Урок 47

<< - Урок №46Урок №48 - >>
розмовна практика
<< - Урок №46Урок №48 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

TO START OBJECTS MOVING
ЩОБ ЗМУНИТИ ПРЕДМЕТИ РУХАТИСЯ
OR TO PREVENT THEM
АБО ЗАВАЖАТИ ЇМ
FROM MOVING
РУХАТИСЯ,
REQUIRES WORK.
ПОТРІБНА РОБОТА.
ABILITY TO DO WORK
ЗДАТНІСТЬ ВИКОНАВАТИ РОБОТУ
IS ENERGY.
Є ЕНЕРГІЯ.
ENERGY IS DERIVED
ЕНЕРГІЯ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ
FROM SUNSHINE
З СОНЯЧНОГО СВІТЛА
AND FROM THE FORCE
І З СИЛИ
OF GRAVITY
ТЯГНЕННЯ,
WHICH PULLS OBJECTS TOGETHER.
ЯКА ПРИТЯГУЄ ПРЕДМЕТИ
1.The sun is the source
1.Сонце є джерело
of most
більшої частини
of our available energy.
енергії, яку ми маємо.
2.Objects fall
2.Предмети падають,
because
тому що
the earth is constantly pulling
земля постійно притягує
all near-by objects
усі близькі предмети
toward its center.
до свого центру.
3.This pull is called
3.Це тяжіння називається
the force of gravity
силою тяжіння,
and can be measured.
і може бути виміряне.
4.In lifting objects
4.Піднімаючи предмети,
we pull against this force.
ми чинимо опір цій силі.
5.Objects cannot start moving
5.Предмети не можуть почати рухатися
by themselves.
самі по собі.
6.Motionless objects
6.Нерухомі предмети
tend
прагнуть
to remain motionless.
залишитися нерухомими.
7.Moving objects tend
7.Рухомі предмети прагнуть
to keep moving.
продовжувати рухатися.
8.A force, therefore,
8.Сила, таким чином,
must be exerted
має бути витрачена
in order to start an object
щоб зрушити предмет
or to stop it.
або зупинити його.
9.This force can be measured.
9.Ця сила може бути виміряна.
10.The movement of one object
10.Руху одного предмета
over another
поверх іншого
is resisted by the rubbing
пручається тертя
of the surfaces in contact.
поверхонь, що у контакті.
11.The amount of this resistance,
11.Кількість цього опору,
friction,
тертя,
between any two objects
між будь-якими двома предметами,
depends upon the smoothness
залежить від гладкості
or roughness
або шорсткості
of the surfaces in contact.
поверхонь, що у контакті.
12.Rolling friction
12.Тертя кочення -
is less than sliding friction.
менше, ніж тертя ковзання.
13.When a force is applied
13.Коли сила додається
to overcome resistance,
щоб подолати опір,
work is accomplished.
відбувається робота.
14.The ability to do work
14.Здатність виконувати роботу
is called energy.
називається енергія.
13.Muscles can do work.
13.М'язи можуть виконувати роботу.
16.Other things that can do work
16.Інші речі, які можуть
are:
виконувати роботу:
-things that are lifted;
-речі, які підняті;
-things that are stretched;
-речі, які розтягнуті;
-things that are moving;
-речі, що рухаються;
-things that are burning;
-речі, що горять;
-magnets;
-магніти;
-electric current;
-електричний струм;
-sunshine.
-сонячне світло.
17.The food-fuel cycle
17.Харчово-паливний цикл
supplies us
постачає нас
with most
здебільшого
of our available energy.
доступної нам енергії.
18.We need energy
18.Нам потрібна енергія
for doing work.
щоб виконувати роботу.
19.We need food for this energy.
19.Для цієї енергії нам потрібна їжа.
20.We obtain food from plants
20.Ми отримуємо їжу з рослин
directly.
безпосередньо.
21.The plants depend upon sunlight
21.Рослини залежать від сонячного світла
for their growth.
у своєму зростанні.
22.The sunlight is therefore
22.Сонячний світло тому -
the source of our fuel supply.
джерело нашого енергопостачання.
23.The water-cycle also
23.Кругообіг води також
begins with the sunlight.
починається із сонячного світла.
24.The sunlight is therefore
24.Тому сонячне світло -
the source of our fuel supply.
джерело постачання пальним.
25.New supplies of water
25.Нові запаси води
are provided
забезпечуються
by rain and snow.
дощем і снігом.
26.Rain and snow come
26.Дощ та сніг надходять
from the moisture in the air.
з вологи у повітрі.
27.The sun's energy causes
27.Енергія сонця змушує
ocean, lake and river water
морську, озерну та річкову воду
to evaporate into the air.
випаровуватися у повітря.
28.The sun, therefore,
28.Тому сонце
is the source
є джерело
of most of our available energy.
більшої частини доступної нам енергії.
HAD HE KNOWN
ЯКБ ВІН ЗНАВ,
HE WOULDN'T HAVE DONE IT
ВІН БИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИВ
1.WHO DID IT ?
1.ХТО ЗРОБИВ ЦЕ?
2.HE DID.
2.ВІН ЗРОБИВ.
3.WELL,
3.НУ,
4.IS HE SORRY ?
4.ВІН шкодує?
5.YES,HE IS SORRY
5.Так, він шкодує
FOR WHAT HE DID.
ЗА ТЕ, ЩО ВІН ЗРОБИВ.
6.HE WOULDN'T HAVE DONE IT
6.ВІН БИ НЕ ЗРОБИВ ЦЕ,
7.IF HE HAD KNOWN.
7.ЯКБ ВІН ЗНАВ.
IT RAINS AND BLOWS
ЙДЕ ДОЩ І ДУЄ,
AND STRIKES AND ROLLS
І Б'Є БЛИСКАВКИ І ГРИМИТЬ ГРІМ
1.It is especially good,
1.Особливо добре,
2.when
2.коли
3.it rains in May.
3.йде дощ у травні.
4.Thunder rolls.
4.Гримить грім.
5.Lightning strikes.
5.Виблискує блискавка.
6.Wind blows.
6.Дує вітер.
7.Clouds rush.
7.Несуться хмари.
8.Trees rock.
8.Гойдаються дерева.
9.Rivers swell.
9.Здуваються річки.
TREMBLING SOUNDS TOUCH THE HEART
ТРИМТЯЧІ ЗВУКИ ТОРКАЮТЬСЯ СЕРЦЯ
1.He is playing the guitar.
1.Він грає на гітарі.
2.The sound is very beautiful.
2.Звук дуже гарний.
3.It is trembling.
3.Він - тремтячий.
4.And
4.І
5.it is touching.
5.це торкається.
6.Touching the heart.
6.Торкає серце.
THE INJURED BUM GOT WELL
ТРАВМОВАНИЙ БОМЖ ОДУЖАВ
AND WAS PUT INTO JAIL
І БУВ ПОМІЩЕНИЙ У В'ЯЗНИЦЮ
1.They committed theft.
1.Вони скоїли крадіжку.
2.The stolen goods were hidden
2.Крадінний товар був захований
in a cache.
у схованці.
3.During a brawl with the police
3.Під час сутички з поліцією
one bum was injured.
одного волоцюга було поранено.
4.He was treated in a hospital
4.Його вилікували в лікарні,
and a nurse
та медсестра
reported this case to the police.
повідомила про цей випадок у поліцію.
5.When the bum got well,
5.Коли він видужав,
the police came to collect him.
прийшла поліція, щоб забрати його.
6.They tried him and
6.Його судили і
put him into jail.
помістили до в'язниці.
TRYING TO BE INCONSPICUOUS
НАМАГАННЯ БУТИ НЕПОКАЗНИМ
MAY BE A SIGNIFICANT INFORMATION
МОЖЕ БУТИ ВАЖЛИВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
FOR THOSE WHO OBSERVE AND NOTICE
ДЛЯ ТИХ, ХТО СПОСТЕРІГАЄ ТА ПОМІЧАЄ
1.My desire is to stay
1.Я хочу залишитися
as inconspicuous as possible.
якомога непомітнішим.
2.I can not help feeling that
2.У мене є відчуття, що
3.I am becoming conspicous.
3.я стаю помітним.
4.They will never forgive.
4.Вони не вибачать.
5.They are vigilant.
5.Вони пильні.
6.And they notice everything.
6.І вони все помічають.
7.Nothing will escape
7.Нічого не сховається
their observation.
від їхньої уваги.
A KIND MERCHANT ANTONIO
ДОБРИЙ КУПЕЦЬ АНТОНІО
ALWAYS HELPED PEOPLE
ЗАВЖДИ ДОПОМАГАВ ЛЮДЯМ
AND SUPPORTED HIS
І ПІДТРИМУВАВ СВОГО
NOBLE FRIEND BASSANIO.
БЛАГОРОДНОГО ДРУГА БАСАНІО.
SHYLOCK, A HARD-HEARTED USURER,
ШЕЙЛОК, ЖОРСТОСЕРДИЙ РОСТОВЩИК,
HATED ANTONIO
НЕНАВИДІВ АНТОНІО
AND WANTED HIS DESTRUCTION
І ХОТІВ ЙОГО ЗАГИБЛІ
1.Usurer Shylock lent money
1.Лихвар Шейлок позичив гроші
at high interest
під високий відсоток
and made many people unhappy.
і зробив багатьох людей нещасними.
2.Shylock hated Antonio,
2.Шейлок ненавидів Антоніо,
a kind merchant
бідного купця,
who lent money to the
який позичав гроші
the poor at no interest.
бідним без відсотків.
Antonio used to reproach Shylock
Антоніо дорікав Шейлоку
for being ruthless and evil,
за те, що він нещадний і злий,
and Shylock meditated revenge.
і Шейлок розмірковував про помсту.
4.Antonio was a very kind
4.Антоніо був дуже добрий
and honorable man.
і пристойна людина.
He always helped and gave money
Він завжди допомагав і давав гроші
to his friend Bassanio,
своєму другу Бассаніо,
a poor Venetian nobleman.
бідному венеціанському дворянину.
BASSANIO ASKED ANTONIO FOR A LOAN
БАСАНІО ПОПРОСИВ У АНТОНІО В БОРГ
OF THREE THOUSAND DUCATS
ТРИ ТИСЯЧІ ДУКАТІВ,
TO MARRY A RICH HEIRESS
ЩОБ ОДРУЖИТИСЯ З БАГАТОЮ СПАДЧИНИ,
AND SHYLOCK AGREED
І ШЕЙЛЛОК ЗГОДИВСЯ
TO PROVIDE THE MONEY
НАДАТИ ГРОШІ
AGAINST A FOREFEIT OF
ПРОТИ ВТРАТИ
A POUND
ФУНТА
OF ANTONIO'S FLESH
ПЛОТІ АНТОНІО
1.Bassanio asked Antonio
1.Босаніо попросив Антоніо
to lend him three thousand ducats
позичити йому три тисячі дукатів
to buy himself a dress.
щоб купити собі сукню.
He wanted to marry a rich
Він хотів одружитися з багатою
heiress.
спадкоємицею.
He had met her before
Він зустрічався з нею раніше,
and thought she liked him.
і йому здалося, що він їй сподобався.
2.Antonio had no money
2.У Антоніо не було грошей,
but he was waiting for ships
але він чекав на кораблі
with goods.
із товарами.
He decided to borrow the money
Він вирішив позичити гроші
from Shylock
у Шейлока
upon the credit of those ships.
під кредит цих кораблів.
3.Shylock said:
3.Шейллок сказав:
you called me a dog
ти назвав мене собакою,
and now you want money!
а тепер тобі потрібні гроші!
What I want is your love.
Мені потрібна твоя любов.
I will give you money
Я дам тобі гроші
and take no interest,
і не візьму відсотків,
but you will sign a paper that
але ти підпишеш папір, що
if you do not return it
якщо ти їх не повернеш
by a certain date,
до певного числа,
you will give me
ти мені даси
a pound of your flesh.
один фунт своєї плоті.
Antonio agreed.
Антоніо погодився.
4.Bassanio argued that
4.Басаніо доводив, що
Antonio should not sign.
Антоніо не має підписувати.
But Antonio insisted.
Але Антоніо наполягав.
5.Shylock said that he did it
5.Шейлок сказав, що він зробив це,
to show friendship,
щоб показати дружбу,
but really he did not intend
але насправді він не збирався
to cut off Antonio's flesh.
різати тіло Антоніо.
BASSANIO WENT TO THE RICH HEIRESS
БАСАНІО ПОЇХАВ ДО БАГАТОЇ СПАДКОЄМИЦІ
PORTIA WHO LOVED HIM
ПОРЦІЇ, ЯКА ЛЮБИЛА ЙОГО
DESPITE HIS POVERTY
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЙОГО БІДНІСТЬ
AND AGREED TO MARRY HIM.
І ЗГОДИЛАСЯ ВИЙТИ ЗА НЬОГО ЗАМІЖ.
HIS FRIEND GRATIANO
ЙОГО ДРУГ ГРАЦІАНО
AND PORTIA'S MAID NERISSA
І СЛУЖАНКА ПОРЦІЇ НЕРІСУ
DECIDED TO GET MARRIED, TOO.
ВИРІШИЛИ ОДРУЖИТИСЯ ТЕЖ
1.Bassanio went to see Portia,
1.Боссаніо поїхав до Порції,
the rich heiress,
багатій спадкоємиці,
in the company of a gentleman
разом із людиною,
named Gratiano.
якого звали Граціано.
2.Portia knew
2.Порція знала
of Bassanio's poverty
про бідність Бассаніо,
but she loved him and said that
але вона його любила і говорила,
she was unworthy of him.
що вона його недостойна.
She said that
Вона сказала що
all her property was his.
вся її власність його.
She presented Bassanio a ring.
Вона подарувала Бассаніо каблучку.
3.Bassanio was overpowered
3.Бассаніо був вражений
with gratitude and vowed
з вдячністю і присягнув
never to part with the ring.
ніколи не розлучатися з кільцем.
4.Gratiano and Nerissa,
4.Граціано та Нерісса,
Portia's maid,
служниця Порції,
wished joy to Bassanio and Portia.
привітали Бассаніо та Порцію.
They said
Вони сказали, що
they wanted to get married, too.
вони також хочуть одружитися.
They were all very happy.
Усі вони були щасливі.
WHEN EVERYBODY WAS HAPPY,
КОЛИ ВСІ БУЛИ ЩАСЛИВІ,
A LETTER ARRIVED SAYING
ПРИШОВ ЛИСТ, У ЯКОМУ ГОВОРИЛОСЯ,
THAT
ЩО
ANTONIO WAS FACING TRIAL
АНТОНІО ЧЕКАВ СУДУ
FOR DEBT TO USURER SHYLOCK.
ЗА БОРГ ЛИХВАРЮ ШЕЙЛОКУ.
PORTIA MARRIED BASSANIO AND
ПОРЦІЯ ВИШЛА ЗАМІЖ ЗА БАСАНІО І
DISPATCHED HIM TO REPAY THE DEBT
ПОСЛАЛА ЙОГО ВИПЛАТИТИ БОРГ
AND SAVE ANTONIO
І ВРЯТУВАТИ АНТОНІО
1.Bassanio, Gratiano
1.Бассаніо, Граціано
and their brides
та їх нареченої
were very happy, but
були щасливі, але
suddenly a messenger came
несподівано прийшов кур'єр
with a fearful letter
з жахливим листом
from Antonio.
від Антоніо.
2.Bassanio told Portia
2.Бассаніо сказав Порції,
that he was poor
що він бідний,
and that his friend Antonio
і що його друг Антоніо
had forfeited
заклав
a pound of his flesh
один фунт своєї плоті
to make possible
щоб зробити можливим
Bassanio's marriage.
весілля Бассаньо.
3.Antonio wrote that
3.Антоніо писав, що
his ships were lost,
його кораблі загубилися,
he was unable
він не міг
to pay Shylock the Jew
заплатити єврею Шейлоку,
and was awaiting trial
і чекав на суд
and death.
та смерті.
4.Portia told Bassanio
4.Порція сказала Бассаніо
to take all the money he needed
взяти гроші, які йому потрібні
and go to free
та поїхати щоб звільнити
his friend Antonio.
свого друга Антоніо.
She wanted Bassanio
Вона хотіла, щоб Бассаніо
to have the right to her money,
мав права на її гроші,
and they married immediately.
і вони одружилися негайно.
Gratiano and Nerissa were married,
Граціано та Нерісса одружилися
too.
теж.
5.Bassanio and Gratiano
5.Бассаніо та Граціано
went to Venice in haste
поїхали до Венеції поспіхом,
and found Antonio in prison.
і знайшли Антоніо у в'язниці.
PORTIA DRESSED
ПОРЦІЯ ОДЯГНУТА
AS A COURT COUNCILLOR
ЯК СУДОВИЙ РАДНИК
AND SPOKE IN DEFENSE OF ANTONIO
І ВИСТУПИЛА В ЗАХИСТ АНТОНІО,
BUT SHYLOCK REJECTED MONEY
АЛЕ ШЕЙЛОК ВІДМОВИВСЯ ВІД ГРОШЕЙ
AND INSISTED ON HAVING HIS FLESH
І НАПОЛЯГАВ ЩОБ ВЗЯТИ ЙОГО ПЛОТЬ
1.The day of payment has passed
1.День платежу пройшов,
and the Jew would not accept
і єврей не хотів приймати
the money brought by Bassanio.
гроші, принесені Босаніо.
2.The day of trial was coming.
2.День суду наближався.
3.Portia was worried
3.Порція турбувалася
and decided to go to Venice
і вирішила поїхати до Венеції
and speak in Antonio's defense.
та виступити на захист Антоніо.
4.Portia asked her relative
4.Порція попросила свого родича,
who was a councillor,
який був радником,
for legal advice and
дати їй судову консультацію та
for a dress of a councillor.
одяг радника.
5.Portia and Nerissa
5.Порція та Нерісса
dressed as men
одяглися як чоловіки
and came to Venice.
та приїхали до Венеції.
6.Portia entered the court
6.Порція прийшла до суду
and presented a letter
та представила лист
from her friend the councillor
від свого друга радника,
recommending her
рекомендує її
for Antonio's defense.
для захисту Антоніо
7.Portia addressed Shylock
7.Порція звернулася до Шейлока,
pleading him to show mercy,
благаючи його виявити милосердя.
Bassanio offered to pay him
Бассаніо запропонував заплатити йому
the debt many times over,
борг у багато разів більший,
but the cruel Jew refused.
але жорстокий єврей відмовився.
8.The Jew wanted a pound
8.Єврей хотів один фунт
of Antonio's flesh
плоті Антоніо,
as was noted in the bond.
як було зазначено у розписці.
Despite the plea by Bassanio,
Незважаючи на прохання Бассаньо,
Portia said that
Порція сказала, що
the law had to be obeyed.
закону слід підкорятися.
9.Shylock was delighted.
9.Шейлок був у захваті.
PORTIA SAID THAT
ПОРЦІЯ СКАЗАЛА, ЩО
SHYLOCK HAD TO CUT OFF
ШЕЙЛОКУ ДОВЕЛОСЯ ВІДРІЗАТИ
EXACTLY ONE POUND
РІВНО ОДИН ФУНТ
OF ANTONIO'S FLESH
ПЛОТІ АНТОНІО,
SHEDDING NOT A DROP
НЕ ПРОЛИВ НІ КРАПЛІ
OF CHRISTIAN BLOOD.
ХРИСТІАНСЬКОЇ КРОВІ.
OTHERWISE HE WOULD BE
ІНАКШЕ ВІН БУДЕ
PUT TO DEATH.
ПРИДАНИЙ СМЕРТІ.
THE DUKE CONDEMNED THE JEW
ГЕРЦОГ ЗАСУДИВ ЄВРЕЯ
TO CONFISCATION OF PROPERTY
ДО КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА,
BUT WOULD PARDON HIM
АЛЕ ВИБАЧИВ БИ ЙОГО
IF HE TURNED CHRISTIAN.
ЯКЩО ВІН СТАНЕ ХРИСТИАНИНОМ,
1.Portia again asked Shylock
1.Порція знову попросила Шейлока
for mercy
за милосердя,
but the Jew refusing,
але оскільки єврей відмовився,
she told Antonio
вона сказала Антоніо
to prepare his bosom
підготувати його пазуху
for the knife.
для ножів.
2.Shylock was sharpening a knife
2.Шейлок точив ніж
with great eagerness.
з великим нетерпінням.
3.Antonio wished well to Bassanio
3.Антоніо попрощався з Бассаніо
with regard to his wife.
і передав привіт його дружині.
Bassanio answered that
Бассаніо відповів, що
though he loved his wife
хоча він любить свою дружину,
he would give her up
він би відмовився від неї,
as well as his life
так само як і від свого життя,
to deliver his friend.
щоб врятувати свого друга.
4.Shylock was impatient.
4.Шейлок був у нетерпінні.
He shouted at Antonio
Він закричав, щоб Антоніо
to come near.
підійшов ближче.
5.Portia said: Wait, Jew!
5.Порція сказала: Почекай, єврей!
You can have
Ти можеш узяти
only a pound of flesh.
лише один фунт плоті.
But if you shed one drop
Але якщо ти проллєш одну краплю
of Christian blood,
християнської крові,
your property will be
твоя власність буде
confiscated.
конфісковано.
6.Shylock was disappointed.
6.Шейлок був засмучений.
He said he would take the money.
Він сказав, що візьме гроші.
But Portia insisted on him
Але Порція наполягала, щоб він
cutting out exactly
відрізав рівно
one pound of flesh.
один фунт плоті.
If it is more or less
Якщо буде більше чи менше
than a pound,
ніж фунт,
Shylock would be
Шейлок буде
condemned to death.
засуджений до смерті.
7.Shylock asked to take the money
7.Шейлок просив взяти гроші
and go,
і піти,
but Portia said that
але Порція сказала, що
he had to die
він має померти
for conspiring against the life
за замах на життя
of a citizen of Venice.
громадянина Венеції
8.To show the Jew
8.Щоб показати єврею
the Christian Spirit,
християнський дух,
the Duke of Venice
Герцог Венеції
pardoned him his life
пощадив його життя
and said
і сказав, що
half his property
половина його майна
would go to Antonio
повинна перейти до Антоніо,
and half to the state.
а половина державі.
9.Antonio said
9.Антоніо сказав,
he would give up his share
що він відмовляється від своєї частки,
if the Jew sign a deed
якщо єврей підпише документ,
to make it over to his daughter
щоб передати його своїй дочці,
whom he had disinherited.
яку він позбавив спадщини.
10.The Duke said he would pardon
10.Герцог сказав, що він пробачить
the other half
другу половину
of the Jew's property
майна єврея,
if he repent and turn Christian.
якщо він покається і прийме християнство.
ADVISED BY THE DUKE
ЗА ПОРАДАМИ ГЕРЦОГА
TO REWARD PORTIA, BASSANIO
ВИНАГОРОДИТИ ПОРЦІЮ, БАСАНІО,
TAKING HER FOR A COUNCILLOR
ПРИЙМАЄ ЇЇ ЗА РАДНИКА,
OFFERED HER MONEY
ПРОПОНУЄ ЇЙ ГРОШІ,
BUT SHE REFUSED
АЛЕ ВОНА ВІДМОВИЛАСЯ
AND ASKED HIM FOR THE RING
І ПОПРОСИЛА У НЬОГО КІЛЬЦЕ
FROM HIS FINGER
З ПАЛЬЦЯ,
WHICH HE GAVE HER.
ЯКЕ ВІН ДАВ ЇЙ.
NERISSA ALSO GOT THE RING
НЕРІСА ТАКОЖ ОТРИМАЛА КІЛЬЦЕ
FROM GRATIANO
ВІД ГРАЦІАНО
1.The duke released Antonio
1.Герцог звільнив Антоніо
and advised him
і попросив його
to reward Portia.
винагородити Порцію.
2.Antonio and Bassanio
2.Антоніо та Бассаніо
offered money to Portia
запропонували гроші Порції,
who they thought
яка, як вони думали,
was a councillor and
була радником, і
she asked Bassanio
вона попросила у Бассаніо
for his gloves.
його рукавички.
Then she asked him
Потім вона попросила в нього
for his ring.
кільце.
3.Bassanio did not want
3.Бассаніо не хотів
to give the ring
давати кільце,
but Antonio persuaded him
але Антоніо переконав його
to give the ring
віддати обручку
against his wife's displeasure,
незважаючи на невдоволення його дружини,
which he did.
що він зробив.
4.Nerissa who was dressed
4.Нерісса, яка була одягнена
as a clerk also asked and got
як писар, теж попросила і отримала
the ring from Gratiano.
кільце від Граціано.
PORTIA AND NERISSA,
ПОРЦІЯ І НЕРІСУ.
AND LATER BASSANIO,
А ПІЗНІШЕ І БОСАНІО.
GRATIANO AND ANTONIO
ГРАЦІАНО ТА АНТОНІО
CAME TO PORTIA'S HOUSE.
ПРИЇХАЛИ В ДІМ ПОРЦІЇ,
THE WOMEN SHOWED SURPRISE
ЖІНОК ЗДИВУВАЛО
AT THE ABSENCE OF THEIR RINGS.
ВІДСУТНІСТЬ ЇХ КІЛЕЦЬ.
THEN THEY KNEW
ПОТІМ ВОНИ ДІЗНАЛИСЯ,
HOW ANTONIO WAS SAVED.
ЯК БУВ ВРЯТОВАНИЙ АНТОНІО.
HIS SHIPS RETURNED
ЙОГО КОРАБЛІ ПОВЕРНУЛИСЯ
AND HE WAS RICH AGAIN
І ВІН ЗНОВУ СТАВ БОГАТИМ
1.Portia and Nerissa
1.Порція та Нерісса
returned to their house
повернулися до свого дому
in a very good mood.
у дуже гарному настрої.
2.Soon Bassanio and Gratiano
2.Незабаром Боссаніо та Граціано
came too,
приїхали теж
with their friend Antonio.
разом зі своїм другом Антоніо.
3.Nerissa noticed
3.Нерісса помітила
the absence of her ring
відсутність свого кільця
and quarrelled with Gratiano.
та посварилася з Граціано.
She argued that the ring
Вона доводила, що кільце
had been given to a woman.
було віддано жінці.
Portia was also displeased
Порція також була незадоволена
with the absence of her ring.
відсутністю свого кільця.
4.Antonio was sad
4.Антоніо був сумний,
because he was the cause
тому що він був причиною
of the loss of rings.
втрати кілець.
5.Then Portia and Nerissa
5.Потім Порція і Нерісса
returned the rings
повернули кільця
to their husbands
своїм чоловікам,
and they knew
і вони дізналися,
how Antonio was saved.
як було врятовано Антоніо.
6.Portia gave Antonio
6.Порція дала Антоніо
some letters
кілька листів,
she got by chance
які вона отримала випадково,
informing
в яких повідомлялося,
that Antonio' ships
що кораблі Антоніо
were found
знайшлися,
and he was rich again.
і він знову став багатим.
Everybody was very happy.
Всі були щасливі.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.accomplished
2.addressed
3.advice
4.advised
5.agreed
6.applied
7.argued
8.available
9.awaiting
10.becoming
11.blows
12.bond
13.borrow
14.bosom
15.brawl
16.brides
17.burning
18.cache
19.christian
20.citizen
21.clerk
22.clouds
23.collect
24.committed
25.condemned
26.confiscated
27.conspicous
28.conspiring
29.constantly
30.contact
31.councillor
32.court
33.credit
34.cruel
35.current
36.cutting
37.cycle
38.death
39.debt
40.deed
41.defense
42.delighted
43.deliver
44.depend
45.depends
46.desire
47.directly
48.disappointed
49.disinherited
50.displeased
51.displeasure
52.dressed
53.ducats
54.duke
55.eagerness
56.earth
57.electric
58.energy
59.evaporate
60.exerted
61.fearful
62.feeling
63.flesh
64.force
65.forfeited
66.friction
67.friendship
68.fuel
69.gentleman
70.given
71.gloves
72.gratitude
73.gravity
74.growth
75.haste
76.heiress
77.honorable
78.husbands
79.impatient
80.informing
81.insisted
82.intend
83.interest
84.jew
85.jew's
86.joy
87.legal
88.lend
89.lent
90.lifted
91.lifting
92.lightning
93.loss
94.magnets
95.marriage
96.marry
97.measured
98.meditated
99.merchant
100.mercy
101.messenger
102.moisture
103.motionless
104.movement
105.muscles
106.named
107.nobleman
108.noted
109.nurse
110.obeyed
111.object
112.objects
113.observation
114.obtain
115.ocean
116.offered
117.overcome
118.overpowered
119.pardon
120.pardoned
121.payment
122.persuaded
123.plants
124.plea
125.pleading
126.pound
127.poverty
128.presented
129.prison
130.provided
131.pull
132.pulling
133.quarrelled
134.recommending
135.refused
136.refusing
137.regard
138.relative
139.released
140.remain
141.repent
142.resistance
143.resisted
144.returned
145.revenge
146.reward
147.ring
148.rivers
149.rock
150.rolling
151.rolls
152.roughness
153.rubbing
154.rush
155.ruthless
156.share
157.sharpening
158.shed
159.shouted
160.shylock
161.sign
162.sliding
163.smoothness
164.spirit
165.stolen
166.stretched
167.strikes
168.sun's
169.sunlight
170.sunshine
171.supplies
172.surfaces
173.swell
174.tend
175.theft
176.thunder
177.touching
178.toward
179.trembling
180.trial
181.unworthy
182.upon
183.usurer
184.venetian
185.venice
186.vigilant
187.vowed
188.wife's
189.wind
190.wished
191.worried
192.wouldn't
Learned total: 2559