЮ.
HE HAS KILLED ALL THOSE BASTARDS
ВІН УБИВ ВСІХ ЦИХ ВИРОДКІВ
1.Have you heard the news?
1.Ви чули новини?
2.No. I have heard nothing.
2.Ні. Я нічого не чув.
3.Well, it is a sensation!
3.Ну, це сенсація!
4.He has killed them all.
4.Він убив їх усіх.
5.Those bastards are dead.
5.Ці виродки подихли.
6.That is good news.
6.Це хороші новини.
7.Congratulations.
7.Вітаю.
THE BAD ONE BECAME WORSE,
ПОГАНИЙ СТАВ ГІРШЕ,
BUT THE OTHER ONE
А ІНШИЙ
BECAME BETTER
СТАВ КРАЩЕ
AND WENT WITH THE GOOD ONE
І ПІШОВ З ДОБРИМ
1.He was in the middle.
1.Він був у середині.
2.There were others, two of them.
2.Були інші, двоє.
3.One on each side.
3.Один із кожної сторони.
4.He was good and they vere bad.
4.Він був добрий, а вони були погані.
5.But they were together.
5.Але вони були разом.
6.One of the bad became even worse.
6.Один із поганих став ще гіршим.
7.But the other one became better.
7.А інший став кращим.
8.And he went with the first one
8.І він пішов з першим,
who had been good all the time.
який був добрим весь час.
9.They went together.
9.Вони пішли разом.
THE FIRST FEW WERE REMEMBERED,
КІЛЬКА ПЕРШИХ ЗАПАМ'ЯТАЛИСЯ,
HOWEVER THE SUBSEQUENT
ОДНАК НАСТУПНІ
ITEMS
ПУНКТИ
WERE UNFORTUNATELY FORGOTTEN
БУЛИ НА ЖАЛЬ ЗАБУТИМИ
1.We saw the first
1.Ми побачили першого
and the second.
та другого.
And then
А потім
2.the third came.
2.третій прийшов.
3.We met the third with glee.
3.Ми зустріли третього із захопленням.
4.However,
4.Однак,
5.we did not last long.
5.ми довго не витримали.
6.We forgot the forth and the fifth.
6.Ми забули четвертого та п'ятого.
IF I LAY MY HANDS ON THAT
ЯКЩО Я ДОБЕРУСЬ ДО ЦЬОГО
STINKING MUSICAL BASTARD,
СМЕРДЮЧОГО МУЗИЧНОГО ПОДОНКУ,
I SHALL SEE COLOUR OF HIS GUTS
Я ПОБАЧУ КОЛІР ЙОГО КИШОК
1.The sounds of piano
1.Звуки піаніно
are coming through the wall.
проходять крізь стіну.
2.Somebody is playing there.
2.Хтось там грає.
3.I wish he was dead,
3.Шкода, що він не здох,
the bloody bastard.
мерзенний подонок.
4.I would like
4.Я хотів би
to break the keys
зламати клавіші
of his organ grinder
цієї шарманки
with his stupid head
його тупою головою
and pack them into his mouth.
і запхати їх йому в рот.
And then
І тоді
5.I would push them
5.Я заштовхав би їх
down his throat
йому в горлянку
with a swab.
шваброю.
6.That's
6.От
how I would like to teach music
як я хотів би навчити музиці
to that blooming bloody stupid
цього чортова мерзенного тупого
damned ass that is playing
проклятого осла, який грає
the piano behind my wall.
на піаніно за моєю стіною.
THE RED SUN GOES DOWN AND
ЧЕРВОНЕ СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ
AND I AM AFRAID
І Я БОЮСЯ
1.In the evening
1.Ввечері
2.the sun does not shine.
2.сонце не світить
3.But it is warm.
3.Но тепло.
4.I am afraid
4.Я боюсь,
5.because
5.тому що
6.there is no sun.
6.сонця немає.
7.But after the evening
7.Але після вечора
8.it is night.
8.буває ніч.
9.I wait for the morning.
9.Я чекаю ранку.
10.In the morning
10.Вранці
11.the sun comes again.
11.Сонце виходить знову.
12.I am not afraid.
12.Я не боюсь.
THE BLOODY ASSES
ЧОРТОВІ ОСЛИ
DON'T QUITE UNDERSTAND
НЕ ЗОВСІМ РОЗУМІЮТЬ
WHAT I AM
ХТО Я ТАКИЙ,
AND AM GOING TO SHOW THEM
І Я ПОКАЖУ ЇМ,
HOW TO TREAT THEIR BETTERS
ЯК СТАВАТИСЯ З ТИМИ, ХТО КРАЩЕ ЇХ
1.It is something
1.Це - щось таке,
that I don't quite see.
що я не зовсім розумію.
2.Why all this fuss?
2.До чого весь цей шум?
3.It is them that dragged me
3.Це вони затягли мене
into that mess,
в цю плутанину,
the dirty bastards.
брудні подонки.
4.I'll show them the hell!
4.Я їм покажу чортів!
5.They obviously think
5.Вони очевидно думають,
I am an ass.
що я осел.
6.They think
6.Вони думають,
they can play
що вони можуть
their dirty tricks on me.
грати свої брудні трюки на мені.
7.The fools don't know
7.Дурні не знають,
how to treat their betters.
як поводитися з тими, хто кращий за них.
THE AID WAS SUSPENDED
ДОПОМОГА БУЛА ПРИПИНЕНА,
AND THEN RESUMED
А ПОТІМ ВІДНОВЛЕНО
1.The secretary of state
1.Державний секретар
has admitted that
зізнався, що
2.many obstacles still exist
2.все ще існують перешкоди
in that area.
в цій області.
3.But there is readiness
3.Але існує готовність
to provide aid.
надати допомогу.
4.The aid was suspended
4.Допомога була припинена
three years ago.
три роки тому.
5.But now it has to be
5.Але тепер вона має бути
resumed.
відновлено.
PEOPLE WROTE ON BARK
ЛЮДИ ПИСАЛИ НА КОРІ
OF TREES,
ДЕРЕВ,
ANIMAL SKINS, ETC.,
ШКУРАХ ТВАРИН, І Т.Д.,
BUT THE GREAT AMOUNT OF WRITING
АЛЕ ТАК ЯК ЇМ ПОТРІБНО БУЛО БАГАТО ПИСАТИ,
MADE THEM INVENT PAPER
ЗМУСИЛО ЇХ ВИНАЙТИ ПАПІР
1.The ancient Romans
1.Древні римляни
used the inner bark of a tree
використовували внутрішню кору дерев
to write on.
та писали на ній.
2.Later on,
2.Пізніше,
particularly in the Middle Ages,
особливо в середні віки,
a material called PARCHMENT
використовувався матеріал,
was used.
який називався ПЕРГАМЕНТ.
3.Parchment was made
3.Пергамент виготовлявся
from sheepskin
з овечої шкіри
or other animal skin.
або з іншої шкіри тварини.
4.In the second century A.D.
4.У другому столітті н.е.
the Chinese produced
китайці виготовили
the first paper.
перший папір.
5.They took the bark of a tree
5.Вони брали кору дерева
and some cloth fibers
та волокна тканини
and mixed them with water.
і замішували їх із водою.
6.The mixture was spread on cloth.
6.Суміш намазували на тканину.
7.When it dried,
7.Коли вона висихала,
it became a sheet of paper.
вона ставала аркушем паперу.
YOU HAVE SPOKEN TO THEM
ВИ ГОВОРИЛИ З НИМИ,
BUT IT IS USELESS
АЛЕ ЦЕ НЕКОРИСНО,
BECAUSE THEY ARE SCOUNDRELS
ТОМУ ЩО ВОНИ МЕРЗОТНИКИ
1.You shouldn't have done that.
1.Ви не повинні були цього робити.
2.What?
2.Чого?
3.What you have done.
3.Того, що ви зробили.
4.What have I done?
4.Що я зробив?
5.You have gone there and
5.Ви пішли туди і
6.you have spoken to them.
6.ви говорили з ними.
7.It is useless
7.Некорисно
to speak to those scoundrels.
говорити з цими мерзотниками.
SOME MODAL VERBS HAVE
ДЕЯКІ МОДАЛЬНІ ДІЯЛЬНИКИ МАЮТЬ
PAST TENSES AND EQUIVALENTS
МИНУЛИЙ ЧАС І ЕКВІВАЛЕНТИ,
HAVING DIFFERENT MEANINGS, LIKE
МАЮЧІ РІЗНІ ЗНАЧЕННЯ, НАПРИКЛАД
POLITENESS, UNCERTAINTY
ВІЧЛИВІСТЬ, НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ
OR REQUEST
АБО ПРОХАННЯ
1.The modal verbs are:
1.Модальними дієсловами є:
CAN
CAN
MAY
MAY
WILL
WILL
2.These modal verbs have
2.Ці модальні дієслова
the past tenses:
мають минулі часи:
CAN COULD
CAN COULD
MAY MIGHT
MAY MIGHT
WILL WOULD
WILL WOULD
e.g.: Mr.Dart CAN swim.
наприклад: Mr.Dart CAN swim.
3.The verb CAN shows
3.Дієслово CAN показує
ability:
здатність:
He CAN swim.
Він може плавати.
The verb CAN also shows
Дієслово CAN також показує
possibility, e.g.:
можливість, наприклад:
Some people CAN be very
Деякі люди можуть бути дуже
noisy
галасливими.
4.The verb CAN is used
4.Дієслово CAN використовується
with the particle NOT
з часткою NOT щоб
to show negative mening:
показати негативне
Mr.Dart CAN NOT swim.
значення: М-р Дарт не може плавати.
5.The verb CAN may be
5.Дієслово CAN може бути
replaced by the word
замінений словосполученням
combination TO BE ABLE
ВМІТИ, наприклад,
TO, e.g.: Mr.Dart IS ABLE
М-р Дарт здатен
TO swim.
плавати.
6.The form COULD is the
6.Форма COULD є
past tense of the verb
минулим часом дієслова
CAN. It is also used as
CAN. Вона також використовується як
a polite form of request
ввічлива форма прохання
in the present,e.g.:
в даний час, наприклад:
COULD you show me the
МОГЛИ Б ви показати мені
way ?
дорогу?
7.The verb MAY asks for
7.Дієслово MAY запитує
permission: MAY I take
дозволу: МОЖУ я
your pen?
взяти вашу ручку?
8.The verb MAY shows a
8.Дієслово MAY показує
wish: MAY you be happy!
бажання: Нехай ви будете щасливі!
9.The verb MAY shows
9.Дієслово MAY показує
uncertainty: It MAY rain.
невпевненість: МОЖЕ піти дощ.
10.The past tense MIGHT of
10.Минулий час MIGHT
the verb MAY shows great
дієслова MAY показує велику
uncertainty: It MIGHT
невпевненість: МІГ би піти
rain.
дощ.
11.The verb MIGHT can be
11.Дієслово MIGHT може
used to show reproach:
використовуватися щоб показати дорікання:
you MIGHT come earlier.
ви могли б прийти раніше.
12.The verb WILL shows a
12.Дієслово WILL показує
wish: I WILL take a
бажання: я ХОЧУ взяти
leave.
відпустку.
13.The verb WILL shows a
13.Дієслово WILL показує
request: WILL you come?
прохання: ХОЧЕТЕ ви прийти?
14.To show a very polite
14.Щоб показати дуже
request, WILL is
ввічливе прохання, WILL
replaced by WOULD:
замінюється на WOULD:
WOULD you come?
ви хотіли б прийти?
15.The verb SHALL shows
15.Дієслово SHALL показує
compulsion: you SHALL
примус: ви БУДЕТЕ
do it now.
робити це зараз.
THE INDEFINITE TENSE
НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС
Each language has three basic
Кожна мова має три
tenses: PRESENT, PAST,
основних часу: СПРАВЖНІЙ, МИНУЛИЙ,
FUTURE.
МАЙБУТНЄ.
The verbs BE and DO are very
Дієслова BE та DO - дуже
important. They can be used
важливі. Вони можуть використовуватись
as normal verbs and as
як нормальні глагоди і як
auxiliary verbs.For example:
допоміжні дієслова. Наприклад:
She DOES homework (normal)
Вона РОБИТЬ домашню роботу (нормальний).
DOES she do homework? (auxiliary)
РОБИТЬ вона домашню роботу? (допоміжний)
The forms of the verb TO BE
Форми дієслова БУТИ в
in the Present Tense are: AM,
теперішній час: AM,
IS, ARE:
IS, ARE:
She IS here. She is speaking
Вона тут. Вона говорить
English.
англійською.
We ARE here.
Ми тут.
We ARE speaking English.
Ми говоримо англійською.
THE PRESENT SIMPLE OR INDEFINITE
СПРАВЖНІЙ ПРОСТИЙ АБО НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС
This tense is called SIMPLE
Цей час називається простим
because in it one word is used.
тому що у ньому використовується одне слово.
This tense is called
Цей час називається
INDEFINITE because it shows
НЕВИЗНАЧЕНИЙ, тому що воно показує
INDEFINITE action E.G.:
НЕВИЗНАЧЕНА дія, наприклад:
I LIVE in London. He LIVES in
Я живу в Лондоні. Він живе в
London.
Лондон.
To form a question with the
Щоб утворити питання з
verb TO BE, we change its
дієсловом БУТИ, ми змінюємо його
place:
місце:
Mr.Brown IS ill.
М-р Браун хворий.
IS Mr. Brown ill? (question)
М-р Браун хворий? (Питання)
Yes, Mr. Brown IS ill.
Так, містер Браун хворий.
No.Mr. Brown IS NOT ill.
Ні. М-р Браун не хворий
(negation)
(заперечення)
To form a question with
Щоб утворити питання з
a verb, we use the
дієсловом, ми використовуємо
auxiliary verb to DO:
допоміжне дієслово to DO:
Mr.Brown works. DOES
М-р Браун працює.
Mr.Brown work ?
Чи працює Містер Браун?
(question) Mr.Brown does
(Питання). М-р Браун не
not work. (negation)
працює. (заперечення)
THE CONTINUOUS TENSE
ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС
SHOWS ACTION
ПОКАЗУЄ ДІЯ,
THAT IS GOING ON NOW
ЯКЕ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ
She IS WORKING (now).
Вона працює (зараз).
IS SHE working (now)?
Вона працює? (зараз).
SHE IS NOT working (now).
Вона не працює (зараз).
THE CONTINUOUS TENSE
ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС
IS FORMED USING THE
Утворюється за допомогою
AUXILIARY VERB to be AND
Допоміжного дієслова бути І
THE NORMAL VERB PLUS THE
НОРМАЛЬНОГО дієслова ПЛЮС
ENDING -ING:
ЗАКІНЧЕННЯ -ING:
He IS COMING
Він іде
We ARE LEARNING
Ми вчимося
TO DENY ASYLUM IS PROHIBITED
ВІДМОВИТИ В ПРИТУЛКУ ЗАБОРОНЕНО
BY LAW
ЗАКОНОМ
1.There is a law
1.Є закон,
2.which prohibits
2.який забороняє
to deny political asylum.
відмовляти у політичному притулку.
3.All cases
3.Всі випадки
when people ask for asylum
коли люди просять притулку,
4.must be reported
4.мають бути доповідені
to the President immediately.
Президенту негайно.
5.Officials who deny
5.Службовці, які відмовляють
asylum
в притулку
will be prosecuted.
переслідуються згідно із законом.
THESE DEVILS STRAIGHT AHEAD
ЦІ ДИВОЛИ ПРЯМО ПОПЕРЕДУ
ARE COMING TOWARDS US
ІДУТЬ ЗА НАПРЯМКОМ ДО НАС
1.Here they are!
1.Ось вони!
2.Damn. I see those devils!
2.Чорт забирай. Я бачу цих негідників!
3.Where the hell do you see them?
3.Де, чорт забирай, ви їх бачите?
4.Over there, straight ahead.
4.Там, прямо попереду.
5.What are they doing?
5.Що вони роблять?
6.Don't you see?
6.Що ви не бачите?
7.Coming towards us.
7.Ідуть до нас.
TO OVERTAKE HIM,
ЩОБ ПЕРЕГНАТИ ЙОГО,
YOU HAVE TO GO THE SAME WAY
ВИ ПОВИННІ ПІТИ ТИМ Ж ШЛЯХОМ,
HE DID
ЩО І ВІН
1.This is the way he went.
1.От шлях, яким він пішов.
2.If you go this way,
2.Якщо ви підете цим шляхом,
3.you will overtake him very soon.
3.Ви наздоженете його дуже скоро.
4.You can't miss him
4.Ви не можете пропустити його,
5.if you go this way,
5.якщо ви підете цим шляхом,
because
тому що
6.this is the way he went.
6.це шлях, яким він пішов.
And
І
7.you have to go this way too.
7.ви повинні піти цим шляхом теж.
SOME CONVERSATIONS,
ДЕЯКІ РОЗМОВИ,
NEARLY ALL,
МАЙЖЕ ВСІ,
LOOK GOOD AT THE BEGINNING,
ВИГЛЯДАЮТЬ ДОБРЕ СПОЧАТКУ,
BUT THEY ARE TIRING AT THE END
АЛЕ ВОНИ ВТОМЛИВІ У КІНЦІ
1.This conversation tires me.
1.Ця розмова втомлює мене.
2.I can not go on talking.
2.Я не можу продовжувати говорити.
3.When I began, I did not know.
3.Коли я почав, я не знав.
4.But now I do.
4.Але зараз я знаю.
5.Though first I did not,
5.Хоча спочатку я не знав,
6.I do now.
6.я знаю зараз.
7.It is always so at the beginning.
7.Так завжди буває спочатку.
8.But at the end
8.Але в кінці
9.it is tiring.
9.це втомлює.
THIS IS AN ANCIENT BOOK
ЦЕ - СТАРОДААВНЯ КНИГА
WITH AN INCOMPREHENSIBLE TITLE
З НЕЗРОЗУМІЛОЮ НАЗВОЮ
1.The title of this book.
1.Назва цієї книги.
2.It is written in some language.
2.Воно написано якоюсь мовою.
3.Some language that
3.Якоюсь мовою, яка
4.I don't understand.
4.я не розумію.
5.Probably,
5.Мабуть,
6.it is Latin.
6.це латинський.
But
А
7.may be Greek.
7.може бути, грецька.
8.Ancient Greek,
8.Древньогрецький,
9.of course.
9.Звичайно.
YOU CANNOT SILENCE
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЗМУСИТИ МОВЧАТИ
THE ONE WHO PAYS
ТОГО, ХТО ПЛАТИТЬ
1.How much do we have to pay?
1.Скільки ми маємо платити?
2.Quite a lot, I am afraid.
2.Боюсь, що досить багато.
3.Do you mind?
3.Ви заперечуєте?
4.No, I do not mind,
4.Ні, я не заперечую,
5.of course.
5.Звичайно.
6.What I say is
6.Що я говорю -
7.that
7.це те, що
8.it is
8.це
9.too expensive.
9.занадто дорого.
10.When you have to pay
10.Коли ви повинні платити
a lot of money,
багато грошей,
11.you can say
11.ви можете сказати,
what you think of it.
що ви про це думаєте.
I AM DYING OF CURIOSITY.
Я ВМИРАЮ ВІД ЦІКАВОСТІ.
DO NOT HIDE IT
НЕ ХОВАЙТЕ ЦЕ
1.Tell me what it is.
1.Скажіть мені, що це таке.
2.I want to know.
2.Я хочу знати.
3.If you do not tell me,
3.Якщо ви мені не скажете,
4.I shall die of curiosity.
4.я помру від цікавості.
5.Why should you hide it
5.Чому ви повинні приховувати це
from me?
від мене?
6.Tell me everything,
6.Скажіть мені все,
7.so that
7.так щоб
8.I should know.
8.я знав.
PREPARATION IS
ПРИГОТУВАННЯ -
A VERY IMPORTANT PART OF BUSINESS
ДУЖЕ ВАЖЛИВА ЧАСТИНА БІЗНЕСУ
1.It started
1.Це почалося,
2.and
2.i
3.it was going well.
3.це йшло добре.
4.It was going so well
4.Воно йшло так добре,
5.because
5.тому що
6.it was very well prepared.
6.воно було дуже добре підготовлене.
7.Preparation matters
7.Приготування має значення
8.very much.
8.велике.
9.There can be no business
9.Не може бути бізнесу
10.without careful preparation.
10.без ретельного приготування.
SHE DOES SUMS
ВОНА ВИРІШУЄ ЗАВДАННЯ,
OF WHICH YOU
У ЯКИХ ВИ
DO NOT UNDERSTAND
НЕ РОЗУМІЄТЕ
A DAMN
НІЧОГО
1.Does she do sums?
1.Вона вирішує завдання?
2.She does.
2.Вирішує.
3.Quite a lot.
3.Досить багато.
4.She has to do sums,
3.Вона повинна вирішувати завдання,
5.because
5.тому що
6.she studies math.
6.вона вивчає математику.
7.When she writes,
7.Коли вона пише,
8.you cannot understand a damn.
8.ви не розумієте нічерта.
THE FLIGHT TIRED US,
ПОЛІТ ВТОМИВ НАС,
BUT
АЛЕ
ANTI-AIRCRAFT FIRE
ПРОТИПОВІТРЯНИЙ ВОГОНЬ
MADE IT FUNNY
ЗРОБИВ ЙОГО СМІШНИМ
1.We have been flying for
1.Ми летіли протягом
several hours.
кількох годин.
2.It was a very tiring
2.Це був дуже стомлюючий політ.
3.But not very boring.
3.Але не дуже нудний.
4.There was a zone where
4.Там була зона, де
we came under
ми потрапили під
anti-aircraft fire.
протиповітряний вогонь.
5.The hull was punched
5.Корпус був пробитий
in many places.
у багатьох місцях.
6.Fortunately, no one was injured.
6.На щастя, ніхто не постраждав.
7.Physically.
7.Фізично.
THE ENGLISH
АНГЛІЙЦЯМ
DON'T GIVE A DAMN
НАПЛЮВАТИ,
ABOUT BEING HAPPY.
ЩАСЛИВІ ВОНИ АБО НІ.
BUT THE FRENCH DO
А ФРАНЦУЗАМ НЕ НАПЛЮВАТИ.
1.England is an old country.
1.Англія давня країна.
2.It is an island.
2.Це острів.
3.But eight thousand years ago
3.Але вісім тисяч років тому
it was not an island.
це був не острів.
4.It was a continent.
4.Це був континент.
5.There was no sea
5.Моря не було
between England and France.
між Англією та Францією.
6.But then the bottom went down.
6.Але тоді дно опустилося.
7.The French were very happy.
7.Французи були щасливі.
8.To be far from the English
8.Бути далеко від англійців -
makes the French happy.
для французів щастя.
9.What about the English?
9.А як щодо англійців?
10.The English don't give a damn.
10.Англійцям начхати.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.ability
2.abominable
3.admitted
4.ages
5.ahead
6.aid
7.aim
8.aimed
9.aircraft
10.alarming
11.ancient
12.anti
13.apart
14.asks
15.ass
16.asylum
17.aware
18.bark
19.basic
20.bastards
21.belched
22.betters
23.blew
24.blooming
25.bone
26.bottom
27.break
28.broadcast
29.bullet
30.calamity
31.cartridge
32.cases
33.century
34.charges
35.claw
36.cloth
37.combination
38.compulsion
39.congratulations
40.continent
41.continuous
42.conversation
43.cretaceous
44.crimes
45.criminal
46.curiosity
47.currency
48.damned
49.damp
50.dart
51.decker
52.decreasing
53.defensive
54.deny
55.devils
56.dinosaur
57.dirty
58.doomed
59.dragged
60.emergency
61.ending
62.enemy
63.exist
64.fibers
65.fierce
66.fire
67.fired
68.flying
69.fossilized
70.fragments
71.france
72.fuss
73.glee
74.greek
75.grinder
76.growing
77.guilty
78.huge
79.hull
80.i'll
81.increasing
82.indefinite
83.injured
84.injury
85.inner
86.insult
87.island
88.items
89.keys
90.latin
91.law
92.layer
93.lean
94.major
95.material
96.meant
97.mening
98.mess
99.meters
100.mimic
101.mixed
102.mixture
103.modal
104.monkeys
105.multiply
106.murder
107.music
108.nation
109.negative
110.neighbouring
111.noisy
112.non
113.normal
114.obstacles
115.obviously
116.offensive
117.officials
118.organ
119.ourselves
120.overtake
121.pack
122.parchment
123.particle
124.permission
125.physically
126.pleaded
127.plus
128.pockets
129.pointed
130.polite
131.political
132.population
133.positive
134.possibility
135.pounds
136.pray
137.prefer
138.preparation
139.prepared
140.probably
141.produced
142.prohibits
143.prosecuted
144.prospect
145.punched
146.purposes
147.push
148.readiness
149.reason
150.reduced
151.remind
152.replaced
153.reported
154.reproach
155.request
156.resumed
157.rink
158.romans
159.scoundrels
160.secretary
161.sensation
162.sheepskin
163.sheet
164.shine
165.sincerely
166.size
167.skeleton
168.skin
169.smoked
170.spat
171.spread
172.stone
173.sufficient
174.surprised
175.surprising
176.swab
177.tearing
178.tenses
179.throat
180.thus
181.tires
182.title
183.tons
184.towards
185.tricks
186.truly
187.uncertainty
188.unprecedented
189.unusually
190.upper
191.vague
192.vere
193.vertebrate
194.weighed
195.wrath
196.zone
Learned total: 2287