Урок 48

<< - Урок №47Урок №49 - >>
розмовна практика
<< - Урок №47Урок №49 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

DO NOT FRUSTRATE HER.
НЕ РОЗЧУВАЙТЕ ЇЇ.
TRY TO PLEASE.
СПРОБУЙТЕ ДОГОДИТИ.
1.WHO IS SHE WAITING FOR?
1.КОГО ВОНА ЧЕКАЄ?
2.YOU.
2.ВАС.
3.SHE IS WAITING FOR YOU.
3.ВОНА ЧЕКАЄ ВАС.
4.WHY?
4.ЧОМУ?
5.SHE CAME TO SEE YOU
5.ВОНА ПРИШЛА ПОБАЧИТИ ВАС
6.BECAUSE OF SOME BUSINESS.
6.Через якусь справу.
7.YOU HAVE TO GO AND SPEAK TO HER.
7.ВИ ПОВИННІ ПІТИ І ПОГОВОРИТИ З НЕЮ.
8.DO NOT FRUSTRATE HER.
8.Не засмучуйте її.
9.TRY TO PLEASE HER.
9.Спробуйте ДОГОДИТИ ЇЙ.
CITIZENS AND ALIENS
ГРОМАДЯНИ ТА ІНОЗЕМЦІ -
ARE TWO GROUPS OF PEOPLE
ДВІ ГРУПИ ЛЮДЕЙ,
HAVING DIFFERING RELATIONS
ЯКІ МАЮТЬ РІЗНІ ВІДНОСИНИ
WITH THE STATE
З ДЕРЖАВОЮ
1.The Immigration
1.Служба Імміграції
and Naturalization Service
та Громадянства
is part
є частиною
of the Department of Justice.
Міністерства юстиції.
2.It has offices
2.Вона має контори
in many large cities.
у багатьох великих містах.
3.It regulates immigration
3.Вона регулює імміграцію
and the admission
та допуск
of all foreigners to the country.
всіх іноземців до країни.
4.All persons are
4.Всі особи є
either CITIZENS or ALIENS.
або ГРОМАДЯНАМИ, або ІНОЗЕМЦЯМИ.
5.Citizens are either born
5.Громадяни є або народженими
in the country
в країні,
or naturalized
або отримали громадянство
through a court procedure.
шляхом судової процедури.
6.Long residence in the country
6.Тривале проживання в країні
or marriage to a citizen
або шлюб із громадянином
do not by themselves
самі по собі не
make an alien into a citizen.
перетворюють іноземця на громадянина.
7.Generally, any person
7.Зазвичай будь-яка особа,
not a citizen of the country
не громадянин країни -
is an alien.
іноземець.
COMPANIES AND CUSTOMERS
ФІРМАМ І КЛІЄНТАМ
DON'T CARE A DAMN
НАПЛЮВАТИ
ABOUT EACH OTHER
ОДИН НА ОДНОГО,
UNLESS
ЯКЩО ВОНИ НЕ
THEY FULFILL THEIR OBLIGATIONS
ВИКОНАЮТЬ СВОЇ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
1.Companies care about customers.
1.Фірми піклуються про клієнтів.
2.They divide them into groups.
2.Вони поділяють їх у групи.
3.Advertising is subsidized.
3.Реклама субсидується.
4.They promise wonders.
4.Вони обіцяють чудеса.
5.And,
5.І,
6.curiously enough,
6.що дуже цікаво,
7.they fulfill them sometimes.
7.вони їх іноді виконують.
8.Otherwise the customers
8.Інакше клієнтам
wouldn't care a damn about them.
було б на них начхати.
9.About whom?
9.На кого?
10.About the companies.
10.На фірми.
THE LEADER MOVED AROUND TOO MUCH
КЕРІВНИК ЗАНАДТО БАГАТО РУХАВСЯ,
AND WAS KICKED OUT
І ЙОГО ВИГНАЛИ
1.That leader was very good.
1.Цей керівник був дуже гарний.
2.He introduced changes.
2.Він увів зміни.
3.He introduced freedom.
3.Він увів свободу.
4.He destroyed walls.
4.Він зруйнував стіни.
5.He destroyed regimes.
5.Він зруйнував режими.
6.But he bored everybody.
6.Але він усім набрид.
7.He moved his arms and legs
7.Він рухав руками та ногами,
when he spoke.
коли він говорив.
8.And his lady had bad manners,
8.І його дама мала погані манери
too.
теж.
9.That is why
8.Ось чому
10.they kicked him out.
10.його вигнали.
THEY WILL NEVER ADMIT
ВОНИ НІКОЛИ НЕ ВИЗНАЮТЬ,
YOU ARE RIGHT,
ЩО ВИ ПРАВІ,
AND
І
THEY WILL NEVER AGREE
ВОНИ НІКОЛИ НЕ ПОГОДЯТЬСЯ
1.I agree with you on that point.
1.Я згоден з вами з цього питання.
2.But she disagrees.
2.А вона не згодна.
3.And they disagree.
3.І вони не згодні.
4.So, you will have
4.Так що, вам доведеться
to prove to them
їм довести,
5.that you are right.
5.що ви маєте рацію.
6.It is not at all easy.
6.Це дуже нелегко.
7.They will resist.
7.Вони будуть чинити опір.
8.They will pretend
8.Вони будуть прикидатися
not to understand
що вони не розуміють
your arguments.
ваші аргументи.
9.But they will never admit
9.Але вони ніколи не визнають,
you are right.
що ви маєте рацію.
I WANT TO IMMIGRATE
Я ХОЧУ ІММІГРУВАТИ
TO THE UNITED STATES
У З'ЄДНАНІ ШТАТИ
1.My name is Gregory.
1.Мене звуть Грегорі.
2.My job is computer programming.
2.Я працюю комп'ютерним програмістом.
3.My desire is to live
3.Я хочу жити
in a democratic country.
у демократичній країні.
4.I want to undergo screening
4.Я хочу піддатися перевірці
for immigration
на предмет імміграції
into your country.
у вашу країну.
YOU DON'T UNDERSTAND
ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ
BECAUSE OF TOO MANY
ТОМУ ЩО БАГАТО
LIMITATIONS
ОБМЕЖЕНЬ
1.Have you read the instructions?
1.Ви читали інструкцію?
2.I have.
2.Читав.
3.Have you understood it?
3.Ви її зрозуміли?
4.Not a damn.
4.Ні чорта.
5.Actually, you see,
5.Насправді, чи бачите,
6.there are so many limitations
6.є так багато обмежень
and exceptions,
та винятків,
7.that you do not know
7.що невідомо,
what to do with that damned thing.
що робити з цією клятою штукою.
THOSE WHO ARE CUSTOMERS
ТІ, ХТО - КЛІЄНТИ,
AND NOT RASCALS,
А НЕ ШАХРАЇ,
PAY IN CASH
ПЛАТЯТЬ ГОТІВКОЮ
1.Do you pay in cash
1.Ви платите готівкою
2.or
2.або
3.by check?
3.чеком?
4.What do you take me for?
4.За кого ви мене приймаєте?
5.I take you
5.Я приймаю вас
for a normal customer.
за нормального клієнта.
6.A normal customer
6.Нормальний клієнт
always pays in cash.
завжди платить готівкою.
7.A person who has no cash
7.Людина, яка не має готівки -
is not a customer.
не клієнт.
8.He is a rascal.
8.Він - шахрай.
THE TWO NEIGHBORS LOVED EACH OTHER
ДВА СУСІДИ ЛЮБИЛИ ОДИН ОДНОГО
BECAUSE THEY HATED
ТОМУ ЩО ВОНИ НЕНАВИДІЛИ
THEIR COMMON ENEMY
СВОГО ВОРОГА
1.The two neighboring nations
1.Дві сусідні нації
loved each other like brothers.
любили одне одного як брати.
2.They had never spilled
2.Вони ніколи не проливали
each other's blood.
кров один одного.
3.They had common religion
3.У них була спільна релігія
and common traditions
та загальні традиції
of generosity and hospitality.
щедрості та гостинності.
4.They also had common enemy
4.У них також був спільний ворог
and common ruler.
та загальний правитель.
5.When the ruler punished them,
5.Коли правитель їх карав,
6.they loved each other even more.
6.они любили один одного ще більше.
7.Like brothers.
7.Як брати.
I HAVE RECEIVED YOUR PROPOSITION
Я ОТРИМАВ ВАШУ ПРОПОЗИЦІЮ,
WHICH IS UNACCEPTABLE
ЩО НЕПРИПУСТИМО
1.Have you received my letter?
1.Ви отримали мого листа?
2.I have.
2.Отримав.
3.Well,
3.Ну,
4.what do you say about it?
4.що ви скажете щодо цього?
5.I disagree.
5.Я незгодний.
6.Why the hell
6.Чому, чорт візьми,
do you disagree?
ви не згодні?
7.You see, your proposition
7.Чи бачите, ваша пропозиція
does not suit me.
мені не підходить.
8.I cannot accept it.
8.Я не можу прийняти його.
9.Actually,
9.Насправді,
10.it is unacceptable.
10.воно неприйнятно.
YOU WILL NOT BE PRESSURED
ВАС НІХТО НЕ БУДЕ ЗМУШВАТИ,
BUT ONCE MADE,
АЛЕ ЯК ТІЛЬКИ ВАШЕ РІШЕННЯ БУДЕ ПРИЙНЯТО,
YOUR DECISION MUST STICK
ВАШЕ РІШЕННЯ ПОВИННЕ БУТИ КІНЦЕВИМ
1.You can accept or reject it.
1.Ви можете це прийняти чи відкинути.
2.It is your own business.
2.Це ваша особиста справа.
3.I do not insist.
3.Я не наполягаю.
4.You can make your own choice.
4.Ви можете робити свій вибір.
5.And your own decision.
5.І своє рішення.
6.Nobody will try to
6.Ніхто не намагатиметься
influence you.
впливати на вас.
7.But
7.Але
8.once your choice is made,
8.як тільки ваш вибір буде зроблено,
9.you will have to keep it.
9.вам доведеться його дотримуватися.
WHAT THAT PERSON SAID
ТЕ, ЩО СКАЗАЛА ЦЯ ЛЮДИНА,
WAS A BLUFF.
БУВ БЛЕФ.
THE BEST PROOF IS
НАЙКРАЩИМ ДОКАЗОМ Є
THE FAILED EXPECTATIONS
ПРОВАЛЕНІ ОЧІКУВАННЯ.
1.Since he gave his answer,
1.З тих пір, як він дав відповідь,
2.a long time had passed.
2.минуло багато часу.
3.And nothing happened.
3.І нічого не сталося.
4.We had expected
4.Ми очікували,
that something would happen.
що щось трапиться.
5.But our expectations failed.
5.Але наші очікування провалились.
6.They proved to be a bluff.
6.Виявилося, що це блеф.
I PREFER DOUBLE SCOTCH
Я ВІДДАЮ ПЕРЕВАГУ ПОДВІЙНОМУ ШОТЛАНДСЬКОМУ ВІСКІ,
BECAUSE IT IS GOOD
ТОМУ ЩО ВОНО - ДОБРЕ
FOR THE SENSES
ДЛЯ ВІДЧУТТІВ
1.Will you have a Martini?
1.Хочете Мартіні?
2.No. Scotch, please.
2.Ні. Шотландське віскі, будь ласка.
3.Double, if you don't mind.
3.Подвійне, якщо ви не заперечуєте.
4.I always drink double.
4.Я завжди п'ю подвійне.
5.It brings you to your senses
5.Воно приводить до тями
6.in a jiffy.
6.миттєво.
IT HURT LIKE HELL
ЦЕ БОЛІЛО, ЯК ПЕКЛО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
THE COLLAR RUBBED ON THE BLISTER
КОМІР ТЕРСЯ ОБ НАРИВ
1.The blister on his neck
1.Нарив у нього на шиї
was caused by unhealthy diet
був викликаний нездоровим харчуванням
and polluted environment.
та забрудненим середовищем.
2.It was
2.Це була
an extremely unpleasant situation.
надзвичайно неприємна ситуація.
3.It hurt like hell.
3.Було страшно боляче.
4.The collar of his shirt
4.Комір його сорочки
rubbed against the blister.
терся об нарив.
5.It was a torture.
5.Це було катування.
6.It was hell.
6.Це було жахливо.
HE FAILED TO ACHIEVE IT
ЙОМУ НЕ ВДАЛОСЯ ВИКОНАТИ ЦЕ
SEVERAL TIMES,
ДЕКІЛЬКА РАЗІВ,
BUT THEN HE GOT MAD
АЛЕ ТОДІ ВІН РОЗЛЮТИВСЯ
AND PERSEVERED
І ПРОДОВЖУВАВ ПРАГНУТИ ДО МЕТИ
1.He tried it but
1.Він спробував це, але
2.he failed.
2.у нього нічого не вийшло.
3.He failed
3.У нього нічого не виходило
several times.
декілька разів.
4.And because he failed,
4.І так як у нього не виходило,
5.he got mad.
5.він розлютився.
6.He persevered.
6.Вон продовжував прагнути мети.
7.And
7.І
8.he achieved.
8.він досяг.
9.He got to the top.
9.Він пробився до вершини.
DRINKING WHISKEY
ВИ П'ЄТЕ ВІСКІ
DOES NOT YOU MAKE YOU
НЕ ДЛЯ ТОГО ЩОБ
DRINK WHISKEY.
ПИТИ ВІСКІ.
WHAT IT MAKES YOU DO IS
ВИ П'ЄТЕ ВІСКІ
TO NEVER DRINK ANYTHING ELSE.
ЩОБ НЕ ПИТИ НІЧОГО ІНШОГО
1.To drink whiskey is good.
1.Пити віскі добре.
2.It is good to drink whiskey.
2.Добре пити віскі.
3.You see,
3.Чи бачите,
it is so good to drink whiskey
пити віскі так добре,
that
що
4.it is not important
4.зовсім неважливо,
to drink whiskey at all.
чи п'єте ви віскі.
5.What is important is
5.Що важливо, це -
not to drink whiskey
не пити віскі,
6.but to drink nothing else.
6.а не пити нічого іншого.
7.Ever.
7.Коли-небудь.
I WILL NOT TRUST HIM
Я НЕ БУДУ ЙОМУ ДОВІРЯТИ,
AND WILL MAKE HIM PAY IN ADVANCE
І ЗМУШУ ЙОГО ЗАПЛАТИТИ ВПЕРЕД
1.He owes me three hundred bucks.
1.Він винен мені триста доларів.
2.What are you going to do
2.Що ви збираєтеся робити
about it?
з цього приводу?
3.Nothing.
3.Нічого.
We must forgive our debtors.
Ми маємо прощати нашим боржникам.
4.So, you are not going to get
4.Так що, ви не збираєтеся отримати
this money?
ці гроші?
5.I am.
5.Збираюся.
6.In what way?
6.Яким чином?
7.I shall wait
7.Я почекаю,
till he asks me
коли він попросить мене
for another favor.
про чергове позичення.
8.Then I shall remind him
8.Тоді я нагадаю йому,
that he owed me money.
що він винен мені гроші.
9.He will promise
9.Він пообіцяє
whatever you will
що завгодно,
and not do it again.
і не зробить це знову.
10.No deal.
10.Нічого не вийде.
11.I will take money in advance
11.Я візьму гроші вперед
this time.
на цей раз.
12.I will say to him directly:
12.Я скажу йому прямо:
13.You see,
13.Бачите,
since I do not trust you any more,
тому що я вам більше не довіряю,
14.you will pay in advance, please.
14.прошу вас заплатити вперед.
THE CAR CRASHED
МАШИНА ВРІЗАЛАСЯ
INTO A HEAP OF GARBAGE
У КУПУ СМІТТЯ
WITH GREAT FORCE
З ВЕЛИКОЇ СИЛОЮ,
KILLING NO ONE
НІХТО НЕ ЗАГИНУВ,
AND WOUNDING ONE PASSENGER
ОДИН ПАСАЖИР БУВ ПОРАНЕНИЙ
1.The car had crashed
1.Машина врізалася
into a heap of garbage.
в купу сміття.
2.It went into the garbage
2.Вона заїхала на сміття
instead of the road,
замість дороги,
3.and crashed
3.і розбилася
with great force.
з великою силою.
4.One passenger was wounded,
4.Один пасажир був поранений,
but
але
5.no one was killed.
5.ніхто не загинув.
6.The doctor said that
6.Лікар сказав, що
7.the wounded passenger
7.поранений пасажир
would get well.
видужає.
NON-RESIDENTS COME IN MILLIONS
НЕРЕЗИДЕНТИ ПРИБУВАЮТЬ МІЛЬЙОНАМИ
TO LOOT THE SHOPS
ЩОБ ГРАБУВАТИ МАГАЗИНИ,
PUTTING A STRAIN ON SUPPLIES.
НАКЛАДУЮЧИ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОСТАЧАННЯ
1.Officially
1.Офіційно
the amount of food and clothing
кількість їжі та одягу,
supplied to the city
доставлені до міста,
is rising,
підвищується,
but so is the demand.
але також підвищується попит.
2.Sugar is rationed.
2.Цукор нормований.
3.Milk, meat, vodka, even soap
3.Молоко, м'ясо, горілка, навіть мило
are often hard to find.
часто буває важко знайти.
4.One reason:
4.Одна причина:
conditions are worse everywhere,
умови - гірше скрізь,
so
так що
an estimated
приблизно
two million non-residents a day
два мільйони приїжджих на день
visit the city
відвідують місто
to shop,
щоб робити покупки,
putting
накладаючи
an added strain
додаткове навантаження
on supplies.
на постачання.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.admission
2.admit
3.advance
4.advertising
5.alien
6.aliens
7.arguments
8.blister
9.born
10.brings
11.brothers
12.caused
13.choice
14.citizens
15.clothing
16.collar
17.companies
18.computer
19.conditions
20.crashed
21.curiously
22.customer
23.debtors
24.decision
25.demand
26.democratic
27.destroyed
28.diet
29.disagrees
30.environment
31.estimated
32.exceptions
33.expectations
34.expected
35.foreigners
36.frustrate
37.garbage
38.generosity
39.heap
40.immigration
41.influence
42.insist
43.instructions
44.introduced
45.jiffy
46.justice
47.lady
48.leader
49.limitations
50.manners
51.martini
52.nations
53.naturalization
54.naturalized
55.neck
56.neighboring
57.offices
58.officially
59.other's
60.owed
61.owes
62.passenger
63.persevered
64.persons
65.polluted
66.pretend
67.procedure
68.programming
69.promise
70.proposition
71.prove
72.punished
73.rascal
74.rationed
75.regimes
76.regulates
77.reject
78.religion
79.residence
80.residents
81.rising
82.rubbed
83.ruler
84.screening
85.soap
86.spilled
87.strain
88.subsidized
89.supplied
90.torture
91.traditions
92.trust
93.unacceptable
94.unhealthy
95.vodka
96.wonders
97.wounded
Learned total: 2675